2
Isala:ili Egefelali
Isala:ili egefelali da Liubene, Simiane, Lifai, Yuda, Isaga, Sebiulane, Da:ne, Yousefe, Bediamini, Na:fadalai, Ga:de amola A:sie.
Yuda Egaga Fi
Yuda egefelali da E, Ouna:ne amola Sila. Amo mano udiana da Siua idiwi (e da Ga:ina:ne uda) ema lalelegei. Yuda ea magobo mano E, e da Gode ba:ma:ne, wadela:le bagade hamoi. Amaiba:le, Gode da e medole legei. Yuda ea nawi (Da:ima) da Yuda ea mano aduna lalelegei. Ela dio da Bilese amola Sela. Yuda egefelali huluane ilia idi da biyale galu.
Bilase egefela da Heselone amola Ha:imale.
Sela egefelali da biyale galu. Ilia dio da Similai, Ida:ne, Hima:ne, Ga:lagole
amola Dada:.
* Yosiua 7:1Gami egefe da A:iga. E da Godema ima:ne ilegei liligi wamolaiba:le, Isala:ili
fi da se bagade nabi.
Ida:ne egefe da A:salaia.
Heselone egefelali da Yilamiele, La:me amola Ga:ilebe.
La:me (Heselone egefe) Egaga Fi
10 La:me egefe da Aminada:be. Aminada:be egefe da Nasione. Nasione da Yuda fi ouligisu dunu esalu. 11 Nasione egefe da Sa:mone. Sa:mone egefe da Boua:se.
12 Boua:se egefe da Oubede amola Oubede egefe da Yesi.
13 Yesi ea magobo mano da Ilaia:be. Amo bagia da Abinada:be. Amo bagia eno da Simiai. 14 Biyadu da Nida:niele amola bi da La:da:iai. 15 Gafe da Ouseme amola fesu da Da:ibidi. 16 Ilia dalusila da Seluaia amola A:biga:ile. Seluaia ea mano osodayale da Abisia:i, Youa:be amola A:sahele.
17 A:biga:ile ea mano da Ama:isa. Ama:isa ea eda da Yidahe (Isama:ile fi dunu.)
Heselone egefe Ga:ilebe
18 Heselone egefe Ga:ilebe amola idua Asiuba amola Yeliode elea lalelegei mano da Yisie, Sioubabe amola Adone. 19 Asiuba da bogoloba, Ga:ilebe da Efalada lai. Ema mano lalelegei da He. 20 He egefe da Ulai amola Ulai egefe da Bisaliele.
21 Fa:no, Heselone da Gilia:de egefe Ma:ige amo idiwi gilisili golaiba:le, (Heselone da lalegele, ode 60 esalu, amo uda lai) amalu Sigabe da lalelegei. 22 Sigabe egefe da Ya:ie. Ya:ie da Gilia:de soge ganodini, moilai bai bagade23 agoane ouligisu. 23 (Be Gisie amola A:ila:me da Ha:ifode Ya:ie moilai amola Gina:de moilai bai bagade amola Gina:de moilai sisiga:i 60 agoane, amo huluane hasali.) Amo dunu huluane da Gilia:de ea mano amo Ma:ige egaga fifi misi.
24 Heselone da Ga:ilebe Efalada moilaiga bogoloba, ea uda Abaidia da Heselone ea mano A:sie lalelegei. A:sie egefe da Degoua galu.
Heselone ea Mano Yilamiele
25 Heselone ea magobo mano Yilamiele, amo egefelali da La:me (magobo), Biuna, Oulene, Ouseme amola Ahaidia. 26 Yilamiele da uda eno galu. Amo ea dio da A:dala. A:dala ea mano da Ouna:me. 27 Yilamiele ea magobo mano La:me amo egefelali da Ma:iase, Ya:imine amola Ige.
28 Ouna:me egefela da Sia:ma:iai amola Ya:ida. Sia:ma:iai egefela da Na:ida:be amola Abaisia.
29 Abaisia idua dio da A:biha:ile. A:biha:ile egefela da Aba:ne amola Moulide.
30 Na:ida:be egefela da Silede amola A:ba:ime. Silede da mano madele bogoi.
31 A:ba:ime ea mano da Isiai. Isiai ea mano da Sisiane. Sisiane egefe da Alai.
32 Sia:ma:iai eya da Ya:ida. Ya:ida egefela da Yidahe amola Yonada:ne. Ya:ida da mano madele bogoi.
33 Yonada:ne egefela da Bilede amola Sa:isa. Amo huluane da Yilamiele egaga fifi misi. 34 Sisiane da dunu mano madele, uda mano fawane galu. E da Idibidi hawa: hamosu dunu ea dio Ya:ila galu. 35 Sisiane da idiwi amo Ya:ila lama:ne asuli. Amo uda ea mano lalelegei ea dio da A:da:i. 36 A:da:i egefe da Na:ida:ne. Na:ida:ne ea egefe da Sa:iba:de. 37 Sa:iba:de egefe da Ifala:le. Ifala:le egefe da Oubede.
38 Oubede egefe da Yihiu. Yihiu egefe da A:salaia. 39 A:salaia egefe da Hilese. Hilese egefe da Elia:isa. 40 Elia:isa egefe da Sisimai. Sisimai egefe da Sia:lame.
41 Sia:lame egefe da Yegamaia, amola Yegamaia egefe da Ilisiama.
Ga:ilebe ea Sosogo Fi
42 Ga:ilebe da Yilamiele ea eya. Ga:ilebe ea magobo mano da Misia. Misia egefe da Sife. Sife egefe da Malisia. Malisia egefe da Hibalone.
43 Hibalone egefelali da Goula, Da:biua, Legeme amola Sima. 44 Sima egefe da La:iha:me. La:iha:me egefe da Yogiame. Legeme ea mano da Sia:ma:iai.
45 Sia:ma:iai egefe da Ma:ione amola Ma:ione egefe da Bede Se.
46 Ga:ilebe ea gidisedagi uda ea dio da Ifa. Ifa ea manolali da Ha:ila:ne, Mousa amola Ga:isese. Ga:isese ea eda da Ha:ila:ne.
47 Yahada:iai egefelali da Ligeme, Youda:me, Gisiane, Bilede, Ifa amola Sia:ia:fe.
48-49 Ga:ilebe ea gidisedagi uda eno ea dio da Ma:iaga. Ma:iaga ea manolali da Sibe, Dehana, Sia:ia:fe (Ma:dama:na ea eda) amola Sifa. Sifa egefela da Ma:siabina amola Gibia. Ga:ilebe idiwi da A:igasa. 50-51 Amo huluane da Ga:ilebe egaga fifi misi. Efala:de ea magobo mano da He. He egefelali da Siouba:le (Gilia:de Yialimi ea eda), Sa:lama (Bedeleheme ea eda) amola Ha:ilefe (Bede Ga:ida ea eda).
52-53 Gilia:de Yilimi egefe da Siouba:le. Siouba:le egaga fifi misi da Haloue, Mana:ihadaide fi dogoa mogi, amola sosogo fi eno amo Gilia:de Yilimi, Idalaide, Biudaide, Siuma:daide amola Misialaide. Amo sosogo fi ilima da Soula:daide amola Esiada:iolaide dunu fifi misi.
54-55 Sa:lama egaga fifi misi da Bedeleheme, Nidofadaide, A:dalodi Bede Youa:be, Mana:iha:daide fi dogoa mogi, Soulaide, sia: dedesu fi dunu amo da Ya:ibese sogega esalu, Daila:daide, Simia:daide amola Siuga:daide. Amo huluane da Ginaide fi dunu. Ilia da dunu ea dio amo Ha:ima:de amogaga fifi misi. Ha:ima:de da Liga:be sosogo fi ilia eda esalu.

*2:7: Yosiua 7:1