12
Dadi Gagui Dunu da Da:ibidimagale Madelai
Da:ibidi da hina bagade Solo amoba:le, hobeale asili, Sigela:ge sogega esalu. Dadi gagui dunu amo da musa: gegesu ganodini Da:ibidi fidi, ilia da Da:ibidima madelai. Ilia da Bediamini fi dunu. Solo amolawane da Bediamini fi dunu galu. Ilia da dadiga gala:su amola lobo ele galu amoga ga:musa: dadiga gala:su dawa:i. 3-7 Ilima ouligisu dunu da Ahaisa amola Youa:sie (elea eda da Gibia fi dunu Sima:ia). Amo dadi gagui dunu ilia dio da Yisele amola Bilede (elea eda da A:sama:ifede), Belaga, Yihiu (A:nadode fi dunu), Isiama:ia (e da Gibione fi dunu, noga:idafa dadi gagui dunu. E da gilisisu ea dio “Gasa Bagade Dunu 30” amo ganodini ouligisu dunu esalu.), Yelemaia, Yaha:isiele, Youha:ina:ne, Yosaba:de (Gedila fi dunu), Iliusa:iai, Yelimode, Bialaia, Siemalaia, Siefada:ia, (Halufaide dunu), Elega:ina, Isiahaia, Asa:iliele, Youisia, Yasioubia:me (Goula fi dunu), Youila amola Sebadaia (ela da Yihoula:me egefela amola ela da Gido moilaiga misi).
Ga:de Fi Dunu amo da Da:ibidima Fa:no Bobogei
Da:ibidi ea dadi gagui wa:i da hafoga:i soge gagili sali diasua esaloba, Ga:de fi gegesu noga:le dawa:i dunu da ema madelai. Ilia da medenegini dadawa:su da:igene ga:su amola dadi gagui dunu. Ilia nimi da laione wa:me gesenesu odagi agoai ba:i, amola dia ea fonomei agoai. 9-13 Ilia da mogodigili aliligi dialebe ba:i da Isa, Oubadaia, Ilia:be, Misima:na, Yelemaia, A:da:i, Ilaiele, Youha:inane, Elesa:iba:de, Yelemaia amola Magabanai.
14 Amo Ga:de fi dunu mogili da bisilua dadi gagui ouligisu dunu. Ilia da dadi gagui dunu 1,000 agoane ouligisu. Mogili da bisilua bagia dadi gagui ouligisu dunu. Ilia da dadi gagui dunu 100 agoane ouligisu. 15 Ode afaega, oubi age amoga, (amo oubiga, Yodane Hano da bagade heda:le bi fananu) ilia da hano degei. Ilia da dunu huluane amo da fago amo da Yodane Hano gusudili amola guma:dini amogai fifi lasu dunu, amo huluane sefasi.
Bediamini amola Yuda Fi Dunu amo da Da:ibidima Fa:no Bobogei
16 Eso afaega Bediamini amola Yuda sosogo fi mogi da Da:ibidi ea esalebe gagili sali diasuga asi. 17 Da:ibidi da ili ba:la asili, ilima amane sia:i, “Dili da na fidimusa: maha galea, hahawane misini, ninima madelama. Na da dilima hame se nabasisu. Be dilia da na ha laima na hohonomusa: misi galea, ninia aowalalia Gode da amo hou dawa:mu. Amola E da dilima se iasu imunu.”
18 Gode Ea A:silibu Hadigidafa da dunu afae ea dio Amasa:iai (e fa:no da “Gasa Bagade Dunu 30” amo ouligisu), ema aligila sa:i. E amane wele sia:i, “Da:ibidi! Yesi egefe! Nini da dimagai! Di amola di fidisu dunu da didili hamomu! Gode da dimagai esala!” Da:ibidi da ili yosia:ne, e dadi gagui wa:i amo ganodini ili bisilua hamoma:ne ilegei.
Ma:na:se Fi Dunu amo da Da:ibidima Fa:no Bobogei
19 Da:ibidi da Filisidini dunu gilisili, hina bagade Solo ema gegemusa:, mogodigili ahoanoba, Ma:na:se fi dunu mogili da Da:ibidima madelai. Be Da:ibidi da Filisidini dunu hame fidi. Bai Filisidini dunu da Da:ibidi da ili Soloma hohonomu dawa:sa:besa:le, ilia da e bu Sigela:ge moilai bai bagadega asunasi. 20 Da:ibidi da buhagilaloba, Ma:na:se fi dunu da ema madelai ilia dio da A:dana, Yosaba:de, Yidaia:le, Maigele, Yosaba:de, Ilaihu amola Silidai. Musa:, ilia huluane afae afae da Ma:na:se soge ganodini dadi gagui dunu 1,000 agoane ouligisu. 21 Ilia da Da:ibidi ea dadi gagui dunuma ouligisu hawa: hamosu. Bai ili huluane da medenegini dadawa:su dadi gagui dunu galu. Fa:no, ili da Isala:ili dadi gagui wa:i amo ganodini ouligisu hou hamonanu. 22 Gadenene eso huluane, dunu eno bagohame da Da:ibidi ea dadi gagui wa:i ilima madelasu. Amaiba:le, ea dadi gagui wa:i da hedolowane bagadedafa ba:i.
Da:ibidi ea Dadi Gagui Wa:i Dunu ilia Idi
23-37 Da:ibidi da Hibalone moilaiga esaloba, dadi gagui noga:le gegesu adoba:i dunu bagohame da ema madelai. Ilia da Da:ibidi fuli gala:le, Solo ea hina bagade sogebi lama:ne, fidimusa: ilegei. Bai Hina Gode da Da:ibidi hina bagade hamoma:ne ilegele sia:i. Ilia idi da:-
Yuda fi - 6,800 dadi gagui dunu. Ilia da da:igene ga:su ibi amola goge agei
gegemusa: medenegi dadawa:su dunu esalu.
Simione fi- 7,100 gegesu noga:le adoba:i dunu.
Lifai fi- 4,600 dadi gagui dunu:
Yihoiada (Elane egaga fi dunu) ema fa:no bobogesu dunu - 3,600
agoane.
Sa:idoge (noga:idafa gegesu ayeligi dunu) amo ea sosogo fi dunu -
ouligisu dunu 22 agoane.
Bediamini fi (Solo ea fidafa) - dunu 3,000 agoane (Bediamini fi bagohame da Solo hame hagai)
Ifala:ime fi- dunu 20,800 agoane (ilia da ilia fi ganodini mimogo dunu ba:i)
Guma:dini Ma:na:se fi- dunu 18,000 agoane (ilia da Da:ibidi hina bagade hamoma:ne ilegei)
Isaga fi- ouligisu dunu 200 agoane amola ilima fa:no bobogesu dunu (amo ouligisu dunu da Isala:ili fi ilia fa:no hamomu hou bagadewane dawa:digi)
Sebiulane fi- dunu 50,000 agoane (ilia da Da:ibidima noga:le madelai amola gegesu liligi huluane amoga gegemusa: momagele esalu)
Na:fadalai fi- ouligisu dunu 1,000 agoane amola ilima fa:no bobogesu dunu 37,000 agoane. Huluane da goge agei amola da:igene ga:su gagui.)
Da:ne fi- dunu 28,600 agoane. Huluane da gegemusa: adoba:i dagoi.
A:sie fi- dunu 40,000 agoane. Ilia huluane da gegemusa: momagele esalu.
Isala:ili fi amo da Yodane Hano gusudili esalu.
Liubene fi, Ga:de fi amola Gusudili Ma:na:se fi - dunu 120,000 agoane. Ilia huluane da gegesu liligi huluane amoga gegemusa: ado ba:i dagoi, amola gegemusa: momagele esalu.
38 Amo dadi gagui dunu huluane da Da:ibidi amo Isala:ili fi huluane ilia hina bagade hamoma:ne, dafawane dawa:i galu. Ilia da gegemusa: momagele, Hibalone moilaiga misi. Amola Isala:ili dunu eno huluane da asigi dawa:su afadafa hamone, Da:ibidi hina bagade hamoma:ne dawa:i. 39 Ilia da Hibalone moilaiga doaga:le, Da:ibidima gilisili eso udiana lolo nabe hamoi. Ilia da ha:i manu amo ilia fi dunu da ilima ima:ne momagei, amo hahawane mai. 40 Ilia sedaga esalu fi dunu (gafi amo Isaga, Sebiulane amola Na:fadalai) amola gadenene fi dunu da dougi, ga:mele, miule amola bulamagau bagohame oule misi. Ilia bulamagau ilia baligi da:iya ligisili, ilia falaua, figi fage, hafoga:i waini fage, waini hano amola olife susuligi gaguli misi. Amola ilia da sibi amola bulamagau medole gobele manusa: oule misi. Isala:ili soge huluane ganodini, dunu da hahawane bagadeba:le, agoane hamosu.