23
Sela da Bogoi
Sela da ode 127 esalu. Amalalu, e da Hibalone moilai bai bagade, Ga:ina:ne soge ganodini, amoga bogoi. A:ibalaha:me da amoga ea udama asigiba:le, dimusa: asi.
Amalalu, A:ibalaha:me da ea uda bogoi da:i hodo amoga ouesalu, wa:legadole Hidaide dunuma asili, amane sia:i, * Hibulu 11:9; Asunasi Dunu Ilia Hou 7:16“Na da dilia fi amo ganodini ga fi dunu esala. Na uda bogoi uli dogoma:ne, soge fonobahadi nama bidi lama.”
Hidaide dunu da A:ibalaha:mema bu adole i, “Ada! Ninia sia: nabima! Di da ninima gasa bagade ouligisu dunu agoane. Ninia bogoi uli dogoi sogebiga, uli dogoi noga:idafa lama. Ninia huluane da baligili noga:idafa uli dogoi dima imunu hame higamu.”
Amalalu, A:ibalaha:me da wa:legadole, amo soge esalebe dunu amo Hidaide, ilima begudui. E da ilima amane sia:i, “Dilia da na bogoi uli dogomusa: hahawane ba:i galea, defea, dilia Ifalone (Souha ea mano) amoma na fidima:ne adole ba:ma. Ea soge la:idi ganodini da Ma:gafila gele gelabo. Amo e da gaguiba:le, e da amo ea muni defei na da dilia fi amo ganodini na bogoi uli dogomusa: bidi lama:ne, dilia ema adole ba:ma.”
10 Ifalone e da amo Hidaide fi dunu ea fi ganodini esalebe ba:i. Ilia huluane da moilai logo holeiga gilisi. E da Hidaide dunu huluane nabima:ne, A:ibalaha:mema amane adole i, 11 “Hame mabu ada! Na sia: nabima! Amo soge amola gele gelabo amo ganodini diala, na da udigili dima imunu. Na dunu huluane ba:ma:ne, na da dima iaha. Dia bogoi amoga uli dogoma!”
12 A:ibalaha:me da amo soge fi dunu ilima bu begudui, 13 Ilia huluane nabima:ne, e da Ifalonema amane sia:i, “Na da dilima na sia: nabima:ne edegesa. Na da amo soge huluane ea ilegei amo defele bidi lamu. Amo muni lama. Na da na bogoi amoga uli dogomu galebe.”
14 Ifalone da A:ibalaha:mema bu adole i, 15 “Ada! Nabima! Amo soge bidi lamu defei da silifa fage 400 fawane. Amo muni da anima hamedei liligi. Dia bogoi uli dogoma!” 16 A:ibalaha:me da Ifalone ea sia:i hahawane ba:i. E da Hidaide dunu huluane ba:ma:ne, muni ea sia:i defele Ifalonema i. Defei da silifa fage 400 amo ea dioi ilegei defele da bidiga lasu dunu ilia hou defele i. 17 Amaiba:le, Ifalone ea sogebi amo da Ma:gafila soge ganodini Ma:melei soge gadenene, - sogebi, gele gelabo amo ganodini dialu amola ifa huluane amo sogebi ganodini, huluane A:ibalaha:me da lai dagoi. 18 Hidaide dunu huluane logo holeiga gilisi da amo hou ba:beba:le, amo soge da wali A:ibalaha:me ea soge ilegei.
19 Amalalu, A:ibalaha:me da ea uda Sela amo gele gelabo Ma:gafila sogebi ganodini (Ga:ina:ne soge ganodini) uli dogone sali. 20 Amola Ma:gafila sogebi amola gele gelabo amo ganodini gala musa: da Hidaide dunu da gagui, amo A:ibalaha:me ea fi bogoi uli dogomusa: bidi lai dagoi.

*23:4: Hibulu 11:9; Asunasi Dunu Ilia Hou 7:16