34
Soge Alalo
Hina Gode da Mousesema, e da Isala:ili dunuma amane sia:ma:ne sia:i, “Dilia da Ga:ina:ne sogega dasea, dilia soge alalo da agoai ba:mu:- Gadili (south) alalo da Sini hafoga:i soge amogai muni, Idome alalo beba:le heda:mu. Amo alalo da gusudili Bogoi Hano Wayabo Bagade ga (south) bidiga amogai musa:. Amasea, amo alalo da gadili (south) sinidigili, A:gala:bimi Bobaligila asili, Sini soge baligili, Ga:idesie Bania amoga doaga:le, ga (north) amola guma:dini sinidigili, Ha:isa A:da baligili, A:samone sogega doaga:le, amasea, sinidigili, umi amo da Idibidi soge alalo amola Medidela:inia Hano Wayabo Bagadega diala, amoga dagomu.
Dilia soge guma:dini alalo da Medidela:inia Hano Wayabo Bagade fawane.
7-9 Ga (north) alalo da Medidela:inia Hano Wayabo Bagade amoga muni, Ho Goumiga doaga:le, amasea Ha:ima:de Bobaligila ga asili, Sida:de amola Sifalone baligili, Ha:isa Ina:ne moilai amoga dagomu. 10 Eso midadi heda:su gusudili alalo da Ha:isa Inane amoga muni, asili, Sifa:me sogebiga doaga:le, 11 gadili (south) amoga asili, Libila (amo da A:ine amoga gusudili gala) amo baligili, agolo amo da Ga:lili Hano Wayabo gusudili bega: diala amoga doaga:le, 12 Yodane Hano ea ga (south) bega: asili, Bogoi Hano Wayabo amoga dagomu. Amo da dilia soge alalo biyaduyale gala ba:mu.” 13  * Idisu 26:52-56Amaiba:le, Mousese da Isala:ili dunu ilima amane sia:i, “Dilia da ululuasu hedesea, amo soge dilima ilegei ba:mu. Hina Gode da amo soge Isala:ili fi sesege amola eno fi afae mogili aduna hamoi, (9 1/2) amoga ilegele I. 14  Yosiua 14:1-5Liubene amola Ga:de fi amola Ma:na:se fi dogoa mogi (gusudili fima:ne) da ilia sosogo fi defele ilia soge fifi lai dagoi. 15 Ilia da soge Yodane Hano eso midadi heda:su gusudili la:idiga lai dagoi. Yeligou moilai bai bagade da hano na:iyadodili dialebe ba:sa.”
Hina Gode da Soge Fifili Imunusa: Ouligisu Dunu Ilegei
16 Hina Gode da Mousesema amane sia:i,
17 “Gobele salasu dunu Elia:isa amola Yosiua (Nane egefe) da soge fifili, Isala:ili dunuma ima:mu. 18 Amola ela soge fifili sagosu fidima:ne, Isala:ili fi afae afae amoga ouligisu dunu afae ilegema.” 19-28 Hina Gode da amo hou hamoma:ne, amo dunu ilegei:-
Fi Ouligisu Dunu
Yuda Ga:ilebe (Yifane egefe)
Simione Sieliumiele (Amihade egefe)
Bediamini Ilaida:de (Gisilone egefe)
Da:ne Bugai (Yogelai egefe)
Ma:na:se Ha:niele (Ifode egefe)
Ifala:ime Gemiuele (Sifida:ne egefe)
Sebiulane Ilisa:ifa:ne (Bana:ge egefe)
Isiga Ba:ladiele (A:sa:ne egefe)
A:sie Aha:ihade (Silamai egefe)
Na:fadalai Bedahele (Amihade egefe)
29 Hina Gode da amo dunu ilia da Ga:ina:ne soge fifili, Isala:ili dunuma sagoma:ne, ilegei dagoi.

*34:13: Idisu 26:52-56

34:14: Yosiua 14:1-5