15
Yuda fi da Ilia Soge Lai
Yuda fi da ilia soge lai agoane; Soge da ga (south) asili, Sini wadela:i soge amoga Idome alaloga doaga:i. Amo alalo da Bogoi Hano Wayabo ea ga alalo, ga asili, A:gala:bimi goumi logoga asili, Sini sogega doaga:i. Alalo da Ga:idese Bania amoga ga asili, Hesalone baligili, A:da moilaiga asili, amalu Gaga sogega asi. Amalalu, alalo da A:samone sogebiga asili, hano amo da Idibidi soge alalo amoga asili, Medidela:inia Hano Wayabo Bagade amoga doaga:i. Amo da Yuda dunu ilia ga alalo.
Eso mabadi alalo da Bogoi Hano Wayabo bega: asili, YodaneHano idimi amoga doaga:i. Ga (north) alalo da Yodane Hano idimi amoga asili, Bede Hogala doaga:le, ga (north) asili, goumi soge amo da Yodane Hano ga (north) asi. Amalalu, alalo da Bouha:ne Gele amoga asili (Bouha:ne da Liubene egefe) Bidi Hamosu Fago amoga asili, Dibe moilai baligili, Giliga:le moilai (amo da Adamimi goumi logo fago ga (south) la:idi dialebe) amoga baligili, Enesemese hano bubuga:su baligili, Enelougele asili, Hinome Fago (agolo amo fago la:idiga gala amoga Yebiusaide dunu fi da Yelusaleme gagui galu) amo baligili, alalo da Hinome Fago ea eso dabe la:idi amoga asili Lifa:ime Fago ga (north) la:idiga asi. Amalu, alalo da Nefedona Hano Bubuga:su amoga asili, moilai amo da Efelone Goumi gadenene amoga asi. Amalu, alalo da sinidigili, Gilia:de Yialimi moilai baligili, 10 bu sinidigili, Idome agolo soge amoga asili, Yialimi goumi amoga eso dabe la:ididili asili, Bedesimese amola Dimina baligili, 11 agolo amo Egelone ga (north) la:idiga gala, amoga asili, amalu Sigilone amola Ba:iala Goumi baligili, Ya:minia moilaiga asili, Medidela:inia Hano Wayabo Bagadega doaga:i. 12 Medidela:inia Hano Wayabo Bagade da Yuda fi ilia soge eso dabe alalo hamoi. Amo alalo ganodini, Yuda fi dunu da esalu.
Ga:ilebe da Hibalone amola Dibe Hasali
(Bisisu 1:11-15)
13  * Bisisu 1:20Hina Gode da Yosiuama sia:i amo defele, e da Yuda fi ilia soge fifili, la:idi amo Ga:ilebe (Yefane, Yuda fi dunu ea mano) ilima i. E da Hibalone moilai bai bagade (musa: A:ina:ge ea mano Aba da amo moilai gagui) amo Ga:ilebema i. 14 Ga:ilebe da A:ina:ge egaga fi (amo da Sisai, Ahaima:ne amola Da:lamai fi dialu) amo gadili sefasi.
15 Amoga asili e da Dibe moilai fi amo doagala:musa: asi (Dibe ea musa: dio da Gilia:de Sefe) 16 Ga:ilebe da amane sia:i, “Nowa dunu da Gilia:de Sefe amo gegene lasea, na da nadiwi ema imunu.” 17 Odeniele amo Ga:ilebe eya Gina:se ea mano da amo moilai lai dagoi. Amaiba:le, Ga:ilebe da ea idiwi A:igasa: amo ema i. 18 Ea uda lamu esoha, Odeniele da A:igasa: ema ea edama soge adole ba:ma:ne sia:i. A:igasa da dougiga fila heda:i amoga osoboga sa:i. Ga:ilebe da ema amane sia:i, “Di adi laha?”
19 E da bu adole i, “Na dima edegesu gala. Na da hano bubuga:su hanai gala. Soge di da nama i da hafoga:i soge amo ganodini gala.” Amaiba:le, Ga:ilebe da gadodili amola gududili dialebe hano bubuga:su ema i dagoi.
Yuda fi Ilia Moilai
20 Soge amo Yuda fi dunu da gaguma:ne lai da amo; 21 Moilai ga (south) galu ilia lai (Idome alalo gadenei) da Ga:basiele, Ide, Ya:ige, 22 Gaina, Daimouna, A:ida:da,
23 Gidese, Ha:iso, Idena:ne, 24 Sife, Dileme, Bialode, 25 Ha:iso, Hada:da, Giliode, Heselone, 26 A:imame, Sima, Molada, 27 Ha:isa Ga:da, Hesiemone, Bedefilede,
28 Ha:isa Siuale, Biasiba, Bisiadia, 29 Ba:ila, Aimi, Iseme, 30 Eledoula:de, Gisili, Homa, 31 Sigila:ge, Ma:dama:na, Sa:nasa:na, 32 Leba:iode, Silihimi, A:ini amola Limone. Ilia da moilai bai bagade29 agoane, Idome alalo gadenene lai dagoi. Amola ilia da moilai fonobahadi amo moilai bai bagade sisiga:le dialu lai dagoi. 33-36 Amola ilia da agolo fonobahadi soge amo ganodini moilai bai bagade14 agoane amola moilai fonobahadi amo sisiga:le dialu lai. Amo moilai da Eseda:iole, Soula, A:sena, Sanoua, Enega:neme, Dabua, Ina:me, Yamade, Adala:me, Sougo, Asiga, Siala:ime, A:dida:ime amola Gedila.
37-41 Yuda fi dunu da moilai bai bagade eno16agoane amola moilai fonobahadi ili sisiga:le dialu lai. Amo moilai da Sina:ne, Hada:sia, Migida:liga:ole, Dilia:ne, Misiba, Yogedili, La:igisi, Bosaga:ole, Egelone, Ga:bone, Lama:me, Gidilisi, Gidelode, Bededa:igone, Na:ima amola Ma:gida.
42-44 Ilia da moilai bai bagade eno9agoane amola ilima sisiga:le dialu moilai lai. Amo da Libina, Ida, A:isa:ne, Ifida, A:sena, Nisibi, Gaila, A:gasibi amola Malisia.
45 Amola ilia da Egelone soge amola moilai amo ganodini dialu huluane lai.
46 Amola moilai huluane A:siedode gadenene amo da Egelone sogega asili Medidela:inia Hano Wayabo Bagade alalo amoga doaga:i.
47 Amola A:siedode, Ga:isa amola sisiga:le dialu moilai huluane ilia da lai. Ilia soge lai da asili, hano da Idibidi la:idi alalo hamoi amo amola Medidela:inia Hano Wayabo Bagade amoga doaga:i.
48-51 Moilai bai bagade 11eno amola sisiga:le dialu moilai amo agolo soge ganodini galu ilia da lai, amo Sia:ime, Ya:de, Sougo Da:na, Gilia:de Sebe, A:ina:be, Esedamua, A:inimi, Gousiene, Houlone amola Gailou. 52-54 Moilai bai bagade sesege eno amola sisiga:le dialu moilai ilia da lai, amo A:la:be, Duma, Esia:ne, Ya:iname, Bede Dabua, A:figa, Hamada, Hibalone amola Sio.
55-57 Amola moilai bai bagade eno nabuane agoane amola sisiga:le dialu moilai fonobahadi ilia da lai, amo Ma:ione, Gamele, Sife, Yada, Yeseliele, Yogedia:me, Sanoua, Ga:ini, Gibia amola Dimina.
58-59 Moilai bai bagade eno da Ha:lahale, Bedese, Gido, Ma:lade, Bedea:inode amola Eledigone - moilai bai bagade gafeyale gala amola ilima sisiga:le dialu moilai fonobahadi.
60 Gilia:de Ba:ile amola La:ba - moilai bai bagade aduna amola ilima sisiga:i dialu moilai fonobahadi.
61-62 Wadela:i hafoga:i soge amo ganodini ilia da moilai bai bagade gafeyale eno amola ilia sisiga:le dialu moilai lai. Amo da Bede A:laba, Midini, Sega:iga, Nibisia:ne, Soli amola Enegidai.
63  Bisisu 1:21; 2 Sa:miuele 5:6; 1 Hou Olelesu 11:4Be Yuda fi dunu da Yebiusaide dunu Yelusaleme moilai bai bagade ganodini esalu, amo gadili sefasimu hamedeiwane ba:i. Amola Yebiusaide dunu da wali Yelusaleme moilai bai bagadega, Yuda dunu gilisili esalebe ba:sa.

*15:13: Bisisu 1:20

15:63: Bisisu 1:21; 2 Sa:miuele 5:6; 1 Hou Olelesu 11:4