7
Sidibene Ea Sia:
Gobele salasu hina dunu da Sidibenema adole ba:i, “Amo da dafawanela:?”
* Mui 12:1Sidibene da bu adole i, “Na fi dunu amola ada huluane nabima! Ninia aowalalia aowa A:ibalaha:me da Ha:ila:ne sogega fila asi. Be hidadea, Hadigidafa Gode da Mesoubouda:imia sogega ema misi. Gode da ema amane sia:i, `Dia fidafa amola dia soge yolesili, na olelemu sogega masa. Mui 11:31, 12:4Amalalu, ea soge yolesili, e da Ha:ila:ne sogega fimusa: asi. A:ibalaha:me ea eda bogoloba, Gode da sia:beba:le, e da mugululi, dilia waha fibi soge amoga misi. Mui 12:7, 13:15, 15:18, 17:8Amo esoga, Gode da amo soge A:ibalaha:mema hame i, E hamedafa i. Be amo soge E da hobea imunusa: sia:i. A:ibalaha:me egaga fi dunu da amo soge lama:ne E sia:i. Amo esoga, Gode da fa:no imunu sia:i amo eso, A:ibalaha:me da mano hamedei esalu. § Mui 15:13-14Gode da A:ibalaha:mema amane sia:i, ‘Digaga fi dunu da soge eno amo ganodini esalumu. Ilia da se dabe iasu udigili hawa: hamosu dunu agoane esalumu. Ilia ouligisu dunu da ilima se bagade imunu. Ilia se nabawane amo soge ode 400 agoanega esalumu.
** Gadili Asi 3:12Be Na da ilima se imunu dunu fi, amoma se dabe iasu imunu. Fa:no amo soge ilia fisili asili, dia waha lelebe soge amo ganodini Nama nodone sia:ne gadomu.’ †† Mui 17:10-14, 21:2-4, 25:26, 29:31-35:18Amalalu, amo gousa:su hou hamoi dagoiba:le, dunu huluane dawa:ma:ne, Gode da A:ibalaha:mema ilegele olelei. Amo ilegei da A:ibalaha:me ea fi dunu huluane ilia gadofo damuma:ne, Gode Ea sia:i. Amaiba:le, fa:no A:ibalaha:me ea mano Aisage lalelegele, hi afae aligili, A:ibalaha:me da Aisage ea gadofo damui. Aisage ea mano Ya:igobe lalelegele, hi afae aligili, Aisage da ea gadofo damui. Amalalu, Ya:igobe ea mano lalelegele, hi afadafa aligili, afae afae ili gadofo damui. Ya:igobe ea mano fagoyale gala da ninia aowalali dunu esalu.
‡‡ Mui 37:11,28, 39:2,21Be Ya:igobe ea mano ilia eya Yousefe mudale ba:beba:le, e Idibidi soge ganodini se dabe iasu hawa: hamoma:ne, bidi lai dagoi. 10  §§ Mui 41:39-41Be Gode da Yousefe mae yolesili, ea se nabasu hou amo ganodini fidisu. Yousefe da Idibidi hina bagade dunu ema doaga:beba:le, ea ba:su amola bagade dawa:su hou Gode fidibiba:le, Idibidi hina bagade da Yousefe hahawane ba:i. Amaiba:le, e da Yousefe da Idibidi soge, amola hina bagade ea diasu amo ouligima:ne sia:i. 11  *** Mui 42:1-2Amalalu, Idibidi soge amola Ga:ina:ne soge, ha:i bagade doaga:beba:le, dunu huluane se bagade nabi. Ninia aowalali dunu da ha:i manu hamedafa ba:su. 12 Ya:igobe da ha:i manu Idibidi soge amo ganodini dialebe nababeba:le, e da ea mano ilia ha:i manu bidiga lala masa:ne asunasi. 13  ††† Mui 45:1,16Bu Ga:ina:ne soge amoga misini, amalu ilia bu Idibidi sogega asi. Amo esoga, Yousefe da Ya:igobe ea mano ilia eya esala, amo e da ilima olelei. Amalalu, Idibidi ouligisu dunu da Yousefe ea sosogo fi dawa:i dagoi. 14  ‡‡‡ Mui 45:9-10, 45:17-18, 46:27Amalalu, Yousefe da Ya:igobe amola ea fi dunu huluane (dunu huluane da 75), ilia Idibidi sogega fimusa: misa:ne sia:i. 15  §§§ Mui 46:1-7, 49:33Ya:igobe amola ea mano huluane, da Idibidi sogega doaga:i. Amo soge ganodini ilia bogoi. 16  * Mui 23:3-16, 33:19, 50:7-13; Yosiua 24:32Ilia da:i hodo huluane ilia Siegeme sogega gaguli asili, uli dogoi musa: A:ibalaha:me da Ha:imo fi ilima muniga bidilai, amo ganodini sali dagoi.
17  Gadili Asi 1:7-8Asili, Gode Ea musa: A:ibalaha:mema ilegei eso da gadenenewane doaga:loba, ninia aowalalia Idibidi soge ganodini ilia idi da bagade heda:i dagoi ba:i.
18 Hina bagade eno, e Yousefe ea hou hame dawa:su dunu da Idibidi ouligisu hawa: hamosu lai dagoi. 19  Gadili Asi 1:10-11, 1:22E da ninia aowalalima ogogole amola nimi bagadewane hamoi. E da ninia aowalali ilia mano dudubusa bogoma:ne, gadili hadigima:ne sia:i. 20  § Gadili Asi 2:2Amo esoga, Mousese da lalelegei. E da mano dudubusa ida:iwane ba:i. Oubi udiana amoga, ea ame da amo mano diasu ganodini ouligisu. 21  ** Gadili Asi 2:3-10Be amo mano ilia da diasu gadili ligisili, Idibidi hina bagade ea uda mano a:fini, Mousese ba:beba:le, ea fofoi. E da Mousese ea manodafa agoane esaloma:ne fofoi. 22 Olelesu dunu da olelebeba:le, Mousese da Idibidi dunu ilia bagade dawa:su hou huluane lalegagui dagoi. E da bagade dawa:su amola gasa bagade hawa: hamosu dunu agoane asigilai.
23  †† Gadili Asi 2:11-15Mousese da lalelegele, ode 40 esalu, e da ea Isala:ili fidafa dunu ilia hou ba:musa: asi. 24 E da Idibidi dunu afae Isala:ili dunu afae bagadewane fananebe ba:i. Mousese da dabe imunusa: dawa:beba:le, Idibidi dunu medole legei. 25 (Gode da Mousese ea loboga Isala:ili dunu ilia se dabe iasu diasu logo doasimu amo Mousese da dawa:i galu. Amola Isala:ili dunu da amo hou asigiwane dawa:mu, e da dawa:i galu. Be ilia da hame dawa:i.) 26 Golale, eso enoga, e da Isala:ili dunu aduna ela gegenanebe ba:i. E da ela olofoma:ne, elama amane sia:i, ‘Alia nabima! Alia da Isala:ili fi dunu. Amaiba:le, abuliba:le gegesala:?’ 27 Be Isala:ili dunu afadafa, e da eno dunuma osa:le heda:musa: dawa:beba:le, ougiliwane Mousese fulifasi. ‘E amane adole ba:i, “Di da ninima ouligisu esalabala? Di da ninima fofada:su dunula:? 28 Di da aya Idibidi dunu medole legei, amo defele dia na medole legema:bela:?’ 29  ‡‡ Gadili Asi 18:3-4Amo sia: nababeba:le, Mousese da hobeale, Idibidi soge fisili, Midia:ne sogega fimusa: asi. Amo soge ganodini, ea dunu mano aduna lalelegei. 30  §§ Gadili Asi 3:1-10Ode 40 gidigili, dunu hame esalebe hafoga:i soge Sainai Goumi gadenene, Mousese da a:igele dunu, ifa dunumunihadi laluga nenanebe ba:i be hame sui, amo ganodini ba:i.
31 Fofogadigili, noga:le ba:musa:gini gadenene misini, Mousese da Gode Ea sia: nabi, amane, 32 “Na da dia aowalalia Gode Esala. Na da A:ibalaha:me, Aisage amola Ya:igobe, ilima Gode Esala.” Mousese da beda:iba:le, yagugui. E da beda:iba:le, ba:mu higa:i galu. 33 Hina Gode da ema amane sia:i, “Dia emo salasu fadegama! Dia waha lela sogebi da hadigi soge!
34 Na da Na fidafa ilia se nabasu Idibidi soge ganodini ba:lala. Na da ilia se nabasu dawa:beba:le, ilia se dabe iasu diasu logo doasima:ne doaga:i dagoi. Misa! Na da di Idibidi sogega asunasimu!”
35  *** Gadili Asi 2:14Isala:ili dunu fi da musa: Mousese higa:i galu. Ilia amane sia:i, `Nowa da di ninima ouligisu amola fofada:su dunu hamobela:?’ Be Isala:ili fi ilia se dabe iasu diasu logo doasima:ne amola ilima ouligisu hamoma:ne, Gode da Mousese asunasi dagoi. A:igele amo da ifa dunumuni laluga nenanebe amo ganodini ba:i, e da Mousese fidisu.
36  ††† Gadili Asi 7:5, 14:21; Idisu 14:33Mousese da ea fi ilima bisili asili, Idibidi soge yolesili, musa: hame ba:su gasa bagade hou Idibidi ganodini amola Maga:me Hano Wayabo ganodini, hamosu. Ode 40 amoga ilia da dunu hame esalebe wadela:i soge ganodini ahoanu, amo hou ba:su.
37  ‡‡‡ Mousese ea Malasu 18:15, 18:18Mousese da Isala:ili fi ilima amane sia:i, “Gode da na dilima asunasi amo defele E da Balofede dunu eno, dilia fi dunu, amo dilima asunasimu.” 38  §§§ Gadili Asi 19:1 - 20:17; Mousese ea Malasu 5:1-33Mousese da Isala:ili dunu ilia gilisisu wadela:i soge amo ganodini esalebe ba:i. E amola ninia aowalali, amola a:igele da Sainai Goumia ema sia:i, ilima gilisi. E da Gode Ea esalalalusu sia: ninima bu olelema:ne, lai dagoi.
39 Be ninia aowalali dunu da Mousese ea sia: hamedafa nabi. Ilia da ema hihini, bu Idibidi sogega sinidigimusa: dawa:i galu. 40  * Gadili Asi 32:1Amaiba:le, ilia da Elanema amane sia:i, ‘Dia ‘gode’ liligi ninima bisili masa:ne hahamoma! Mousese da Idibidi yolesili ninima bisili asi, be e da habila:? Ninia hame dawa:!’ 41  Gadili Asi 32:2-6Amalalu, ilia ogogosu ‘gode’ loboga hamoi liligi bulamagau gawali agoaila hamone, ilima gobele salasu hou hamoi. Ilia loboga hamoi liligi ilima nodone sia:ma:ne, lolo nabe bagade hamosu. 42  A:imose 5:25-27Amaiba:le, Gode da Ea dunu fi fisili asili, ilia gasumuni ilima sia:ne gadoma:ne, Gode da fisi dagoi. Amo hou da balofede buga amo ganodini dedei diala, amane,
‘Isala:ili fi dunu! Dilia ode 40 amoga wadela:i sogega ahoanu,
ohe fi bagohame medole, gobele salasu hou hamosu.
Be dilia da Nama nodone dawa:ma:ne hame hamoi.
43 Be dilia ogogosu ‘gode’ Moulege ea abula diasu amola ogogosu ‘gode’ loboga hamoi liligi ea dio amo Lefa:ne – gasumuni hina dunu - amo aguni asi.
Amo ogogosu ‘gode’ liligi dilia loboga hamone, ilima nodone sia:ne gadoi.
Amaiba:le, dilia soge fisimusa:, Na da dili Ba:bilone moilai bai bagade baligima:ne, soge enoga masa:a:ne, mugululi sefasimu.’
44  § Gadili Asi 25:9, 25:40Ninia aowalali da wadela:i hafoga:i sogega ahoanoba, Gode Ea Abula Diasu (Da:bena:gele-amo ganodini Gode Ea Gousa:su Sema Gagili amola Gode Ea Sema igi da:iya dedei dialebe ba:i) aguni asi. Amo abula diasu, Gode Ea Mousesema adoi, amo defele ilia hamoi dagoi. 45  ** Yosiua 3:14-17Fa:nowane, ninia aowalali da Yosiuama fa:no bobogele, ilia Ga:ina:ne soge huluane lalegagui. Gode da hidadea amo soge fi huluane sefasi. Amo esoga, ilia da Da:bena:gele Abula Diasu aguni asi. Da:bena:gele Diasu da Isala:ili soge amo ganodini dialu, Da:ibidi ea eso doaga:i. 46  †† Sa:miuele 7:1-16; 1 Hou Olelesu 17:1-14Gode da Da:ibidima hahawane galu. Da:ibidi da Ya:igobe ea Godedafa amo da diasu ganodini esaloma:ne, diasu gagumusa: Godema adole ba:i. 47  ‡‡ 1 Hina bagade 6:1-38; 2 Hou Olelesu 3:1-17Be Soloumane hifawane da Gode Ea diasu gagui dagoi.
48 Be Gode Gadodafa da diasu amo dunu ea loboga hamoi liligi, amo ganodini hame esala. Balofede dunu ea sia: agoane dedei diala:, 49  §§ Aisaia 66:1-2`Hina Gode da amane sia:sa,
Na fisu da Hebene,
Na emo ligisisu da osobo bagade.
Na ganodini esaloma:ne adi diasu gaguma:bela:?
Na da adi sogebi amoga esaloma:bela:?
50 Amo liligi huluane Nisu Na hamoi, amo dilia hame dawa:bela:?’ ”
51  *** Aisaia 63:10Sidibene bu amane sia:i, ‘Dilia dogo da igi agoane hamoi. Dilia dogo da Gode Ea hou hamedafa dawa:. Gode Ea sia: hamedafa naba. Dilia da dilia aowalalia hou defele lalegagui dagoi. Eso huluane dilia Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala Ema gegenana.
52 Dilia aowalali da balofede dunu huluanedafa ilima se bagade iasu. Amo dunu da musa: Gode Ea Ida:iwane Hawa: Hamosu Dunu da misunu sia:i, be dilia amo huluane medole legei dagoi. Amola wali, amo misi Dunu Yesu Gelesu dilia hohonone, medole legei dagoi. 53 Gode Ea Sema huluane, a:igele ilia da ninima i liligi, dilia huluane gega naba, be hamedafa hamosa!”
Sidibene Igiga Medole Legei
54 Gasolo dunu da Sidibene ea sia: nababeba:le, ougi bagade ba:i. Ougiba:le, ilia lafi gagamui. 55 Be Sidibene, ea dogo Gode Ea A:silibu amoga nabaiba:le, ea si ba:le gadole, Gode Ea hadigi amola Yesu da Gode Ea afodafa amo dafulili lelebe ba:i.
56 “Ba:ma!” e sia:i. “Na da Hebene doasili, Dunu Egefe, Gode Ea lobodafadi dafulili lelebe ba:sa!” 57 Gasolo dunu da ha:giwane halasu. Ilia ge ilia da loboga ga:si. Amalalu ilia Sidibenema hehenane, gagulaligili, 58 moilai bai bagade gagoi gadili galadigili, igiga medoi. Ba:su dunu ilia abula fadegale, ayeligi dunu ea dio amo Solo, amo ouligima:ne ema i. 59 Ilia da mae yolesili, Sidibene igiga medolaloba, Sidibene da Hina Yesuma amane wele sia:i, “Hina Yesu Gelesu! Dia na a:silibu lama!” 60 E da muguni bugili, ha:giwane wei, “Hina Gode! Amo ilia wadela:i hou wali hamoi, Dia gogolema:ne olofoma!” Amo sia:nu, e da bogoi.

*7:2: Mui 12:1

7:4: Mui 11:31, 12:4

7:5: Mui 12:7, 13:15, 15:18, 17:8

§7:6: Mui 15:13-14

**7:7: Gadili Asi 3:12

††7:8: Mui 17:10-14, 21:2-4, 25:26, 29:31-35:18

‡‡7:9: Mui 37:11,28, 39:2,21

§§7:10: Mui 41:39-41

***7:11: Mui 42:1-2

†††7:13: Mui 45:1,16

‡‡‡7:14: Mui 45:9-10, 45:17-18, 46:27

§§§7:15: Mui 46:1-7, 49:33

*7:16: Mui 23:3-16, 33:19, 50:7-13; Yosiua 24:32

7:17: Gadili Asi 1:7-8

7:19: Gadili Asi 1:10-11, 1:22

§7:20: Gadili Asi 2:2

**7:21: Gadili Asi 2:3-10

††7:23: Gadili Asi 2:11-15

‡‡7:29: Gadili Asi 18:3-4

§§7:30: Gadili Asi 3:1-10

***7:35: Gadili Asi 2:14

†††7:36: Gadili Asi 7:5, 14:21; Idisu 14:33

‡‡‡7:37: Mousese ea Malasu 18:15, 18:18

§§§7:38: Gadili Asi 19:1 - 20:17; Mousese ea Malasu 5:1-33

*7:40: Gadili Asi 32:1

7:41: Gadili Asi 32:2-6

7:42: A:imose 5:25-27

§7:44: Gadili Asi 25:9, 25:40

**7:45: Yosiua 3:14-17

††7:46: Sa:miuele 7:1-16; 1 Hou Olelesu 17:1-14

‡‡7:47: 1 Hina bagade 6:1-38; 2 Hou Olelesu 3:1-17

§§7:49: Aisaia 66:1-2

***7:51: Aisaia 63:10