21
Isala:ili Dunu da Ga:ina:ne Dunu Hasali
* Idisu 33:40A:ila:de moilai bai bagade (ga (south) Ga:ina:ne soge ganodini gala) amo ea hina bagade da Isala:ili dunu da A:dalime logoga manebe nababeba:le, e da ili doagala:le, mogili suguli lai. Amalalu, Isala:ili dunu da Hina Godema amane dafawaneyale ilegele sia:i, “Di da amo dunu hasalima:ne, nini logo doasisia, ninia da dafawanedafa amo dunu amola ilia moilai huluane Dima momodale ligiagale ilegele, huluane gugunufinisimu.” Hina Gode da ilia sia: nababeba:le, E da ili fidi amola ilia da Ga:ina:ne dunu hasali dagoi. Amaiba:le, Isala:ili dunu da amo dunu amola ilia moilai huluane dafawane wadela:lesi. Ilia da amo soge ‘Homa’ (dawa:loma:ne da wadela:lesisu) dio asuli.
Sania Balasega Hamoi
Mousese ea Malasu 2:1Isala:ili dunu da Idome sogega sisiga:ma:ne, Ho Goumi fisili, logo amo da Agaba Gogomai doaga:musa: asi. Be logoga ahoanoba, ilia da bu da:i dione, egasu. 1 Golidia 10:9Ilia da Godema amola Mousesema amane egai, “Dia abuliba:le nini Idibidi sogega fisili masa:ne, amo wadela:i ha:i manu amola hano hame hafoga:i sogega nini bogoma:ne, nini oule misibala:?”
Amalalu, Hina Gode da wadela:i medosu sania Isala:ili dunuma asunasi. Isala:ili dunu bagohame da amoga gasomaiba:le, bogogia:i.
Isala:ili dunu da Mousesema misini, amane sia:i, “Dafawane! Ninia da di amola Hina Gode alima ougili egane sia:beba:le, wadela:i bagade hamoi. Wali, Hina Gode da amo sania fadegama:ne, Ema sia:ne gadoma!” Amaiba:le, Isala:ili dunu fidima:ne, Mousese da sia:ne gadoi.
Amalalu, Hina Gode da Mousesema e da balasega sania hamoma:ne sia:i. E da amo sania, ifa amoga gosagisima:ne sia:i. Amalalu, nowa dunu da saniaga gasomai galea, e da amo sania ifaga gosagisi ba:beba:le, e da uhi dagoi ba:mu.
§ 2 Hina Bagade 18:4; Yone 3:14Amaiba:le, Mousese da balasega sania hamone, ifaga gosa:gisi. Nowa da sania amoga gasomai galea, e da amo sania balasega hamoi ba:loba, uhinisi dagoi ba:i.
Isala:ili Dunu da Moua:be Dunu Ilia Fago Sogega Asi
10 Isala:ili dunu da bu asili, Oubode sogebi fonobahadi ouesalu, 11 asili, ilia da wadela:i hafoga:i soge Moua:be soge ea gusu la:idi diala, A:balime sogebi amoga fi esalu. 12 Amalalu, bu asili, ilia da Silede Fago amoga fi galu. 13 Amo yolesili, asili, ilia da Anone Hano ea ga (north) bega: fisisu hamoi. Amo sogebi da wadela:i hafoga:i soge A:moulaide soge ganodini diala. (Anone Hano da alalo amo da Moua:be soge amola A:moulaide soge afafasa.) 14 Amaiba:le, ‘Hina Gode Ea Gegesu Buga’ amo ganodini da agoane dedei gala, “moilai Wahebe amo da Soufa soge ganodini amola fago soge ganodini amola Anone Hano, 15 amola fago ilia bega: asili A moilai amola Moua:be alalo defei gadenene diala.”
16 Amo yolesili, ilia da sogebi ea dio amo Si Hano amoga asi. Amogawi, Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Dunu huluane gilisima! Amasea, Na da ilima hano imunu!”
17 Amo esoga, Isala:ili dunu da amane gesami hea:i,
“Si hano! Dilia hano hamoma!
Amasea, ninia da amo hano gesami hea:suga yosia:mu!
18 Amo si hano uli dogoi
da hina bagade ilia mano amola ouligisu dunu ilia dogoi.
Ilia da hina bagade ea galiamo amoga,
amola ilia dagulu amoga dogoi.”
Isala:ili dunu da wadela:i hafoga:i soge yolesili, Ma:dana sogega asi. 19 Amo yolesili, ilia da Naha:iliele sogebiga asili esalu, asili Ba:imode sogega asi. 20 Amalalu, ilia da Ba:imode fisili, asili, Moua:be dunu ilia sogega asi. Amo soge da Bisiga Goumi ea gouha dialu. Midadi da wadela:i hafoga:i soge ba:i.
Isala:ili da hina bagade Saihone amola hina bagade Oge Hasali
(Mousese Ea Malasu 2:26—3:11)
21 Amalalu, Isala:ili dunu da A:moulaide hina bagade Saihone ema sia:ne iasu dunu asunasi. 22 Ilia da amane sia:i, “Ninia da dia sogedili baligili masa:ne, ninima logo doasima! Ninia amola ninia ohe da logo bagade hame yolesimu. Ninia da dia ifabi amola waini sagai amoga hame heda:mu. Ninia da dia hano uli dogoi amoga, hano hame manu. Ninia da dia soge ganodini, logodili fodoma:ne fasimusa: fawane ahoanumu.”
23 Be Saihone da Isala:ili dunu ilia logo hedofai dagoi. E da ea dadi gagui dunu gagadole, gadili asili, Ya:iha:se sogebi wadela:i hafoga:i sogega amogawi Isala:ili dunu doagala:i. 24 Be Isala:ili dunu da amo gegesu ganodini, ilia ha lai dunu bagohame medole legei. Ilia da A:moulaide soge amo Anone Hano asili Ya:boge Hano amo soge dogoa dialu huluane fedelale, fi dialu. Ya:boge Hano da A:monaide dunu fi ilia soge alalo defei gala. Ilia da amo hame giadofai, bai A:monaide dunu da amo alalo defei gasawane gaga:su. 25 Isala:ili dunu da A:moulaide dunu ilia moilai huluane amo doagala:le, fedelai dagole, amo ganodini fi. Ilia da Hesiabone amola moilai huluane amo sisiga:le dialu, fedelai dagoi. 26 Hesiabone da A:moulaide hina bagade Saihone, amo ea bisili moilai bai bagade. Saihone da musa: Moua:be hina bagade ema gegei galu. E da ea soge huluane asili Anone hano, amo huluane fedelai dagoi.
27 Amaiba:le, gesami hea:su dunu da amane gesami hea:sa,
‘Hesiabone moilai bai bagade, hina bagade Saihone ea moilai,
amoga misa.
Ninia da amo moilai bu hiougi
amola bu hahamoi dagoi ba:mu, amo hanai gala.
28  ** Yelemaia48:45-46Hemonega, Saihone ea dadi gagui dunu
da lalu ea ahoabe defele, Hesiabone moilai bai bagadega asi.
Ea dadi gagui dunu da lalu agoane,
A moilai bai bagade Moua:be soge ganodini wadela:lesi,
amola Anone Hano ea banuguma agolo soge
da lalu nebe agoane nei dagoi.
29 Moua:be fi dunu! Dilia da se bagade naba!
Dilia ogogosu ‘gode’ Gimosie amoma nodone sia:ne gadosu dunu!
Dilia da wadela:lesi dagoi.
Dilia ‘gode’ da dilia dunu amo mugululi asi dunu hamoma:ne,
logo doasi dagoi.
Amola dilia uda ilia da A:moulaide hina bagade
ea udigili hawa: hamosu uda hamoi.
30 Be wali iligaga fi da wadela:lesi dagoi.
Soge amo da Hesiaboneganini muni asili Daibone
amola Noufa (Mediba gadenene),
amo soge huluane ganodini fi,
iligaga fi da wadela:lesi dagoi ba:sa.”
31 Amaiba:le, Isala:ili fi dunu da A:moulaide fi dunu ilia soge ganodini fi.
32 Amola Mousese da Ya:isa moilai bai bagade doagala:ma:ne, logo noga:i amo hogomusa:, desega ahoasu dunu asunasi. Isala:ili dunu da Ya:isa moilai bai bagade amola e sisiga:le dialu moilai huluane amo moilai doagala:le fedelai dagoi. Ilia da A:moulaide dunu amogawi esalu amo sefasi dagoi. 33 Amalalu, Isala:ili dunu da sinidigili, Ba:isia:ne sogega doaga:musa: logoga asi. Oge (Ba:isia:ne hina bagade) da ea dadi gagui dunu gagadole, Edeliai moilai bai bagadega Isala:ili dunu ilima doagala:musa:, mogodigili asi. 34 Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Ema mae beda:ma! Na da di amo Oge amola ea dunu huluane amola ea soge amo hasalima:ne, Na da amo hou dima imunu. Dia da Saihone, A:moulaide hina bagade amo da Hesiabone amoga ouligisu hou hamosu, dia da ema hamoi defele, Oge ema hamoma.”
35 Amaiba:le, Isala:ili dunu da Oge amola egefelali amola ea fi dunu huluanedafa medole lelegei dagoi. Dunu afae esalebe hame ba:i. Amalalu, ilia da ea soge gesowale fi dialu.

*21:1: Idisu 33:40

21:4: Mousese ea Malasu 2:1

21:5: 1 Golidia 10:9

§21:9: 2 Hina Bagade 18:4; Yone 3:14

**21:28: Yelemaia48:45-46