11
Da:ibidi da Isala:ili amola Yuda ilia hina bagade Hamoi
(2 Sa:miuele 5:1-10)
Amalalu, Isala:ili fi huluane da Hibalone moilaiga Da:ibidima misini, ema amane sia:i, “Ninia da di defele maga:me amola hu afadafa fawane gala. Musa:ga, Solo da ninia hina bagade esaloba, di da Isala:ili dunu oule gegena ahoasu. Amola, Hina Gode da di Ea fi fada:i amola ouligisu hamoma:ne, ilegei dagoi.” Amaiba:le, Isala:ili ouligisu dunu huluane da Hibalone moilaiga Da:ibidima misi. E amola ilia da gousa:su sema hamoi. Ilia da Da:ibidima susuligi sogagala:le, e Isala:ili hina bagade hamoma:ne ilegei. (Hina Gode da musa: amo hou Samiuele ea lafidili ilegele sia:i.)
* Yosiua 15:63; Bisisu 1:21Hina bagade Da:ibidi amola Isala:ili dunu huluane da Yelusaleme moilai bai bagade doagala:musa: asi. Yebiusaide dunu da degabo Yelusalemega esalu amola amo esoga amogawi esalebe ba:i. Amogalu, Yelusaleme ea dio da Yibase. Yebiusaide dunu ilia da Da:ibidi da ilima hasalimu da hamedei agoane dawa:i. Ilia da ema amane sia:i, “Di da ninia moilaiga doagala:le golili sa:imu da hamedeidafa.” Be Da:ibidi da ilia gagili sali moilai amo Saione amoma gegenanu fedele lai. Fa:no ilia da amo moilai dio “Da:ibidi Moilai Bai Bagade” asuli. Amo esoha, Da:ibidi da ea dunuma amane sia:i, “Nowa dunu da bisili Yebiusaide dunu fane legeiya, na da e dadi gagui wa:i ouligisu dunu ilegemu.” Youa:be (ea ame da Seluaia) e da doagala:su amoga bisili asili, amola dadi gagui wa:i ouligisu hamoi galu. Da:ibidi da amo gagili sali moilai amo ganodini esalumusa: asi. Amaiba:le, ilia da amo moilai dio “Da:ibidi Moilai Bai Bagade” asuli. E da sogebi amo da agolo gusudili dialebe (amoga ilia da osobo dogone fa:su) amogai muni moilai diasu buga:ga:le gagui. Youa:be da Moilai la:idi bu buga:le gagui. Da:ibidi ea gasa da heda:lalu. Bai Hina Gode Bagadedafa da e fidisu.
Da:ibidi ea Dadi Gagui Dunu Mimogo
(2 Sa:miuele 23:8-39)
10 Da:ibidi ea gasa bagade dadi gagui dunu ilia dio da hagududili dedei. Ilia amola eno Isala:li fi dunu da Da:ibidi, Hina Gode Ea ilegele sia:i defele, hina bagade hamoma:ne fidi. Amola ea ouligibi gasawane dialoma:ne, ilia da Da:ibidi noga:le fuli gala:i.
11 Bisi da Yasioubia:me (Ha:gamoune fi dunu). E da “Dunu Udiana” gilisisu amoga ouligisu esalu. E da gegesu ganodini ea goge ageiga gegei. Amola e da gegesu afae amo ganodini dunu 300 agoane fane legei. 12 E bagia “Dunu Udiana” gilisisu ganodini da Elia:isa (Ahou fi dunu Doudou amo egefe). 13 Eso afaega, e amola Da:ibidi da Filisidini dunu gegemusa: momagele gilisili, Ba:se Da:mini sogega gegei. E da ‘bali’ ha:i manu bugi amo ganodini esaloba, Isala:ili dunu oda ilia da hagai. 14 Be Elia:isa da hame hagai. E amola ea dunu, ilia da bugi soge dogoa, Filisidini dunuma gegei. Amo esoha, Hina Gode da ema hasalasu hou bagade i.
15 Da:ibidi ea dadi gagui dunu da ouligisu dunu 30 agoane esalu. Eso afaega, ilia gilisisu amoga dunu udiana da fisili asili, Adala:me magufu gelaba, Da:ibidi ea esalebe sogebi, amoga doaga:i. Filisidini gilisisu afae da Lefa:ime Fago ganodini wa:i fi esalebe ba:i. 16 Amo esoha, Da:ibidi da agologa gagili sali ba:i. Amola, Filisidini dunu gilisisu eno da Bedeleheme moilai gesowale lale, amogawi esalebe ba:i. 17 Da:ibidi da hi moilaidafa fofagiba:le, amane sia:i, “Na da na hano hanai gala. Na hanai bagade da dunu afae da hano nasu uli dogoi Bedeleheme logo holei bega: gala, amoga na manusa: hano dili gaguli misia:be.” 18 Gasa bagade dadi gagui dunu “Udiana” da Filisidini dunu ilia wa:i fi amodili fadomane fasili, hano nasu uli dogoi amoga hano dili, Da:ibidima gaguli misi. Be Da:ibidi da amo hame mai. Be e da Hina Godema iasu hamoma:ne, osoba sogadigi. 19 E amane sia:i, “Hina Gode! Amo hano na manu da hamedeidafa! Bai amo da amo dunu ilia maga:me nabe defele ba:mu. Ilia da ilia esalusu fisima:ne agoane lala asi.” Amaiba:le, e da amo hano hame manu sia:i. Amo gasa bagade gesa:i dadi gagui dunu “Udiana” da amo hou huluane hamosu.
20 Youa:be ea eya Abisia:i (ilia ame da Selouaia) da “Gasa Bagade Dunu 30” gilisisu ilia ouligisu dunu. E da ea goge agei amoga dunu 300 ilima gegenanu, ili huluane medole legei. Amalalu, dunu huluane da e da gasa bagade dunu, amo sia: lalaba asi.
21 E da “Gasa Bagade Dunu 30” gilisisu amo ganodini baligili gasa bagade dunuba:le, e da ilia ouligisu dunu hamoi. Be “Dunu Udiana” gilisisu amo ilia nodoma:ne gasa bagade hou da ea hou baligisu amo lalaba asi.
22 Gabasili moilai bai bagade dunu Bina:ia (Yihoiada egefe) da nodoma:ne gasa bagade dadi gagui dunu eno galu. E da gesa:i hou bagohame hamoi. Afae da e da Moua:be gasa bagade gegesu dunu aduna fane legei. Anegagi eso afaega, e da uli dogoi bagade amo gudu sa:ili, laione wa:me medole legei. 23 Amola e da Idibidi dunu afae bagade (ea sedade defei da mida aduna baligi, amola e da goge agei bagadedafa gagui) amo fane legei. Bina:ia da ogoma gaguli, Idibidi dunu amo doagala:le, ea loboga goge agei gagui amo suguli, amogawane hina: fane legei. 24 Bina:ia ea gesa:i hou da agoai galu. E da “Gasa Bagade Dunu 30” gilisisu ganodini gegei. 25 E da “Gasa Bagade Dunu 30” gilisisu amo ganodini baligisu dunu agoane ba:i, be “Dunu Udiana” gilisisu dunu eno da ea hou baligisu. Da:ibidi da Bina:ia amo ea da:i sosodo aligisu dunu ouligima:ne ilegei.
26-47 Dunu eno amo “Gasa Bagade Dunu 30” gilisisu ganodini da amo :-
A:sahele (Youa:be ea eya)
Eleha:ina:ne (Bedeleheme dunu amola Doudou egefe)
Sia:ma (Ha:ilode soge dunu)
Hilese (Bilaide dunu)
A:ila (Degoua dunu Igesie amo egefe)
A:ibisa (A:nadode dunu)
Sibigai (Hiusia dunu)
Aila:iai (A:iho dunu)
Maha:la:iai (Nidoufa dunu)
Hilede (Nidoufa moilai dunu Ba:iana amo egefe)
Idai (Bediamini soge moilai Gibia dunu ea dio amo Laibai amo egefe)
Bina:ia (Biladone dunu)
Hiula:iai (e da fago soge Ga:ia:se gadenene amoga misi)
Abaia:lebone (A:laba amoga misi)
A:sama:ifede (Bahiulimi moilai dunu)
Ilaiaba (Sia:ialebone moilai dunu)
Ha:isieme egefelali
Yonada:ne (Sia:igi egefe. E da Ha:ilalaide dunu.)
A:ihaia:me (Ha:ila moilai dunu Sia:ila amo egefe)
Ilaiba:le (E amo ea mano)
Hife (Migiladaide dunu)
Ahaidia (Belonaide dunu)
Hisalou (Gamele dunu)
Na:ialai (Esebai egefe)
Youele (Na:ida:ne ea eya)
Mibiha (Ha:geli ea mano)
Silege (A:mone fi dunu)
Na:ihalai (e da Bialode moilaiga misi amola e da Youa:be ea da:igene ga:su liligi gaguli ahoasu)
A:ila amola Ga:ilebe (ela da Ya:da moilaiga misi)
Iulaia (Hidaide dunu)
Sa:iba:de (Ali ea mano)
A:dina (Sisa ea mano). E da Liubene Fi amo ganodini fada:i dunu esalu. E da dadi gagui dunu 30 agoane ouligi.
Ha:ina:ne (Ma:iaga ea mano)
Yosiafa:de (Midianaide dunu)
Yusaia (A:siedadaide dunu)
Sia:ima amola Yiaiele (ela da Houda:me egefela amola ele da Aloua amoga misi)
Yidaia:le amola Youha (ela da Simili egefela amola Disi amoga misi)
Ila:iele (Ma:ihafaide dunu)
Yelaibai amola Yosiafia (Ilina:ia:me egefela)
Idima (Moua:baide dunu)
Ilaiele, Oubede, amola Ya:isiele (Souba dunu)

*11:4: Yosiua 15:63; Bisisu 1:21