8
Isala:ili Dunu da A:iai Diasu Doagala:le Lale, Wadela:lesi Dagoi
Hina Gode da Yosiuama amane sia:i, “Dia dadi gagui dunu huluane oule asili, A:iai diasuga heda:ma. Mae da:i dioma amola mae beda:ma. Na da fidimuba:le, di da A:iai hina bagade hasalimu. Di da ea dunu fi, ea moilai bai bagade amola ea soge huluane lamu. Dilia da Yeligou amola Yeligou hina bagadema hamoi amo defele A:iai amola ea hina bagadema defele hamoma. Be wali, liligi amola ohe fi amo ganodini diala amo dilisu lamu. Be ilia fofogadigima:ne, ilia fa:no bega: doagala:musa: masa.
Amaiba:le, Yosiua amola ea dadi gagui dunu da A:iai diasu doagala:musa: momogi. E da ea dadi gagui dunu amo 30,000 ilegele, gasi ganodini gadili asunasi.
E da ilima amane sia:i, “Dilia A:iai diasu na:iyado bega: fonobahadi gadenenewane wamoaligima. Ilima doagala:musa: momagema. Na amola na dunu da moilai bai bagadega doagala:musa: misunu. A:iai dunu da ninima gegemusa: masea, ninia da musa: hamoi defele ogogole sinidigili iliba:le hobeamu. Ilia da ninima fa:no bobogemu amola ninia da ili moilai bai bagade fisima:ne bisili hobeamu. Ninia da musa: hamoi defele ilima hobealala, amo ilia da dawa:mu. Amasea, dilia da dilia wamoaligi sogebi fisili, moilai bai bagadega doagala:le lamu. Hina Gode da amo dilima imunu. Dilia moilai bai bagade huluane lai dagosea, amo Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i defele, laluga gobesima. Na da dilima sia:i dagoi.”
Amalalu, Yosiua da amo dunu gadili asunasili, ilia da ilia wamoaligi sogebiga asili, ouesalu. Amo sogebi da A:iai amoga eso dabe la:idi A:iai amola Bedele amoga dogoa dialu. Yosiua da amo gasia abula diasu gilisisuga esalu.
10 Hahabedafa, Yosiua da wa:legadole, ea dadi gagui dunu gilisi. Amalalu, e amola Isala:ili ouligisu dunu da dadi gagui dunu bisili, A:iai moilai bai bagadega oule asi.
11 Dadi gagui dunu da A:iai moilai bai bagade logo holei bagade amoga doaga:musa: asili, ilia da gano la:idi amoga ha wa:i fisu gagui. Ilia da agologa esalu amola A:iai da agolo eno amoga dialu. Dogoa da fago soge ba:i.
12 Yosiua da5000 dunu agoane lale, ilia da A:iai ea eso dabe la:idi (A:iai amola Bedele dogoa) amoga wamoaligi. 13 Dadi gagui da A:iai moilai bai bagadega doagala:musa: esalu. Bisili ha wa:i fisu esalebe dunu da gano la:idi dialu amola eno dunu da eso dabe la:ididili wamoaligili esalu. Yosiua da amo gasia umiga esalu.
14 A:iai hina bagade dunu da Yosiua ea dunu ba:beba:le, hedolowane hamoi. E amola ea dunu huluane da Yodane umiga gadili asili, ilia da musa: sogebi Isala:ili dunuma gegei amoga bu gegemusa: dawa:i galu. Be Isala:ili dunu da ea baligiga doagala:musa: esalu, amo e da hame dawa:i galu. 15 Yosiua amola ea dunu da ogogole A:iai dunuma hobeamusa:, hafoga:i sogega hehenai. 16 A:iai hina bagade da ea dunu huludafa Yosiua ea dunu sefasimusa: masa:ne sia:i. Ilia da hehenane, ilia moilai bai bagade da baligidu beba:loba da sedagawane ba:i. 17 A:iai dunu huluanedafa da Isala:ili dunu sefasi. A:iai moilai bai bagade logo da doasi dagoi amola gaga:su dunu hamedafa ba:i.
18 Amalalu, Hina Gode da Yosiuama amane sia:i, “Dia goge agei amo A:iai moilai bai bagadega sogiagama. Na da amo moilai bai bagade dima imunu.” Yosiua da amo sia:i defele hamoi. 19 E da ea lobo ligia gadole, Isala:ili dunu da ilia wamoaligisu hedolo fisili, moilai bai bagadega hehenane, lai dagoi. Ilia da hedolowane A:iai moilai bai bagade ulagimusa: lalu didi. 20 A:iai dunu da beba:loba, lalu mobi heda:lebe muagado doaga:i amo ba:i. Isala:ili dunu da hafoga:i sogega hehenai amo da sinidigili ilima doagala:musa: mabeba:le, ilia da hobeamu logo hame ba:i. 21 Yosiua amola ea dunu da eno dunu da A:iai moilai bai bagade lale, laluga gobesi amo ba:beba:le, sinidigili, A:iai dunu fane legemusa: asi. 22 Isala:ili dunu A:iai moilai bai bagade ganodini esalu da amo gegesu fidimusa: misi. Amalalu, A:iai dunu da Isala:ili dunu amoma sisiga:i dagoi ba:i. A:iai dunu afae da hame hobea:i, huluane bogogia:i dagoi ba:i. 23 Be A:iai hina bagade da hame bogoi. Isala:ili dunu da amo hina bagade lale, afugili, Yosiuama hiouginana asi.
24 Isala:ili dunu da A:iai dunu huluane amo wadela:i soge amo ganodini medole legei dagoi. Amalalu, ilia da sinidigili, A:iai moilai bai bagade ganodini esalebe dunu, uda amola mano huluane medole legei. 25 - 26 Yosiua da ea goge agei amo A:iai moilai bai bagadega sogiagai mae fisili, dunu huluanedafa da medole legei dagoiba:le fawane yolesi. A:iai ganodini esalebe huluane da bogogia:i. Idi da dunu 12,000 agoane amola uda. 27 Hina Gode da Yosiuama sia:i defele, Isala:ili dunu ilisu da ohe fi amola liligi amo moilai bai bagade ganodini galu gagulaligimusa: lai. 28 Yosiua da A:iai moilai bai bagade laluga gobesi amola wadela:lesi dagoi. Wali eso, amo moilai bai bagade da amaiwane diala. 29 E da A:iai hina bagade ifaga hegoa:nesili, ea da:i hodo daeya doaga:ma:ne yolesi. Eso dabe amoga, e da amo hina bagade ea da:i hodo fadegama:ne sia:i. Amo lale, ilia da moilai bai bagade holeiga gisalugala:i. Ilia da ea da:i hodo amo igi ligisisu bagadega dedeboi. Amo igi ligisisu da wali eso amogawi diala.
Yosiua da Iba:le Goumia Sema Idi
30  * Mousese ea Malasu 27:2-8Amasea, Yosiua da Iba:le Goumia, Isala:ili fi ilia Hina Godema oloda hamoi.
31  Gadili Asi 20:25Amo oloda, e da Mousese, Hina Gode Ea hawa: hamosu dunu amo ea olelei defele gagui. Mousese hamoma:ne sia:i defele, “oloda igiga hamoi be amo igi da gobihei o goahei amoga hame hedofai ba:mu.” Amo oloda da:iya, ilia da Hina Godema gobele salasu gobesi amola ilia da Hahawane Gilisili Olofole Iasu Godema i. 32 Amogawi, Isala:ili dunu huluane ba:lalu, Yosiua da sema amo Mousese da dedei, amo igi gasui enoga bu dedei. 33  Mousese ea Malasu 11:29; 27:11-14Isala:ili dunu, ilia hina dunu, ouligisu dunu, ilia fofada:su dunu amola ilia gilisisu ganodini esalebe ga fi dunu da Hina Gode Ea Gousa:su Sema Gagili la:ididili amola la:ididili lelu. Ilia da gobele salasu dunu amo da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili gagui, amo ilia odagia ba:sa lelu. Isala:ili dunu dogoa mogili, la:idi da Gelesime Goumi ilia baligiga ba:i, la:idi da Iba:le Goumi ilia baligiga ba:i. Ilia da Gode Ea hahawane dogolegele fidisu lama:ne, Hina Gode Ea hawa: hamosu dunu Mousese da ili amo hou hamoma:ne musa: sia:i dagoi. 34 Amalalu, Yosiua da dunu huluane nabima:ne, Sema huluane idi dagoi. E da hahawane dogolegele fidisu sia: huluane amola gagabusu aligima:ne sia: huluane Sema buga ganodini dedei amo defele idi.
35 Yosiua da Mousese ea hamoma:ne sia:i amo huluanedafa dunu gilisisu (amo gilisisu ganodini, dunu, uda, mano amola ga fi dunu huluane esalebe ba:i) ilima idi dagoi.

*8:30: Mousese ea Malasu 27:2-8

8:31: Gadili Asi 20:25

8:33: Mousese ea Malasu 11:29; 27:11-14