5
Da:ibidi da Isala:ili amola Yuda Fi Ilia hina bagade Hamoi
(1 Hou Olelesu 11:1-9; 14:1-7)
Amalalu, Isala:ili fi huluane da Hibalone moilai bai bagadega Da:ibidima misini, ema amane sia:i, “Ninia da di defele maga:me amola hu afadafa fawane gala.
Musaga, Solo da ninia hina bagade esaloba, di da Isala:ili dunu oule gegena ahoasu. Amola, Hina Gode da di Ea fi bisilua amola ouligisu hamoma:ne, ilegei dagoi.”
Amaiba:le, Isala:ili ouligisu dunu huluane da Hibalone moilai bai bagadega Da:ibidima misi. E amola ilia da gousa:su sema hamoi. Ilia da Da:ibidima susuligi sogagala:le, e Isala:ili hina bagade hamoma:ne ilegei. * 1 Hina bagade 2:11; 1 Hou Olelesu 3:4; 29:27Da:ibidi da lalelegele, ode30agoane gidigili esalu, hina bagade hawa: hamosu bai muni hamoi. E da ode 40 agoane Isala:ili fi ouligilalu. E da Hibalone moilai bai bagadega esalu, Yuda soge ode fesuale amola oubi gafeyale agoane ouligi. Amola e da Yelusaleme moilai bai bagade amoga esalu, ode33 agoane Isala:ili amola Yuda gilisili ouligisu.
Yosiua 15:63; Bisisu 1:21Hina Da:ibidi amola ea dunu da Yelusaleme moilai bai bagade doagala:musa: asi. Yebiusaide dunu da amogawi esalu. Ilia da Da:ibidi da ilima hasalimu da hamedei agoane dawa:i. Ilia da ema amane sia:i, “Di da ninia moilaiga doagala:le golili sa:imu da hamedeidafa. Si dofoi dunu amola gasuga:igi dunu da dia nini mae hasalima:ne gaga:mu da defele ba:mu.” (Be Da:ibidi da ilia gagili sali moilai amo Saione amoma gegenanu fedele lai. Fa:no ilia da amo moilai dio “Da:ibidi ea Moilai Bai Bagade” asuli.)
Amo esoha, Da:ibidi da ea dunuma amane sia:i, “Dunu mogili amo da na defele Yebiusaide dunuma higabeba:le, ili fuga:musa: hanabela:? Amai galea, amo hano osobaha golili ahoasu logo amoga heda:le, amo hahani si dofoi amola gasuga:igi dunu doagala:ma.” (Amaiba:le, dunu da wali agoane sia:sa, “Si dofoi amola gasuga:igi dunu da Hina Gode Ea diasu ganodini golili sa:imu hamedei gala.”)
Da:ibidi da gagili sali moilai doagala:le fefedei dagolalu, e da amo ganodini esalusu. E da amo moilai dio “Da:ibidi ea Moilai Bai Bagade” asuli. E da sogebi amo da agolo gusudili dialebe (amoga ilia da osobo dogone fa:su) amogai muni sisiga:le moilai bai bagade diasu gagui. 10 Ea gasa da heda:lalu. Bai Hina Gode Bagadedafa da e fidisu.
11 Daia soge hina bagade amo Haila:me, da Da:ibidima bidi lasu dunu asunasi. E da Da:ibidima dolo ifa bagohame i. Amola e da Da:ibidi fidima:ne, diasu gagusu dunu amola gelega diasu gagusu dunu ema asunasi. 12 Amaiba:le, Da:ibidi da amane dawa:i. Hina Gode da ema hina bagade hou hahamoi dagoi. Amola Hina Gode da Ea fi ilima asigiba:le, Da:ibidi e hina bagade hou amoga hasalima:ne amola bagade gagusu dunu fi esaloma:ne hamoi.
13 Da:ibidi da Hibalone moilai bai bagade amo yolesili, Yelusaleme moilai bai bagadega fimusa: asi. Amogalu, e da gidisedagi uda enoenoia amola udadafa enoenoia lai. Amola e da dunu mano amola uda mano enoenoia lalelelegei. 14-16 E da Yelusaleme moilai bai bagadega esaloba, mano dedei goelali lalelelegei, ilia dio da Sia:miua, Sioubabe, Na:ida:ne, Soloumane, Ibaha, Elisiua, Nifege, Yafaia, Ilisiama, Ilaiada amola Ilifelede.
Da:ibidi da Filisidini Dunu Hasali
(1 Hou Olelesu 14:8-17)
17 Filisidini dunu da Da:ibidi Isala:ili hina bagade hamoi, amo sia: nabi. Amaiba:le, ilia dadi gagui wa:i da Da:ibidi suguli lamusa: muni ahoanu. Da:ibidi da amo hou nababeba:le, gagili sali sogebi amoga asi. 18 Filisidini dunu da Lifa:ime Fago amoga misini gesowai. 19 Da:ibidi da Hina Godema amane adole ba:i. “Na da Filisidini dunu doagala:ma:bela:? Di da nama hasalasu hou ima:bela:? Hina Gode da ema bu adole i, “Defea! Doagala:ma! Na da dia ili hasalima:ne hamomu.”
20 Amaiba:le, Da:ibidi da Ba:ile Bila:isimi sogega asili, Filisidini dunu hasali dagoi. E amane sia:i, “Hina Gode da hano heda:le fugagala:be amo defele, na ha lai ili hasali dagoi.” Amaiba:le, ilia da amo sogebi amoga dio “Ba:ile Bila:isimi” asuli. (Amo dawa:loma:ne da “Hasalasu dawa: hina”) 21 Filisidini dunu da hobea:iba:le, ilia da ilia loboga hamoi ogogosu ‘gode’ amo fisili, hobea:i. Da:ibidi amola ea dunu da amo gaguli asi.
22 Amalalu, Filisidini dunu da Lifa:ime Fagoga bu heda:le, amoga bu gesowale fi dagoi. 23 Da:ibidi da bu Hina Godema adole ba:i. Amola Hina Gode da ema bu amane adole i, “Guiguda: amoga ili mae doagala:ma! Be na:iyadodili asili, `bolosa:me’ ifa labo aliligi amo gadenene sogebi amoga doagala:musa: momagema.
24 Di da ifa balu amoga mogodigisu emo goba gala:be nabasea, doagala:ma. Bai Na da dilima bisili, Filisidini dadi gagui wa:i amo hasalimusa: mogodigili hidadea asi ba:mu.” 25 Da:ibidi da Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i defele hamoi. E da Filisidini dunu amo Giba moilai bai bagadega muni sefasili, Gisa moilaiga sefasi dagoi.

*5:4: 1 Hina bagade 2:11; 1 Hou Olelesu 3:4; 29:27

5:6: Yosiua 15:63; Bisisu 1:21