33
Isala:ili Dunu Ilia Idibidi Fisili, Moua:be amoma Doaga:musa: Ahoasu
Isala:ili dunu da Idibidi soge fisili, Mousese amola Elane elama fa:no bobogele, Moua:be sogega doaga:i. Amo sia: dedene legei da Isala:ili dunu ilia fisisu hamoi sogebi dio olelesa.
Hina Gode da hamoma:ne sia:beba:le, ilia da fisisu gaheabolo huluane hamonoba, Mousese da amo sogebi ea dio dedena sa:i.
Isala:ili dunu da musa: degabo Baligisu Lolo Nasu gesafo, oubi age amola eso 15 amoga, Idibidi soge yolesi. Hina Gode da ili gaga:la asi, amola ilia di Idibidi dunu huluane ba:ma:ne, Lea:misisi moilai bai bagade yolesi. Idibidi dunu da ilia mano magobo huluane uli dogolalebe ba:i. Bai Hina Gode da ili huluane medole lelegei. Hina Gode Ea gasa da ogogosu Idibidi ‘gode’ ilia gasa baligi dagoi, amo olelema:ne E da agoane hamoi.
Isala:ili dunu ilia da Lea:misisi yolesili, asili Sagode sogebi amogai fisisu hamoi.
Amalu, asili, ilia da wadela:i hafoga:i soge bega:, Ida:me sogebi amoga fisisu gagui.
Amoga, ilia da sinidigili, Baihahailode sogebi (Ba:ile Sifone amoga eso midadi heda:su diala) Migidole soge gadenene fisisu gagui. Ilia da Baihahailode soge yolesili, Maga:me Hano degele, wadela:i hafoga:i soge amo Sioua amoga asi. Amalu, eso udiana agoane ahoana, ilia da Mala sogebi amoga doaga:i. Amo yolesili, ilia da Ilime sogega asili, fisisu gagui. Bai amogai da hano bubuga:su fagoyale gala amola gumudi sala 70 agoane ba:i.
10 Ilime amo yolesili asili, ilia da Maga:me Hano Wayabo gadenene fisisu gagui.
11 Amo yolesili, ilia da Sini wadela:i hafoga:i sogega asili, fisisu eno gagui.
12 Amalalu, ilia da Dofoga fisisu gagui. 13 Amola amo yolesili asili, A:ilasia amoga fi. 14 Amalu asili, ilia da Lefidimi sogega asi. Amogawi, ilia da hano manu hame ba:i.
15-37 Lefidimi yolesili, ilia da asili, fa:no agoane, Ho Goumiga doaga:i. Ilia da amo logoga ahoanoba, sogebi hagudu dedei amogawi fisisu gagui agoane:- Sainai Hafoga:i Soge, Gibalode Ha:da:ifa (dio dawa:loma:ne da ‘Hanaiba:le Bogoi Uli Dogosu’), Hasilode, Lidima, Limone Belese, Libina, Lisa, Gihila:ida, Sia:ifa Goumi, Halaida, Ma:gilode, Da:iha:de, Dila, Midiga, Ha:siamouna, Mousilode, Bene Ya:iaga:ne, Ho Ha:gidiga:de, Yodebada, Abalouna, Isionegiba, Sine wadela:i hafoga:i soge, (Ga:idesie) amola Ho Goumi (amo da Idome soge bega: diala.) 38  * Idisu 20:22-28; Mousese ea Malasu 10:6, 32:50- 39 Hina Gode da amo hamoma:ne sia:beba:le, gobele salasu dunu Elane da Ho Goumiba:le heda:i. Amogawi, e da bogoi. Ea fifi misi ode da123. E da eso age amola oubi bi amola ode 40 (amoga Isala:ili dunu da Idibidi soge yolesi) amo ganodini bogoi.
40  Idisu 21:1A:ila:de soge (Ga:ina:ne soge ga [south] la:idiga gala) amo ea hina bagade da Isala:ili dunu ilia manaeabe nabi. 41-49 Isala:ili dunu da Ho Goumi yolesili, asili, fa:no agoane Moua:be umiga doaga:i. Ilia da amo logoga ahoanoba, sogebi haguduga dedei amogawi fisisu gagui:- Sa:lamouna, Biunone, Oubode, A:balimi (mugului moilai Moua:be soge ganodini dialu.), Daibone Ga:de, A:lamane Dibilada:ime, A:balimi Goumi (Nibou Goumi gadenene diala) amola Moua:be umi soge. Moua:be umi da Yodane Hano eso midadi heda:su gusudili dialebe ba:i. Bede Yesemode moilai da la:idi amola A:ibele Sidimi sogebi da eno la:idi, Moua:be umi da dogoa dialebe ba:i. Amola Yeligou moilai bai bagade da Yodane Hano eso dabe guma:dini la:idi ba:i.
Hina Gode da Isala:ili Dunuma Ga:ina:ne Hasalasu Hou Olelei
50 Amogawi, Moua:be umi sogega (amo da Yodane Hano guma:dini ba:i amola Yeligou moilai bai bagade da hano guma:dini dialu), 51 Hina Gode da Mousesema, e da Isala:ili dunu ilima amane hamoma:ne sia:i, “Dilia da Yodane Hano degele, Ga:ina:ne sogega golili dasea, 52 Ga:ina:ne sogega esalebe dunu huluane amo gadili sefasima. Dilia da ilia loboga hamoi gele amola gula liligi amola ilia ogogosu ‘gode’ ilima nodone sia:ne gadosu sogebi huluane wadela:lesima. 53 Ilia soge huluane doagala:le gesowale lama. Amola amo ganodini fima. Bai amo soge Na da dilima iaha.
54  Idisu 26:54-56Ululuasu hedele, soge huluane fifili, Isala:ili fi eno eno ilima ima. Fi bagade ilima soge bagade ima amola fi fonobahadi ilima soge fonobahadi ima. 55 Be dilia da Ga:ina:ne fi esalebe dunu huluane hame gadili sefasisia, dilia da se nabimu. Ilia dilima sia:be dilia afoga gaganomeiga sobe agoane ba:mu. Ilia da dilima gegemu. 56 Dilia da amo dunu gadili hame sefasisia, Na da ili gugunufinisimusa: ilegei, amo defele dili gugunufinisimu.

*33:38: Idisu 20:22-28; Mousese ea Malasu 10:6, 32:50

33:40: Idisu 21:1

33:54: Idisu 26:54-56