7
A:iga:ne ea Wadela:i Hou
Hina Gode da Isala:ili dunuma ilia da liligi huluanedafa wadela:lesima:ne amola Ema ilegei liligi mae wamolama:ne sia:i dagoi. Be ilia da Ea sia: hame nabi. Dunu ea dio amo A:iga:ne da liligi wamolai dagoi. (A:iga:ne da Gami egefe amola Sa:badai ea aowa. E da Sila sosogo fi Yuda fi amo ganodini esalu.)
Yosiua da asunasiba:le, Isala:ili desega ahoasu dunu da Yeligou fisili, A:iai moilai bai bagade (Bedele moilai ea eso mabadi la:idi diala, Beda:ifene moilai gadenei) amo ea hou hogola asi. Ba:lalu, ilia da Yosiuama buhagili, amane sia:i, “A:iai da moilai bai fonobahadi fawane. Dadi gagui dunu huluane amoga doagala:musa:, mae asunasima. 3000 o 2000 dunu amo fawane da amo moilai wadela:lesimu da defea.”
Amaiba:le, Isala:ili dadi gagui dunu 3000 agoane da A:iai moilaiga doagala:musa: asi. Be ilia se nabi, amola beba:le bu hobea:i. A:iai dunu da moilai bai bagade gagoi logo ga:su amoga ilima gegene, ili sefasili igi lamu sogebi amoga sefasi. Isala:ili dunu da agoloba:le sa:ili hobeale, A:iai dunu da Isala:ili dunu 36amo medole legei. Amalalu, Isala:ili dunu da ilia gasa fisili bagadewane beda:i.
Yosiua amola Isala:ili dunu da se nababeba:le, ilia abula gadelale, Hina Gode Ea Gousa:su Sema Gagili midadi osoboga diasa:i. Ilia da:i dioi olelema:ne, ilia dialuma amo osobo gulu amoga dedebole amo esoga osoboga diasa:i dialu. Amola Yosiua da amane sia:i, “Hinadafa Gode! Dia da abuliba:le nini Yodane Hano degema:ne oule misibala:? Nini A:moulaide dunu amoga wadela:musa: oule misibala:? Ninia Yodane Hano na:iyado bega: esalumu da defea galu. Hina Gode! Isala:ili dunu da ilima ha lai dunu amoga hobea:iba:le, na da adi sia:ma:bela:?
Ga:ina:ne dunu amola dunu huluane amo soge ganodini esala da amo sia: nababeba:le, nini sisiga:le, nini huluane medole legemu. Amasea, ninia da Dia Dio nodone gaga:ma:ne, Dia da adi hamoma:bela:?”
10 Be Hina Gode da Yosiuama amane sia:i, “Wa:legadoma! Di da abuliba:le osoboga udigili diahala:? 11 Isala:ili fi da wadela:le hamoi dagoi. Ilia da Na Gousa:su amo ilia noga:le bobogema:ne Na sia:i, amo wadela:lesi dagoi. Ilia da liligi mogili Nama gobele sanasimusa: ilegei, amo lai dagoi. Ilia da wamolai amola ogogoi, amola liligi wamolai amo ilia liligi ganodini sali. 12 Amaiba:le, Isala:ili dunu da ilima ha lai dunuma hasalimu gogolesa. Ilia da beba:le hobeasa. Bai ilisu da wali wadela:musa: ilegei dagoi. Amo liligi wamolai dilia hame fadegale fasisia, Na da dili hame sigi masunu.
13 Wale gadoma! Dunu huluane da Nama misa:ne, ilia dodofema:ne sia:ma. Dilia da amo liligi hame fadegale fasisia, dilia da dilima ha lai ilima gegemu da hamedei agoane ba:mu. 14 Hahabe dilia fi afae afae Nama oule misa. Na da fi afae ilegemu. Amo fi ilegei da sosogo fi afae afae Nama oule misa:ne sia:ma. Amasea, na da dunu afae ilegemu. 15 Amo dunu Na da wamolasu dunu ilegemu. Amo dunu amola ea sosogo fi amola ea liligi huluane, laluga gobesima. Bai e da Na Gousa:su wadela:lesi dagoi, amola gogosiasu bagade Isala:ili fi ilima i.”
16 Hahabedafa, Yosiua da Isala:ili dunu huluane fi afae afae oule misini, Yuda fi da ilegei dagoi ba:i. 17 E da Yuda fi amo ganodini afae afae amo oule misini, Sila ea fi ilegei dagoi ba:i. Amo da sosogo fi afae afae misini, Sa:badai ea sosogo fi ilegei dagoi ba:i. 18 Amalalu, Yosiua da Sa:badai ea sosogo fi dunu afae afae oule misini, A:iga:ne (Gami egefe amola Sa:badai ea aowa) amo ilegei dagoi ba:i. 19 Yosiua da A:iga:nema amane sia:i, “Na gofe! Isala:ili Hina Gode ba:ma:ne, dafawane sia: olelema. Dia hamoi olelema. Nama amo hou mae wamolegema.”
20 A:iga:ne da bu adole i, “Dafawane! Na Isala:ili Hina Godema wadela:le hamoi. Na da agoane hamoi. 21 Ninia liligi lai amo ganodini, na da Ba:balounia abula, silifa2gilogala:me agoane amola gouli 1/2 gilogala:me baligi amo ba:i dagoi. Na da amo bagade hanaiba:le, lai dagoi. Dilia da na abula diasu ganodini amo liligi uli dogoi ganodini wamolegei dagoi ba:mu. Silifa da eno liligi hagudu dialebe ba:mu.”
22 Amaiba:le, Yosiua da dunu mogili asunasi. Ilia da hehenane, wamolai liligi amo A:iga:ne ea abula diasu ganodini wamolegei dagoi ba:i. Amola silifa da hagudu dialebe ba:i. 23 Amo liligi huluane ilia da A:iga:ne abula diasuga gadili gaguli asili, Yosiua amola Isala:ili dunu huluane da gaguli asili, Hina Gode ba:ma:ne ligisi. 24 Yosiua amola Isala:ili dunu huluane da A:iga:ne, silifa, abula, gouli amola A:iga:ne ea dunu amola uda mano huluane, ea bulamagau, ea dougi, ea sibi amola ea abula diasu amo gaguli, Bidi Hamosu Fago sogebiga hiouginana asi. 25 Amola Yosiua da amane sia:i, “Dia da abuliba:le amo se nabasu ninima iaha. Hina Gode da wali dima se imunu.” Amalalu, dunu huluane da A:iga:ne igiga medole legei. Ilia da ea sosogo fi amola ea liligi huluane igiga medole lelegele, laluga gobesi. 26 Ilia da ea da:i hodo amo igi ligisisu bagade amoga dedeboi. Amo igi ligisisu da wali eso dialebe. Amaiba:le, amo fago sogebi ea dio da wali Bidi Hamosu Fago. Amalalu, Hina Gode da Ea gia:i bagade ougi fisi.