11
Dafawaneyale Dawa:be Lalegagusu Hou
Dafawaneyale dawa:su hou da agoaiwane gala. Ninia da hobea misunu dafawane hamoma:beyale dawa:lusu da dafawane misunu ninia dafawaneyale dawa:be amola siga hame ba:su liligi ninia dafawaneyale dawa:be. Siba fi dunu mogili da amo dafawaneyale dawa:su hou lalegaguiba:le, Gode da ilima hahawane galu. * Mui 1:1; Gesami Hea:su 33:6, 33:9; Yone 1:3Gode da Ea Sia: (amo da hame ba:su liligi) amoga E da osobo bagade, mu amola liligi huluane (amo da siga ba:su liligi), amo hahamoi. Ninia da dafawaneyale dawa:su hou lalegaguiba:le amo dawa:.
Ga:ine amola A:ibele
Mui 4:3-10A:ibele da dafawaneyale dawa:su hou lalegaguiba:le, gobele salasu liligi amo da Ga:ine ea iasu baligi, Godema i. Ea dafawaneyale dawa:su hou ba:beba:le, Gode da ea iasu hahawane ba:beba:le, E da A:ibele, moloidafa hamoi dunu ba:i. A:ibele da hemonega bogoi dagoi, be ea dafawaneyale dawa:su hou da wali eso ninima olelesu liligi gala.
Inoge
Mui 5:21-24Inoge da dafawaneyale dawa:su hou lalegaguiba:le, e da mae bogole, dunu mae ba:ma:ne, Gode da e muagado lale gadoi. Gode Sia: da agoane dedei diala, “Gode da Inoge ea hou hahawane ba:lalu, Hebene sogega lale gadoi.” Gode da dunu amo da dafawaneyale dawa:su hou hame lalegagusia, hahawane ba:mu hamedei ba:sa. Nowa dunu da Godema misusa: dawa:sea, e da Gode da esala amola nowa da Gode Ea hou hogoi helesea, Gode E da ema bidi imunu, amo dafawaneyale dawa:beba:le fawane Godema doaga:mu logo ba:mu.
Nowa:
§ Mui 6:13-22Nowa: da dafawaneyale dawa:beba:le, e da Gode Ea sisasu amo hobea misunu siga hame ba:su hou, amo nabi. E da Gode sia: nababeba:le, dusagai hamone, e amola ea sosogo fi gaga:i dagoi ba:i. Amaiba:le, osobo bagade fi dunu huluane ilia fofada:nanu, bogosu dabe iasu lai. Be Gode da Nowa: ea dafawaneyale dawa:su hou ba:beba:le, amo dunu afadenene bu moloidafa hamoi ba:i.
A:ibalaha:me
** Mui 12:1-5A:ibalaha:me da dafawaneyale dawa:su hou lalegaguiba:le, soge amo da Gode da ema imunu ilegele sia:i amola amoga doaga:musa: gadili masa:ne sia:i, e da Gode Ea sia: nabawane hamoi. E da ea soge yolesili, soge amo e da hame dawa:i soge, amoga doaga:musa: asi. †† Mui 35:27E dafawaneyale dawa:beba:le, ga fi dunu agoane, soge amo Gode da ema hobea imunu ilegele sia:i, amo ganodini esalu. E da abula diasu ganodini esalu. Ea mano, Aisage amola Ya:igobe, da Gode Ea hahawane dogolegele iasu lai dagoi. Ela amolawane da abula diasu ganodini esalu. 10 A:ibalaha:me da moilai bai bagade amo Gode da hahamoi, hamedafa mugulumu moilai, amo ganodini esalumusa: e da ouesalebeba:le, gadili asili, abula diasu ganodini esalu.
11  ‡‡ Mui 18:11-14, 21:2A:ibalaha:me da mano hamomu hamedene da:i hamoi amola Sela da da:i hamoiba:le, mano lalelegemu hamedei ba:i. Be A:ibalaha:me da Gode da ema imunu ilegele sia:i dafawaneyale dawa:beba:le, e da mano hamoi dagoi. 12  §§ Mui 15:5, 22:17, 32:12A:ibalaha:me ea bogomu da gadenene ba:i. Be amo dunu egaga fi misi dunu ilia da gasumuni idi defele amola wayabo bagade bega: sa:i idi (idimu hame gala), defele ba:sa.
13  *** Mui 23:4; 1 Hou Olelesu 29:15; Gesami Hea:su 39:12Amo dunu huluane da dafawaneyale dawa:su lalegaguiwane bogoi. Ilia da Gode Ea imunu ilegele sia:i liligi hame ba:i. Be fedege agoane, ilia amo liligi sedagaga manebe ba:i. Ba:beba:le, ilia hahawane ba:i. Ilia da ga fi dunu agoane, osobo bagadega ahoanebe, dunu huluane nabima:ne sia:su.
14 Agoaiwane sia:su dunu da ilia sogedafa amoga fimusa: hogosa, amo noga:le olelesa. 15 Ilia yolesi soge amoga bu sinidigimu logo hanaiwane ba:sa:besa:le, ilia soge yolesi amo bu hame dawa:lalu. 16 Be ilia da baligili noga:i soge hogosu, amo Hebene soge. Amaiba:le, Gode da ilima esaloma:ne moilai bai bagade hahamoi dagoiba:le, ilia da Ema “Ninia Gode” dio asuliba:le, Gode da hame gogosiasa.
Gode Ea Fidafa Dunu da Adoba:su Ba:beba:le Hame Dafai.
Bai ilia hobea misunu dafawane hamoma:beyale dawa:lusu dafawaneyale dawa:i.
17  ††† Mui 22:1-14A:ibalaha:me da dafawaneyale dawa:su hou lalegaguiba:le, Gode da ema adoba:su oleleloba, e da eagofe Aisage gobele salasu Godema imunusa: dawa:i galu. Gode da A:ibalaha:mema fawane hobea imunu ilegele sia:i, be e da mae hihini ea mano Godema imunusa: dawa:i galu. 18  ‡‡‡ Mui 21:12Gode da musa: ema sia:i galu, “Aisage ea mano lalelegemuba:le, digaga fi amo Na dima imunu ilegele sia:i defele da bagade ba:mu.” 19 Gode da Aisage ea bogoi bu wa:legadolesimusa: defele esala, amo A:ibalaha:me da dafawaneyale dawa:i. Amaiba:le, e da fedege agoane, Aisage bogole, bu ea mano esaloma:ne wa:legadoi, amo ba:i.
20  §§§ Mui 27:27-29, 39-40Aisage da dafawaneyale dawa:su hou lalegaguiba:le, e da Ya:igobe amola Iso elama Gode da hobea elama hahawane imunu ilegele sia:i.
21  * Mui 47:31-48:20Ya:igobe da dafawaneyale dawa:su hou lalegaguiba:le, ea bogomu gadenenoba, e da Yousefe ea mano elama, ela da Gode Ea hahawane imunu hou ba:mu sia:i. E da ea daguluga ili, Godema nodone sia:ne gadoi.
22  Mui 50:24-25; Gadili Asi 13:19Yousefe da dafawaneyale dawa:su hou lalegaguiba:le, ea bogomu gadenenoba, e da Isala:ili dunu da Idibidi yolesili ga masunu sia:i amola ea gasa gaguli masa:ne sia:i.
23  Gadili Asi 2:2, 1:22Mousese ea ame amola ada, da dafawaneyale dawa:beba:le, Mousese da lalelegeloba, ela da oubi udiana amoga e wamolegei. E da mano noga:idafa ela ba:beba:le, ela mae beda:iwane Felou ea sema hame nabi.
24  § Gadili Asi 2:10-12Mousese da dafawaneyale dawa:beba:le, e da asigilabeba:le, e da Felou idiwi amo ea fofoi mano esalumu higa:i. 25 E da eso bagahame wadela:i hou amo ganodini esalumu higa:iba:le, Gode Ea fi dunu defele gilisili se nabimu hanai galu. 26 E da Gode Ea hobea imunu bidi dawa:beba:le, e da Idibidi muni amola liligi ida:iwane mae dawa:le, Gelesu Ea hawa: hamomuba:le se nabasu da baligili hou ida:iwane dawa:i galu. 27  ** Gadili Asi 2:15Mousese da dafawaneyale dawa:su hou lalegaguiba:le, e da Idibidi hina bagade ea ougi hou amoba:le mae beda:ne, Idibidi soge yolesili asi. E da fedege agoane, siga hame ba:su Gode amo ba:beba:le, hame beba:i.
28  †† Gadili Asi 12:21-30E da dafawaneyale dawa:beba:le, Baligisu Lolo Nasu hemoi. Ea sia:beba:le, Bogosu A:igele da Isala:ili magobo dunu mano mae medole legema:ne, Isala:ili dunu da ilia logoga sibi maga:me fogaga:la:i.
29  ‡‡ Gadili Asi 14:21-31Isala:ili dunu da dafawaneyale dawa:beba:le, Gode da Maga:me Hano ganodini hafoga:iba:le, degesu logo hamoi. Amoga, ilia da hahawane degei dagoi. Be Idibidi dunu da degemusa: dawa:beba:le, huluane hanoga na dagoi ba:i.
30  §§ Yosiua 6:12-21Isala:ili dunu da dafawaneyale dawa:su hou lalegaguiba:le, ili da Yeligou moilai bai bagade eso fesuale sisiga:le mogodigili, Yeligou gagoi da mugululi sa:i dagoi.
31  *** Yosiua 6:22-25, 2:1-21Aie heda:i uda La:ihabe da dafawaneyale dawa:beba:le, Isala:ili desega misi dunu aowale, wamolegei. Amaiba:le, Gode Ea hou hame nabasu dunu da bogogia:loba, e da hame bogoi.
32  ††† Bisisu 6:11-8:32, 4:6-5:31, 13:2-16:31, 11:1-12:7; 1 Sa:miuele 16:1-1 Hina bagade 2:11; 1 Sa:miuele 1:1-25:1Be bu sia:mu da hamedei. Olelemu da hamedeiba:le, na da Gidione, Bala:ge, Sa:masane, Yefeda, Da:ibidi, Sa:miuele amola balofede dunu, amo ilia hou hame olelemu. 33  ‡‡‡ Da:niele 6:1-27Be ilia da dafawaneyale dawa:beba:le, soge fi bagade amoga gegenanu, hasalasu. Ilia hou ida:iwane hamobeba:le, Gode Ea imunu ilegele sia:i liligi afae afae lai. Ilia gasonasu laione wa:me ilia lafi ga:si. 34  §§§ Da:niele 3:1-30Ilia lalu bagade haba:dosu. Dunu da ili gobiheiga medomusa: dawa:loba, ilia hobea:i. Ilia da gasa hame ba:i, be bu afadenene gasa bagade hamoi. Ilia gegesu ganodini gasa bagade ba:su. Ilia ga fi dunu ilia gegesu dunu fane legei.
35  * 1 Hina bagade 17:17-24; 2 Hina bagade 4:25-37Dafawaneyale dawa:beba:le, uda da ilia fi dunu bogoi amo uhini wa:legadoi ba:i. Eno, ilia da eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusudafa lamu hanaiba:le, ilia se iasu diasu logo doasi ba:loba hame hobea:i. Be dunu ilima se iawane medole legei, amo ilia hame higa:i. 36  1 Hina bagade 22:26-27; 2 Hou Olelesu 18:25-26; Yelemaia 20:2, 37:15, 38:6Mogili, eno dunu da ilima gadesu amola fasu. Dunu eno da mogili sia:inega la:gili, se iasu diasu ganodini sali.
37  2 Hou Olelesu 24:21Mogili, dunu eno da igiga medoi. Mogili ilia soga mogoa hedofasu. Mogili ilia gobihei bagade amoga medole legei. Ilia da:i nabadowane, sibi o goudi amo ea gadofo houga:i amo fawane salawane, hame gaguiwane, se nabawane, enoga fasawane, udigili ahoanu. 38 Ilia da noga:le hamobeba:le, osobo bagade da ilia amo ganodini esaloma:ne defele hame ba:sa. Ilia ga fi dunu agoane, udigili gele gelabo amola uli dogoi amo ganodini golaiwane udigili ahoanu.
39 Ilia da dafawaneyale dawa:su hou lalegaguiba:le, mae dafane, ilia hou da ida:iwane ba:su. Be ilia da Gode Ea dafawane imunu ilegele sia:i liligi hame lai. 40 Bai Gode da baligiliwane ninima imunusa:, amola ilia amola ninia, gilisili moloidafa E da hamomusa: dawa:beba:le, ilia da amo imunu ilegele sia:i liligi hame ba:i.

*11:3: Mui 1:1; Gesami Hea:su 33:6, 33:9; Yone 1:3

11:4: Mui 4:3-10

11:5: Mui 5:21-24

§11:7: Mui 6:13-22

**11:8: Mui 12:1-5

††11:9: Mui 35:27

‡‡11:11: Mui 18:11-14, 21:2

§§11:12: Mui 15:5, 22:17, 32:12

***11:13: Mui 23:4; 1 Hou Olelesu 29:15; Gesami Hea:su 39:12

†††11:17: Mui 22:1-14

‡‡‡11:18: Mui 21:12

§§§11:20: Mui 27:27-29, 39-40

*11:21: Mui 47:31-48:20

11:22: Mui 50:24-25; Gadili Asi 13:19

11:23: Gadili Asi 2:2, 1:22

§11:24: Gadili Asi 2:10-12

**11:27: Gadili Asi 2:15

††11:28: Gadili Asi 12:21-30

‡‡11:29: Gadili Asi 14:21-31

§§11:30: Yosiua 6:12-21

***11:31: Yosiua 6:22-25, 2:1-21

†††11:32: Bisisu 6:11-8:32, 4:6-5:31, 13:2-16:31, 11:1-12:7; 1 Sa:miuele 16:1-1 Hina bagade 2:11; 1 Sa:miuele 1:1-25:1

‡‡‡11:33: Da:niele 6:1-27

§§§11:34: Da:niele 3:1-30

*11:35: 1 Hina bagade 17:17-24; 2 Hina bagade 4:25-37

11:36: 1 Hina bagade 22:26-27; 2 Hou Olelesu 18:25-26; Yelemaia 20:2, 37:15, 38:6

11:37: 2 Hou Olelesu 24:21