14
Isala:ili Dunu da Egasu
Amo gasia, daeya asili hahabe, Isala:ili dunu da se nabawane dinanu. Ilia da Mousese amola Elane elama eganewane agoane sia:dasu. Ilia da amane sia:i, “Ninia da Idibidi sogega o guiguda: hafoga:i soge amo ganodini bogomu da defea galu. Hina Gode da abuliba:le nini Ga:ina:ne sogega oule ahoabela:? Ninia da gegesu ganodini medole legei dagoi ba:mu amola ninia uda amola mano huluane gagulaligi dagoi ba:mu. Ninia da Idibidi sogega buhagimu da defea. Amaiba:le, ilia da gilisili amane sia:dasu, “Defea! Ninia da gaheabolo ouligisu dunu eno ilegele, Idibidi sogega buhagimu.”
Amalalu, Mousese amola Elane ela da dunu gilisisu ilia midadi osoboga begudui.
Amola Yosiua (Nane egefe) amola Ga:ilebe (Yifane egefe), desega ahoasu dunu aduna, ela da se nababeba:le, abula gadelale, Isala:ili dunuma amane sia:i, “Soge ninia ba:i amo da soge noga:iwanedafa. Hina Gode da ninia hou hahawane ba:sea, E da nini amoga oule asili, amola amo soge ida:iwane amola nasegagi ninima imunu.
* Hibulu 3:16Dilia! Hina Godema mae odoga:ma! Amola dunu fi amogawi esala ilima mae beda:ma! Ninia da ilima hedolowane hasalimu. Hina Gode da nini esala. Amola e da ogogosu ‘gode’ liligi amo da ili gagui, E da amo hasali dagoi. Amaiba:le, mae beda:ma!” 10 Isala:ili dunu huluane da Mousese, Elane, Ga:ilebe amola Yosiua amo ili igiga medole legemusa:, magagisu. Be hedolodafa, Hina Gode Ea sinenemegi hadigi da Abula Diasu gadodili doaga:i. Amola Isala:ili da Gode Ea sinenemegi hadigi ba:i.
Mousese da Isala:ili Dunu Gaga:ma:ne Sia:ne Gadoi
11 Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Amo dunu da bu habowali seda Nama higa:ma:bela:? Na da ilia gilisisu ganodini, gasa bagade degabo ba:i hou bagohame hamosu. Be ilia da Na hou dafawaneyale hame dawa:sa. 12 Na da ili wadela:lesima:ne, olo bagade ilima iasimu. Be Na da di amo dunu fi da Isala:ili fi ilia idi amola ilia gasa amo bagade baligisa, amo hamomu. Amola di da amo gaheabolo fi ilima ada esalumu.” 13  Gadili Asi 32:11-14Be Mousese da Hina Godema bu adole i, “Di da Dia gasaga amo dunu Idibidi fisili masa:ne, goeguda: oule misi. Idibidi dunu da Dia hou waha sia:i amo Dia dunu fi ilima hamoi amo nabasea, 14 ilia da dunu amo da Ga:ina:ne soge ganodini esala, ilima olelemu. Ga:ina:ne dunu da Dia hou nabi dagoi. Di, Hina Gode, da nini esala. Dia mobi ganumu da ninima gadodili aligisia, Di, Hina Gode da esalebe amo ba:beba:le, dunu huluane dawa:. Ilia da ba:i dagoi. Di da esoga mu mobi ganumu ganodini bisili ahoa amola gasia, lalu ganumu ganodini bisili ahoa. 15 Be Di da wali Dia fi dunu huluane medole legesea, dunu fi amo da Dia gasa bagade hou nabi dagoi, amo ilia da amane sia:mu, 16 ‘Di da hafoga:i soge ganodini Dia fi dunu medole legei. Bai Di da soge amo Di ilima ima:ne ilegei, amoga oule masunu hamedei ba:i.
17 Amaiba:le, wali Hina Gode, na da Dima edegesa. Dia gasa bagade hou ninima olelema. Dia musa: ilegele sia:i defele hamoma. 18  Gadili Asi 20:5-6, 34:6-7; Mousese ea Malasu 5:9-10, 7:9-10Bai Di amane sia:i, ‘Na, Hina Gode, da hedolo hame ougisa. Na da asigi hou bagade olelesa. Amola wadela:i hou amola lelesu hou amo gogolema:ne olofosa. Be ada amola ame da wadela:le hamosea, Na da mano amola elagaga fifi ahoabe osoda amola amo baligi biyadu fifi ahoabe ilima se dabe imunu.’ 19 Wali, Hina Gode, Dia noga:iwane gasa bagade hou amola Dia afadenemusa: hame dawa: asigi hou defele, amo dunu ilia wadela:i hou gogolema:ne olofoma. Ilia da Idibidi fisili, asili, goeguda: doaga:le, Di da ilia hou gogolema:ne olofoi. Amo defele, ilia wali hou hamoi amo gogolema:ne olofoma.”
20 Hina Gode da bu adole i, “Dia adole ba:su defele, Na da ilia hou gogolema:ne olofomu. 21  § Hibulu 3:18Be Na da dafawane ilegele sia:sa. Na da esala amola Na da osobo bagade nabasa, amo da dafawane. Amo defele, 22 Isala:ili dunu huluanedafa da Ga:ina:ne soge ganodini mae golili sa:ili, bogomu. Ilia da Na sinenemegi hadigi ba:i dagoi. Ilia da Na degabo ba:i gasa bagade hou Na da Idibidi amola hafoga:i soge ganodini hamoi, amo huluane ba:i dagoi. Be ilia da Na ilima ougima:ne, hame nabasu hou bagade hamonanu. 23 Ilia da soge amo Na da ilia aowalali ilima imunu ilegele sia:i, amo ganodini hamedafa golili sa:imu. Dunu huluane Nama higasu, ilia da ganodini hamedafa masunu. 24  ** Yosiua 14:9-12- 25 Be Na hawa: hamosu dunu Ga:ilebe, amo ea hou da hisu. E da Nama fuligala:su hou hame yolesi. Na da soge amo e da hogola asi, amo ganodini oule masunu. Egaga fi da Ga:ina:ne soge (amo ganodini wali A:malege dunu amola Ga:ina:ne dunu esala) amo noga:le gagumu. Be dilia huluane, sinidigili, hafoga:i soge Agaba Gogomai la:idiga gala, amoga masa.”
Isala:ili Dunu da Egabeba:le, Hina Gode da ilima Se Dabe Iasu
26 Hina Gode da Mousese amola Elane elama amane sia:i, 27 “Amo wadela:i dunu da habowali seda Nama egane sia: sia:nanoma:bela:? Na da ilia egane sia: bagade nabala helebe. 28 Wali, ilima agoane adole ima, ‘Na da esalebe amo defele, dima dafawane agoane sia:sa. Na da dilia adole ba:su defele dilima hamomu. Na, Hina Gode da sia:i dagoi. 29  †† Hibulu 3:17Dilia da bogomu amola dilia da:i hodo da amo hafoga:i sogega afagogoi dagoi ba:mu. Dunu huluane amo da lalelegele, ode20 baligi da Ga:ina:ne soge ganodini hame golili sai:mu. Bai dilia da Nama egane sia:dalu. 30 Na da dili amo soge ganodini hahawane esaloma:ne sia:i. Be dilia afaega da hamedafa agoai hamomu. Ga:ilebe amola Yosiua, ela fawane da ganodini masunu. 31 Dilia da dilia mano da ha lai dunuga gagulaligi dagoi ba:mu, amane sia:i. Be Na da dilia mano amo soge dilia higasu amo ganodini oule masunu. Amola ilia da amo ganodini hahawane fimu. 32 Be dilia da guiguda: amo hafoga:i soge ganodini bogomu. 33  ‡‡ Asunasi Dunu Ilia Hou 7:36Dilia mano da wadela:i hafoga:i soge ganodini ode 40 amoga udigili lalumu. Ilia da dilia dafawaneyale hame dawa:su houba:le, se nabimu. Dilia huluane da bogoi dagoiba:le fawane, amo hou fisi dagoi ba:mu. 34 Dilia da ode 40 amoga, dilia wadela:i hou dabe se nabasu ba:mu. Dilia da eso40 amoga, Ga:ina:ne soge ea hou ba:i. Amo eso idi defele, dilia da ode 40 se nabimu. Na da dilima ha lai hamoi dagoi, amola dilia da amo hou dawa:mu. 35 Na da dafawane sia:sa! Dilia da wadela:i hamosu dunu amola Nama ha lamusa: gilisi. Amaiba:le, Na da amo hou dilima hamomu. Goeguda: hafoga:i soge ganodini, dilia huluane da bogogia:mu. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi!”
36-37 Desega ahoasu dunu amo Mousese da Ga:ina:ne soge ea hou ba:lamasa:ne asunasi, ilia da bu misini ogogole ba:i amane sia:ne i dagoiba:le, Isala:ili dunu da Hina Godema egane sia:i. Amaiba:le, Hina Gode da ilima olo bagade iabeba:le, ilia da bogogia:i. 38 Desega ahoasu dunu fagoyale gala da musa: asi. Be Yosiua amola Ga:ilebe ela fawane hame bogoi.
Isala:ili Dunu da Ilila: Gasaga Ga:ina:ne Fi Hasalimu Dawa:i
(Mousese Ea Malasu 1:41-46)
39 Mousese da Hina Gode Ea sia:i amo Isala:ili dunuma olelebeba:le, ilia da ha:giwane didigia:i. 40 Golale hahabedafa, ilia da Ga:ina:ne agolo soge amoga doagala:le golili sa:imusa: asi. Ilia da amane sia:i, “Dafawane! Ninia da wali soge amo Hina Gode da ninima olelei, amoga masunu. Ninia da wadela:le hamoi dagoi.”
41 Be Mousese da amane sia:i, “Amaiba:le, dilia da abuliba:le wali bu Hina Godema hame nabasu hou hamosala:? Dilia da hame didili hamoi ba:mu. 42 Mae masa! Hina Gode da dilia gilisili hame esala. Dilia ha lai da dili hasalimu. 43 Dilia da A:malege amola Ga:ina:ne dunu gegesu ganodini ba:le ganosea, dilia amo gegesu ganodini bogogia:mu. Hina Gode da dili hame fidimu. Bai dilia Ema fa:no bobogemu higasu.”
44 Be ilia da Mousese ea sia: mae nabawane, gasa fili, Ga:ina:ne agolo sogega asi. Be Hina Gode Ea Gousa:su Sema Gagili amola Mousese da mae asili, fisisu ganodini dialebe ba:i. 45 Amalalu, A:malege dunu amola Ga:ina:ne dunu amogawi esalu da ilima doagala:le, ili hasali dagoi. Ilia da Isala:ili dunu sefasili, fa:no bobogele, Homa moilai bai bagade amoga doaga:beba:le fawane fisiagai.

*14:9: Hibulu 3:16

14:13: Gadili Asi 32:11-14

14:18: Gadili Asi 20:5-6, 34:6-7; Mousese ea Malasu 5:9-10, 7:9-10

§14:21: Hibulu 3:18

**14:24: Yosiua 14:9-12

††14:29: Hibulu 3:17

‡‡14:33: Asunasi Dunu Ilia Hou 7:36