9
Isala:ili amola Yuda Dunu amo da Mugululi Asili Buhagi
Isala:ili dunu huluane ilia dio da ilia fifi misi defele, “Isala:ili hina bagade Meloa” amo ganodini, dedene legei dagoi ba:i. Be Ba:bilone dunu da Yuda dunu hasalasili, huluane Ba:bilone sogega mugululi hiouginana asi. Ilia da wadela:le hamoiba:le, Gode da ilima amane se iasu.
* Esela 2:27; Nihemaia 7:73Ilia da ilila: sogedafa amoga buhagiloba, bisili buhagi dunu da Isala:ili dunu, gobele salasu dunu, Lifai dunu amola Debolo hawa: hamosu dunu.
Yuda fi dunu, Bediamini fi dunu, Ifala:ime fi dunu amola Ma:na:se fi dunu da Yelusaleme moilai bai bagade amoga fila misi.
4-6 Yuda sosogo fi amo da Yelusalemega fila misi, ilia idi da 690 agoane. Yuda egefe Bilase amo egaga fi ilia ouligisu dunu da Iudai (ea ada da Amihade amola eaowa da Omeli). Ea aowala eno da Imilai amola Ba:inai. Yuda egefe Sila amo egaga fi ilia ouligisu dunu da Asaia. Yuda egefe Sela amo egaga fi ilia ouligisu dunu da Yiuele.
7-8 Bediamini fi dunu amo da Yelusaleme ganodini fifi lasu, ilia dio da Sa:la:iai (eda da Misiala:me, Misiala:me eda da Houdafaia, Houdafaia eda da Ha:siniua.), Ibinaia (eda da Yihoula:me), Ila (eda da Asai amola ea aowa da Migilai), Misiala:me (eda da Siefada:ia, Siefada:ia eda da Luele, Luele eda da Ibinaiya)
Yuda sosogo fi Yelusalemega fifi lasu ili idi da 956. Dunu huluane gadodili dedei da ilia sosogo fi ilima fada:i dunu esafulu.
Gobele Salasu Dunu amolali da Yelusalemega Fifi Lasu
10-12 Gobele salasu dunu amogai fifilasu da Yeda:ia, Yihoialibi, Ya:igimi, A:salaia (eda da Hiligaia. E da Debolo Diasua bisili ouligisu dunu, amola ea aowalali eno da Misiala:me, Sa:idoge, Mila:iode amola Ahaidabe), Ada:iya (Yilouha:me ea Mano. Ea aowalali mogili da Ba:sie amola Ma:legaia), Ma:iasiai (A:idiele ea mano. Ea aowalali mogili da Yasila, Misiala:me, Misilimode amola Ime). 13 Gobele salasu dunu (ilia da ilia sosogo fi ilima fada:i dunu) ilia idi da 1760. Ili da Debolo ganodini medenegini dadawa:le hamosu dunu fi dialu.
Lifai Fi Dunu Amo da Yelusalemega Fifi Lasu
14-16 Lifai fi dunu amo da Yelusalemega fifi lasu, ilia dio da Siemaia (Ea eda da Ha:siabe amola ea aowalali mogili da A:seliga:me, Ha:siabaia, Mila lai fi dunu), Ba:gibage, Hilese, Ga:ila:le, Ma:danaia (ea eda da Maiga amola ea aowalali mogili da Sigilai amola A:isa:fe), Oubadaia (ea eda da Siema:ia amola ea aowalali mogili da Ga:ila:le amola Yediuda:ne), Belegaia (ea eda da A:isa amola ea aowa da Elega:ina. E da Nidofadaide fi ilia soge ganodini esalu).
Debolo Sosodo Aligisu Dunu amo da Yelusalemega Fifi Lasu
17 Sosodo aligisu dunu amo da Yelusalemega fifi lasu, ilia dio da Sia:lame, A:gabe, Da:lamone amola Ahaima:ne. Ilia ouligisu dunu da Sia:lame galu.
18 Amogaluwane, ilia fi dunu da gusudili Hina Logo Ga:su sosodo aligima:ne lelu. Musa: ilia da Lifai dunu ilia sogega esalebe abula diasu gilisisu amo logo ga:suga sosodo aligisu. 19 Sia:ilame (Gouli ea mano amola Ibaiasa:fe eaowa) amola ea Goula sosogo fi dunu, ilia da Hina Gode Ea Abula Diasu amo logo ga:su sosodo aligi. Ilia aowalali da musa: Hina Gode Ea Abula Diasu sosodo aligi, amo defele ilia da hamosu.
20 Musa:, Finia:se (Elia:isa egefe) da sosodo aligisu dunu fi amo ouligisu. Amola Hina Gode da e fidisu.
21 Segalaia (Misielemaia ea mano), e da Gilisisu Abula Diasu amo gagili dasu sosodo aligisu.
22 Dunu huluane amo da sosodo aligisu hawa: hamoma:ne ilegei, ilia idi da 212. Ilia da ilia fifi misi amola esalebe moilai defele dedene legei. Da:ibidi amola ba:la:lusu dunu Sa:miuele, ela da gagili dasu ouligisu dunu ilia hawa: hamosu ilegei. 23 Ilia amola iligaga fi da Hina Gode Ea Diasu gagili dasu ouligima:ne ilegei dagoi ba:i.
24 Gagili dasu sosodo aligisu dunu da Gode Ea Abula Diasu ea la:idi biyaduyale sosodo aligibi ba:i. Amo da gusu, guma:, ga (north) amola ga (south). 25 Ilia olalali moilai esalu, ilia da sosodo aligisu fidima:ne masu. Ilia da eso fesuale hawa: hamonanu, bu moilaiga ahoasu. 26 Be bisili gagili dasu sosodo ouligisu dunu (ilia da Lifai fi dunu), ilia da Gode Ea Diasu sesei amola muni salasu sesei huluane ouligima:ne ilegei dagoi.
27 Ilia da gasi huluane, Gode Ea Diasu sisiga:le lelusu. Ilia da logo ga:i doasu (gi) (amoga ilia hahabe huluane logo ga:i doasisu) amo ouligi.
Lifai Fi Dunu Eno
28 Mogili da hawa: hamosu liligi amoga ilia da Gode Ea Diasu ganodini nodone sia:ne gadosu, amo liligi ouligi. Ilia da amo liligi gadili gaguli ahoanoba amola bu ganodini gaguli manoba, amo noga:le ouligima:ne idisu. 29 Mogili da Gode Ea Diasu fafai liligi amola agi, waini hano, olife susuligi, gabusiga: manoma amola hedama:ne fodole nasu amo huluane ouligima:ne ilegei. 30 Be gobele salasu dunu mogili da hedama:ne fodole nasu bibiagosu hou ouligisu.
31 Lifai fi dunu ea dio amo Ma:didaia (e da Goula fi dunu ea dio Sia:lame ea mano) da Godema ima:ne agi ga:gisu gobema:ne ouligisu ilegei. 32 Ilia Goula fi olalali mogili da Sa:bade eso huluane amoga agi ga:gi fafai da:iya momagele legesu ouligima:ne ilegei.
33 Lifai fi dunu eno ilia da Debolo Diasua gesami hea:lala dusu ouligisu. Amo fi dunu ilia fada:i dunu da Debolo sesei amo ganodini esalu, eno hawa: hamoma:ne hame ilegei. Ilia da gasia amola yoga huluane, ilia dusu hamoma:ne momagele ouesalu.
34 Dunu huluane gadodili dedei, ilia sosogo fima fada:i dunu ilia fifi misi defele esalu. Ilia da ouligisu dunu Yelusaleme ganodini esalu.
Hina bagade Solo ea aowalali amola egaga Fifi Misi
35 Yiaiele da Gibione moilai bai bagade gaguli, amogawi fi dialu. Ea uda dio da Ma:iaga. 36-38 Egefelali da A:badone (magobo), Se, Gisia, Ba:ile, Ne, Na:ida:be, Gido, Ahaiou, Siga amola Migilode (Simiai ea eda). Iligaga fifi misi da Yelusalemega ilia sosogo eno gadenene fi dialu. 39 Ne da Gisia ea eda amola Gisia da Solo ea eda. Solo egefelali da Yonada:ne, Ma:lagisua, Abinada:be amola Esiaba:ile.
40 Yonada:ne egefe da Melibiba:le. Melibiba:le egefe da Maiga. 41 Maiga egefelali da Baidone, Milege, Da:ilia amola A:iha:se. 42 A:iha:se egefe da Ya:ila. Ya:ila egefelali da A:lemede, A:sama:ifede amola Similai. Similai egefe da Mousa.
43 Mousa egefe da Binuai, Binuai egefe da La:ifa, La:ifa egefe da Elia:isa amola Elia:isa egefe da A:isele. 44 A:isele egefelali da A:seliga:me, Bougelu, Isiama:iele, Sialaia, Oubadaia amola Ha:ina:ne. Amo huluane da A:isele egefelali.

*9:2: Esela 2:27; Nihemaia 7:73