9
Gibionaide Dunu da Yosiuama Ogogoi
Yodane Hano eso dabe la:idi hina bagade dunu huluane da Isala:ili dunu ilia gasa bagade hasalasu hou nabi dagoi. Amo hou ilia da goumi soge ganodini, umi soge Medidela:inia Wayabo Bagade bega: amola soge gano asili Lebanone sogega doaga:i, amo esalebe dunu huluane da Isala:ili dunu ilia hou nabi. Amo hina bagade dunu ilia fi da Hidaide, A:moulaide, Ga:ina:naide, Belesaide, Haifaide amola Yebiusaide. Amo hina bagade dunu da gilisili, Yosiua amola Isala:ili dunu ilima gegemusa: gilisi.
Be Gibionaide dunu (ilia da Haifaide fi dunu) ilia da Yosiua ea hou amo Yeligou amola A:iai amoma hamoi nababeba:le, ilia da Yosiuama ogogomusa: dawa:i galu. Ilia da ha:i manu lale, ilia dougi da:iya esa wadela:lesi dagoi amola waini gadofo gadelale nodomei ligisi. Ilia da abula wadela:i amola hea emo salasu wadela:iba:le nodomei gasisali. Amalalu, ilia da Isala:ili abula diasu gilisisu Giliga:le amoga gala amoga asili, Yosiua amola Isala:ili dunu ilima amane sia:i, “Ninia da soge sedagaga misi. Ninia da dilima gousa:su hamomu galebe.”
* Gadili Asi 23:32; 34:12; Mousese ea Malasu 7:2Be Isala:ili dunu da amane sia:i, “Ninia da dilima gousa:su abuliga hamoma:bela:? Amabela:? Dilia da gadenene esalabala?”
Ilia da Yosiuama amane sia:i, “Ninia da dia hawa: hamosu dunu esala.” Yosiua da ilima amane adole ba:i, “Dilia da nowala:? Dilia da habidili misibala:?”
Amalalu, ilia da amo sia: ema olelei, “Ninia da dilia Hina Gode Ea hou nababeba:le, soge sedade amoga misi dagoi. Ninia da Ea hou Idibidi soge ganodini hamoi, 10  Idisu 21:21-35amola E da A:moulaide hina bagade aduna Yodane Hano eso mabadi la:idiga esalu (amo da Hesiabone hina bagade amo ea dio Saihone amola Ba:isia:ne hina bagade Asiadalode moilai bai bagadega esalu amo ea dio Oge) Hina Gode da elama hamoi, amo ninia nabi.
11 Ninia ouligisu dunu amola fi dunu huluane ninia soge ganodini esala da nini ha:i manu momagele, dima gousa:musa: masa:ne sia:i. Ilia da nini da dima hawa: hamomusa: sia:ne, dilima gousa:su hamoma:ne sia:i. 12 Ninia agi ga:gi ba:ma! Ninia da dilima gousa:musa: nini soge fisili, amo agi ga:gi da gugumi ba:i. Ba:ma! Wali amo da hafoga:i amola moloba: fi dagoi. 13 Ninia da waini amo waini gadofo ganodini sogasalaloba, waini gadofo da gaheabolo ba:i. Be wali ilia da gadelai. Ninia sedagaga misiba:le ninia abula amola emo salasu da hea hamoi dagoi.” 14 Isala:ili dunu da ilima ha:i manu lai, be ilia hou dawa:ma:ne Hina Godema hame adole ba:i. 15 Yosiua da hahawane gousa:su ilima hamoi amola amo dunu hame medole legei. Isala:ili ouligisu dunu da dafawane amo gousa:su hame fisima:ne ilegele sia:i.
16 Be eso udiana asili, Isala:ili dunu da Gibionaide dunu da gadenene fi amo nabi dagoi. 17 Amaiba:le, Isala:ili dunu da asili, eso udiana asili ilia esalebe moilale bai bagadega doaga:i. Amo moilale gagai bai bagade ilia dio da Gibione, Gifaila, Bialode amola Gilia:de Yialimi. 18 Be Isala:ili ouligisu dunu da Hina Gode Ea Dioba:le amo dunu hame medomu ilegele sia:i dagoiba:le, ilia da amo dunu medole legemu hamedei ba:i. Isala:ili dunu huluane da ilia ouligisu dunuma sia:ga gegei. 19 Be Isala:ili ouligisu dunu da bu adole i, “Ninia da Isala:ili Hina Gode Ea Dioba:le amo dunuma sia:i dagoiba:le, ninia da ilima se imunu hamedei. 20 Ninia sia:i dagoiba:le, amo dunu hame medole legemu. Amai hame galea, Gode da ninima se imunu. 21 Ilia da esalumu da defea. Be ilia da ninia lalu habei amola hano nasu gaguli misunu.”
22 Yosiua da Isala:ili dunuma ilia da Gibionaide dunu ema oule misa:ne sia:i. E da ilima amane adole ba:i, “Dilia da abuliba:le ninima ogogobela:? Dilia gadenene esalebeba:le, abuliba:le sedagaga esala sia:bela:? 23 Dilia da agoane hamoiba:le, Gode da dilima ougi, se imunu. Dilia fi da mae fisili, eso huluane udigili hawa: hamosu dunu esalumu. Dilia da na Gode Ea modale ligiagai diasuga lalu habele amola hano dili gaguli misunu.
24 Ilia da bu adole i, “Ninia da sia: amo dilia Hina Gode da Ea hawa: hamosu dunu Mousese ema soge huluane lama amola amo ganodini fi dunu huluane medole legema sia:i dagoi, amo nababeba:le ninia da agoane hamoi. Ninia da dilima bagade beda:iba:le amola nini da bogosa:besa:le amo ogogosu hamoi. 25 Be wali ninia da dia lobo ganodini gagui gala. Dia asigi dawa:su defele ninima hamoma.” 26 Amaiba:le Yosiua da agoane hamoi. E da Gibionaide dunu gaga:i amola Isala:ili dunuma amo mae medoma:ne sia:i. 27 Be e da ili da udigili hawa: hamoma:ne sia:i. Ilia da Isala:ili dunuma amola Hina Gode Ea oloda amoga lalu habele, amola hano dili gaguli misi. Amola mae fisili hamonanu, ilia da wali eso amola Hina Godema nodomusa: sogebi E da ilegei, amoga ilia da amo udigili hawa: hamonana.

*9:7: Gadili Asi 23:32; 34:12; Mousese ea Malasu 7:2

9:10: Idisu 21:21-35