26
Dunu Fi Idisu Ageyaduyale Gala
* Idisu 1:1-46Olo bagade da hedofai galu, Hina Gode da Mousese amola Elia:isa (Elane egefe) ilima amane sia:i, “Isala:ili fi ganodini, sosogo fi huluane, dunu amo da ode20doaga:i amola baligi, amola dadi gagui hou hamomu defele ba:sea, amo huluane idili dedema.” 3-4 Mousese amola Elia:isa da Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i nababeba:le, dunu da lalelegele, ode 20 doaga:i amola baligi amo huluane gagadomusa:, wele sia:i. Ilia da Moua:be umi soge Yodane Hano gusu bega: gilisi. Yeligou moilai bai bagade da hano na:iyadodili ba:i.
Isala:ili dunu amo da Idibidi soge fisili, ga misi, da agoane:-
5-6 Liubene fi (Liubene da Ya:igobe ea mano magobo). Liubene ea sosogo fi da Ha:inoge, Pa:liu, Heselone amola Gami. Amo fi dunu idi da 43,730 dunu agoane.
8-9 Pa:liu egaga fi da Ilaia:be, ea mano Nemiuele, Da:ida:ne amola Abaila:me (Isala:ili dunu fi da Da:ida:ne amola Abaila:me ilegei. Ilia da Goula ea fa:no bobogesu dunu gilisili, Hina Godema odoga:i. 10 Osobo da ea lafi dagale gale, ili mogosali dagoi. Lalu da dunu 250 medole legeiya, ilia amola Goula amola ema fa:no bobogesu dunu huluane da bogogia:i. Ilima doaga:i hou da Isala:ili dunu huluane ilima sisasu agoane galu. 11 Be Goula egefelali da hame medole legei ba:i.)
12-13 Simione fi. Amo fi ea sosogo fi da Nemiuele, Ya:imine, Ya:igini, Sela amola Sia:iale. 14 Amo fi ilia idi da 22,200 dunu agoane.
15-17 Ga:de fi. Amo fi ea sosogo fi da Sifone, Ha:gai, Siounai, Osinai, Ilai, A:ilode amola Alilai. 18 Amo fi dunu ilia idi da 40,500 agoane.
19-21 Yuda fi. Amo fi ea sosogo fi da Sila, Bilese, Sela, Heselone amola Ha:imale. (Yuda egefe aduna amo E amola Ouna:ne da musa: Ga:ina:ne sogega bogoi.)
22 Amo fi dunu ilia idi da dunu 76,500 agoane ba:i.
23-24 Isaga fi. Amo fi ea sosogo fi da Doula, Biua, Ya:isiabe amola Similone.
25 Amo fi dunu ilia idi da 64,300 agoane ba:i.
26 Sebiulane fi. Amo ea sosogo fi da Silede, Ilone amola Yaliele. 27 Amo fi dunu ilia idi da 60,500 agoane ba:i.
28 Yousefe ea fi. Egefe aduna da Ma:na:se amola Ifala:ime.
29 Ma:na:se fi. Ma:na:se egefe Ma:ige amo egefe da Gilia:de. Gilia:de egaga sosogo fi da agoane galu. 30-32 Aiesa, Hilege, A:saliele, Siegeme, Siemaida amola Hife.
33 Hife egefe Siloufiha:de da egefe hame galu- be idiwi fawane galu. Ilia dio da Mala, Nowa, Hogola, Miliga amola Desa. 34 Amo fi huluane ilia idi da 52,700 dunu agoane ba:i.
35 Ifala:ime fi. Amo fi ea sosogo fi da Sioudila, Biga amola Da:iha:ne. 36 Sioudila ea egaga sosogo fi da Ila:ne. 37 Ifala:ime sosogo fi huluane ilia idi da 32,500 agoane ba:i. Ma:na:se amola Ifala:ime fi huluane da Yousefe egaga fi.
38-40 Bediamini fi. Amo fi ea sosogo fi da Bila, A:siebele, Ahailame, Siefufa:me, Hiufa:me, Ade amola Na:ima:ne. Ade amola Na:ima:ne da Bila egaga fi. 41 Amo fi ilia idi da 64,400 agoane ba:i.
42 Da:ne fi. Ea sosogo fi afae da Hiusimi. 43 Amo fi ea idi da 64,000 agoane.
44 A:sie fi. Amo ea sosogo fi da Imina, Isifi, Bilaia, Hibe amola Ma:lagiele.
45 Hibe amola Ma:lagiele fi da Bilaia egaga fi galu. 46 Amola A:sie da idiwi afae galu. Ea dio amo da Sila. 47 Amo fi ilia idi da 53,400 dunu agoane ba:i.
48-49 Na:fadalai fi. Amo fi ea sosogo fi da Yasiele, Giunai, Yisa amola Sileme.
50 Amo fi ilia idi da 45,400 dunu agoane ba:i. 51 Isala:ili dunu huluane gilisili idi da 601,730 agoane. 52  Idisu 34:13; Yosiua 14:1-2Hina Gode da Mousesema amane sia:i, 53 “Soge fifili, Isala:ili dunu ilia idi defele ilima ima. 54-56 Ululuasu hedesu amoga soge fifima. Fi bagade ilima soge fifi bagade ima. Amola fi fonobahadi ilima soge fifi fonobahadi ima.”
57 Lifai fi ea sosogo fi da Gesione, Gouha:de amola Milalai. 58 Iligaga fi da sosogo fi fonobahadi amo Libini, Hibalone, Malai, Miusiai amola Goula. Gouha:de egefe da A:mala:me. 59 A:mala:me da Lifai idiwi Yogebede (e da Idibidi sogega lalelegei) amo lai. Yogebede da A:mala:me ema dunu mano aduna amo Elane, Mousese amola uda mano afae amo Milia:me lai. 60  Idisu 3:2Elane da egefe biyaduyale galu. Ilia da Na:ida:be, Abaihu, Elia:isa amola Idama. 61  § Gobele Salasu 10:1-2; Idisu 3:4Na:ida:be amola Abaihu da hadigi hamedei lalu amo Hina Godema imunusa: dawa:beba:le, bogoi dagoi. 62 Lifai fi dunu da oubi afae lalelegei amola amo baligi, ilia idi da 23,000 agoane. Ilia da eno Isala:ili dunuma gilisili hame dedei - hisu dedei. Bai ilia da Isala:ili soge ganodini liligi afae ilima hame i galu.
63 Mousese amola Elia:isa da Moua:be umi Yodane Hano bega: Yeligou moilai bai bagade amoga na:iyadodili diala, amo ganodini Isala:ili dunu huluane dedene ba:loba, ilia da amo fi dunu huluane dedei dagoi. 64 Mousese amola Elane da musa: Sainai Hafoga:i Sogega Isala:ili dunu huluane dedei. Be wali dedena sa:i amo ganodini, musa: dedei dunu afae esalebe hame ba:i. 65  ** Idisu 14:26-35Bai Hina Gode da ilia huluane da wadela:i hafoga:i soge ganodini bogogia:ima:ne sia:i dagoi. Amola, Ea sia:i defele, ilia da huluane bogogia:i. Ga:ilebe (Yifane egefe) amola Yosiua (Nane egefe), ela fawane esalebe ba:i.

*26:1: Idisu 1:1-46

26:52: Idisu 34:13; Yosiua 14:1-2

26:60: Idisu 3:2

§26:61: Gobele Salasu 10:1-2; Idisu 3:4

**26:65: Idisu 14:26-35