3
Da:ibidi egefelali
Da:ibidi egefelali, Hibalone sogega lalelegei, ilia dio da :- A:manone da magobo mano, Da:ibidi idua Ahinoua:mema lalelegei. Ahinoua:me da Yeseliele uda galu. A:manone bagia, Da:niele da Da:ibidi idua eno, Gamele soge uda A:biga:ile ema lalelegei. Da:niele bagia, A:basalome da Ma:iaga (Gisie soge hina bagade Da:lamai amoea idiwi) ema lalelegei. Da:ibidi egefe biyadu ea dio da A:dounaidia. E da Da:ibidi idua eno amo Ha:gide ema lalelegei.
Ea mano bi amo ea dio da Siefadaia. E da Abaida:le ema lalelegei. Amola Da:ibidi ea mano gafe ea dio da Idilia:me. E da Da:ibidi idua Egela ema lalelegei. * 2 Sa:miuele 5:4-5; 1 Hina bagade 2:11; 1 Hou Olelesu 29:27Amo Da:ibidi ea mano gafeyale gala da Hibalone moilai bai bagadega lalelegei. Da:ibidi da ode fesuale amola oubi gafeyale gala, Hibalone moilai bai bagade ganodini, Yuda fi ouligisu. Da:ibidi da Yelusaleme moilai bai bagade amo ganodini esalu, Isala:ili fi ode33 agoanega ouligisu.
5-8  2 Sa:miuele 11:3E da Yelusaleme ganodini esaloba, egefelali amogawi lalelegei da Sia:miua, Sioubabe, Na:ida:ne, Soloumane (amo mano biyadu da A:miele idiwi amo Ba:desiba ema lalelegei), Ibaha, Elisiua, Ilifelede, Nouga, Nifege, Ya:ifia, Ilisiame, Ilaiada, Ilifelede - huluane da sesegeyale galu. Amo mano huluane da Da:ibidi egefe galu. Amola e da mano eno amo ea gidisedagi udalali ilima lai. Amola amo dunu mano ilia dalusi da Da:ima.
Yuda hina bagade Dunu
10-14 Soloumane egefe da Lihouboua:me. Amalu ea mano da agoane fifi asi. Abaidia, A:isa, Yihosiufa:de, Yihoula:me, A:ihasaia, Yihoua:se, A:masia, A:salaia, Youda:me, A:ha:se, Hesigaia, Ma:na:se, A:manone amola Yousaia.
15 Yousaia egefelali da Youha:ina:ne (magobo), Yihoiagimi (amo bagia mano), Sedegaia amola Sia:lame (ufi mano).
16 Yihoiagimi bagia hina bagade hamoi dunu da ea mano Yehoiagini amola Sedegaia.
Yuda fi da Mugululi Asi. Amo fa:no hina bagade hamoi dunu da
Mugululi asi hina bagade dunu Yehoiagini egaga fi
17 Amo da Sia:ladiele (Yehoiagini ea mano), 18 Ma:lagaila:me, Bida:iya, Sina:sa, Yegamaia, Hosiama amola Nedabaia.
19 Beda:iya egefela da Selababele amola Simiai. Selababele egefela da Misiala:me amola Ha:nanaia. Ela dalusi da Sieloumidi. 20 Selababele egefelali eno da Hasiuba, Ohele, Belegaia, Ha:sadia amola Yiusia:be Hisede.
21 Ha:nanaia egaga fifi misi da Beladaia, Yisa:ia amola Lifa:iya, Ana:ne, Oubadaia amola Sieganaia (amo dunu biyaduyale gala ilia mano).
22 Sieganaia egaga fifi misi da Siema:iya amola egefelali, Ha:dase, Aiga:le, Balaia, Nialaia amola Sia:ifa:de. Gilisili da gafeyale mabu. 23 Nialaia egefelali da Eliounai, Hisigaia amola A:seliga:me. Gilisili da osodayale mabu.
24 Eliounai egefelali da Houdafaia, Ilaiasibi, Bila:ia, A:gabe, Youha:ina:ne, Dila:iya amola Ana:inai. Gilisili da fesuale mabu.

*3:4: 2 Sa:miuele 5:4-5; 1 Hina bagade 2:11; 1 Hou Olelesu 29:27

3:5-8: 2 Sa:miuele 11:3