50
Yousefe da ea adama ouga:nana sa:ili dinanu. E da ea ada odagi dinanuwane nonogosu. Amalalu, Yousefe da hawa: hamosu dunu ilima amo ea ada da:i hodo, hedolo hame dasama:ne, gabusiga: manoma legema:ne sia:i. Ilia hou defele, eso40amoga ilia da ea da:i hodo mae dasama:ne hahamoi. Idibidi dunu da eso 70 amoga Ya:igobema asigiba:le didigia:i.
Didigia:su eso da dagoloba, Yousefe da Felou ea eagene ouligisu dunu ilima amane sia:i, “Amo sia: dili Felouma adosima, * Mui 47:29-31‘Na ada ea bogomu da gadenenoba, e da nama na da ea da:i hodo amo uli dogoi Ga:ina:ne soge ganodini hi hahamoi, amogai na da e uli dogoma:ne sia:i. Na da amo hamoma:ne ilegele sia:i dagoi. Amaiba:le, na da na ada uli dogomusa: asili, amalu bu sinidigimu da defeala:?’ ”
Felou da bu adole i, “Defea! Dia sia:i defele, dia ada uli dogone salimusa: masa.”
Amalalu, Yousefe da ea ada uli dogomusa: asi. Felou ea eagene ouligisu dunu huluane, ea hina fi huluane, amola Idibidi asigilai bagade dunu huluane, ilia da Yousefe sigi asi. Yousefe ea fi huluane, yolalali amola ea ada fi huluane da Yousefe sigi asi. Ilia mano fonobahadi, ilia sibi, goudi amola bulamagau, amo fawane da Gousiene sogega ouesalu. Dunu eno da ‘sa:liode’ fila heda:le, Yousefe sigi asi, amola eno da hosi fila heda:le asi. Gilisisu da bagadedafa ba:i.
10 Ilia da gala:ine dadabisu soge (amoga ilia da widi amola bali gisi fabeba:le fage lasu) amo A:ida:de (Yodane Hano amoga gusudili diala) amoga doaga:loba, ilia da mae fisili didigia:lalu. Eso fesuale, Yousefe da didigia:su gilisisu hou ouligi. 11 Ga:ina:ne fi dunu da amo didigia:su hou A:ida:de sogebi ganodini hamonanebe ba:loba, ilia da amane sia:i, “Idibidi dunu da da:i dione didigia:su bagade hamonanebe goea.” Amaiba:le, ilia da amo sogebi amoma dio asuli amo A:ibele Misala:ime. (Idibidi didigia:su)
12 Amalalu, Ya:igobe egefelali da ea hamoma:ne sia:i defele hamoi dagoi.
13  Asunasi Dunu Ilia Hou 7:16Ilia da ea da:i hodo gaguli asili, Ma:gafila gele gelabo (Ma:melei moilaiga gusudili ifabi, amo A:ibalaha:me da ea fi uli dogomusa: amo Ifalone Hidaide dunuma bidilai) amo ganodini uli dogoi. 14 Yousefe da ea ada uli dogolalu, e amola yolalali amola dunu huluane da ea ada uli dogomusa: Yousefe sigi asi, amo huluane da Idibidi sogega buhagi.
Yousefe da Yolalali ilima Mae Beda:ma:ne Sia:i
15 Ilia ada bogosu amo fa:no, Yousefe yolalali ili amane sia:i, “Yousefe da ninima higasala:? Ninia da ema se bagade iasu. E da ninima dabe ima:bela:?” 16 Amaiba:le, ilia da sia: adole iasu dunu amoga Yousefema amane adosi, “Ninia ada mae bogole,
17 e da ninima nini da dima amane adole ba:ma:ne sia:i, ‘Diolalali ilia da dima wadela:le bagade hamoi. Be wali na da dima edegesa. Dia ili wadela:i hou gogolema:ne olofoma.’ Ninia da nini ada ea Gode hawa: hamosu dunu esala. Amaiba:le, dia nini wadela:i hou gogolema:ne olofoma.” Amo sia: adosi Yousefe da nababeba:le, bagadewane dinanu.
18 Amalalu, yolalali ilisu da ema misini, ema beguduli amane sia:i, “Ninia da dia hawa: hamosu dunu esalebe wea.”
19 Be Yousefe da bu adole i, “Mae beda:ma! Na da Gode Ea sogebi lamu da hamedei galebe. 20 Dilia da nama wadela:le hamomusa: dawa:i. Be Gode da amo hou afadenene, bu hou ida:iwane hamosu. Bai E da dunu bagohame waha esalu amo ilia esalusu gaga:musa: dawa:i galu. 21 Dilima beda:ma:ne liligi da hamedafa gala. Na da dili amola dilia mano asigiwane ouligimu.” Amaiba:le, ilia da ea asigi sia: nabalu, ilia dogo da bu denesi dagoi ba:i.
Yousefe ea Bogosu
22 Yousefe amola ea ada fi da Idibidi soge ganodini esalalalu, e da lalelegele, ode 110 esalu bogoi. 23 Ea esalusu ganodini, e da Ifala:ime ea mano amola ea aowa ba:i dagoi. E da Ma:na:se ea mano Ma:igili, amo ea mano yosia:i. 24 E da yolalalima amane sia:i, “Na da gadenene bogomu galebe. Be mae beda:ma. Gode da dili noga:le ouligimu. E da dili amo sogega fisili masa:ne gadili oule asili amola soge amo E da A:ibalaha:me, Aisage amola Ya:igobe ilima ima:ne dafawane ilegele sia:i, E da amo soge dilima imunu.” 25  Gadili Asi 13:19; Ya:mese 24:32; Hibulu 11:22Amalalu, Yousefe da ea fi dunuma amane sia:i, “Dilia dafawanedafa amane ilegele sia:ma, amane, Gode da dilia amo sogega oule ahoasea, dilia na da:i hodo amoga gaguli masa:ne sia:ma.” 26 Amalalu, Yousefe da Idibidi soge ganodini bogoi dagoi. E lalelegele, ode 110 defele gidigili, bogoi. Amalalu, ilia da ea da:i hodo mae dasama:ne manoma legelalu, bogoi gagili ganodini sali.
Sia: Ama Dagoi

*50:5: Mui 47:29-31

50:13: Asunasi Dunu Ilia Hou 7:16

50:25: Gadili Asi 13:19; Ya:mese 24:32; Hibulu 11:22