24
Aisage da Uda Lai
A:ibalaha:me da ode bagohame lai dagoiba:le, da:idafa ba:su. Be Hina Gode da ea hou huluane amo ganodini hahawane dogolegelewane fidilalusu. E da ea da:i hamoi hawa: hamosu dunu (amo da ea liligi huluane ouligisu) ema amane sia:i, “Dia lobo amo na masele hagudu ligisili, dafawane ilegele sia:ma! Na da agoane hanai galebe. Di da Hina Gode amo da Hebene Hina amola osobo bagade Hina, amo Ea Dioba:le gasa bagade sia:ma. Di da Ga:ina:ne fi (amo ganodini na da wali esala) amoga nagofe uda lama:ne mae ilegema. Be na musa: fi sogega asili, na fidafa amo ganodini hogolalu, nagofe Aisage uda lama:ne, a:fini sia:sima!”
Ea hawa: hamosu dunu da bu adole ba:i, “Be amo uda da na amola bu sigi misunu hihi galea, na da adi hamoma:bela:? Na da dia mano amo dia musa: sogega bu oule masa:bela:?”
Be A:ibalaha:me da amane sia:i, “Hame mabu! Di amoga nagofe bu mae oule masa!
Hina Gode amo Hebene amoga Hina esala, e da na ada amo ea diasu amola na soge yolesili ga masa:ne sia:ne, nama gasawane amane sia:i, ‘Na da dafawane ilegele sia:sa! Na da amo soge (Ga:ina:ne) digaga fi ilima imunu.’ Amo Gode da Ea a:igele dunu dima bisimusa: asunasimu. Bai di da amo sogega nagofema ima:ne uda lamu defele ba:mu.
Be uda da di guiguda: oule misunu amo higasea, defea, dia da nama Gode Ea Dioba:le sia:i, amo na da bu hame dawa:mu. Be na mano maedafa bu oule masa.”
Amaiba:le, hawa: hamosu dunu da ea hina A:ibalaha:me amo ea masele hagudu ea lobo ligisili, Gode Ea Dioba:le gasa bagade amo liligi hamoma:ne ilegele sia:i.
10 Amalalu, hawa: hamosu dunu da ea hina ga:mele nabuane gala amo lale, ea hina ea liligi noga:iwane aguni, gadili asi. E da Alame Nahalaime soge amoga doaga:musa: asili, Na:iho moilaiga doaga:i. 11 Hano uli dogoi moilai gadili sogebi gala amoga doaga:loba, ea sia:beba:le, ga:mele da muguni bugi. Eso dabe da gadenenewane ba:i. Amoha, uda ilia hou da hano uli dogoi amoga hano dima:ne hiougimusa: ahoasu.
12 Amalalu, e da Godema amane sia:ne gadoi, “Hina Godedafa! Na hina A:ibalaha:me amo ea Gode! Na hawa: hamosu hahawane dagoma:ne Di fidima, amola na hina A:ibalaha:mema dia asigi hou olelema.
13 Ba:ma! Na da amo hano nasu ulidou gadenene lela amola amo moilai dunu ilia uda mano da hano dimusa: manebe.
14 Na da agoane hanai gala. Na da a:finima ‘Dia hano disu amo na hano moma:ne ligisima.’ sia:sea, amola e da amane sia:sea, ‘Defea! Moma! Amola na da dia ga:mele moma:ne hano dili imunu.’ Amo hou ba:sea, Hina Gode da amo a:fini na hina ea mano lama:ne ilegei dagoi na da dawa:mu. Amola Di da na hinama asigi hou olelei dagoi, amo na da dawa:mu.”
15 E da sia:ne gadolaloba, Lebega da misini, ea hano ganagu amo gisa manebe ba:i. Lebega da Bediuele ea idiwi, amola Bediuele ea:me da A:ibalaha:me ola Na:iho amo idua, ea dio amo Miliga. 16 Lebega ea ba:su da noga:idafa ba:i. E da a:fini galu. Dunu afae da e amola gilisili hame golai. E da hano nasua asili, ea ganagu nabalesili, bu heda:i.
17 A:ibalaha:me ea hawa: hamosu dunu da hedolo ema misini, amane sia:i, “Na da dia ganagu amoga hano fonobahadi manu da defeala:?”
18 A:fini da amane sia:i, “Defea! Ada! Di moma!” Amalalu, e da ganagu ligisili, ea lobo ganodini gaguli, ema hano i. 19 Hano dili ianu, e amane sia:i, “Na da dia ga:mele moma:ne amola hano dili imunu. Ilia sadi dagoiba:le fawane yolesimu.”
20 Amaiba:le, e da ea ganagu amo hano ga:mele hano nasu ganodini sogasalili, hano uli dogoi amoga hehenane, hano eno dili, ga:mele sadi dagoiba:le yolesi.
21 A:ibalaha:me hawa: hamosu dunu da ouiya:le esalu. Gode da ea ahoabe bai amo noga:le fidi amo dawa:musa:gini, E da amo a:fini ea hou ha:giwane ba:lalu.
22 Ga:mele da hano na dagoloba, A:ibalaha:me ea hawa: hamosu dunu da mi bione gala:su gouliga hamoi amo Lebega ea mi ga:i, amola gouli lobofasele fei. Mi bione gala:su ea dioi defei da gala:me biyale agoane amola fesuale fesu da gala:me 100agoane. 23 Amalalu, A:ibalaha:me ea hawa: hamosu dunu da ema amane adole ba:i, “Di da nowa ea manola:? Nama adoma! Dia ada diasu amo ganodini nini golama:ne sogebi ganabela:? 24 A:fini da bu adole i, “Na da Bediuele ea mano. Bediuele da Na:iho amola idua Miliga ela mano.” 25 Amalalu, e bu adole i, “Ninia diasua da gisi ha:i manu bagohame gala. Amola dilia gasia golama:ne, sogebi bagade gala.
26 Amalalu, hawa: hamosu dunu e da beguduli, Hina Godema nodone sia:ne gadoi.
27 E amane sia:i, “Na da Hina Gode dio nodone gaguia gadosa. Na hina A:ibalaha:me, amo ea Gode da ema asigi hou hame yolesi. Be Hina Gode da na bisili asili, nama na hina ea fi dunu ilia diasu noga:le olelei.
28 Lebega da hehenane, ea ame fi ilima amo hou olelei. 29 Lebega ea ola amo ea dio La:iba:ne esalu. La:iba:ne da hehenane, hano nasu amoga doaga:musa: asi. 30 E da Lebega lai liligi, amo mi bione ga:i amola gouli lobofasele fei ba:i dagoi. E da Lebega ea sia: nabi dagoi. Amabeba:le, e da asili, A:ibalaha:me ea hawa: hamosu dunu ea ga:mele amo hano nasu gadenene lelebe ba:i. 31 E amane sia:i, “Hina Gode da dima hahawane dogolegele ilegesa. Misa! Di da abuli gadili lela. Na da di golama:ne amola ga:mele golama:ne diasu hahamoi dagoi.”
32 Amaiba:le, dunu da diasuga asi. La:iba:ne da ga:mele amoga liligi lale ligisi. E da gisi amola ha:i manu ga:mele ilima gaguli misi, amola A:ibalaha:me ea hawa: hamosu dunu amola ea fidisu dunu ilia emo dodofema:ne, hano dili i. 33 Amalalu, amo dunu ha:i moma:ne, ilia da ha:i manu gaguli misi. Be e amane sia:i, Na da na sia:ne iasu sia:i dagoiba:le fawane, ha:i manu.
La:iba:ne da amane sia:i, “Defea! Ninima adoma!”
34 Amaiba:le, e amane sia:i, “Na da A:ibalaha:me ea hawa: hamosu dunu. 35 Hina Gode da na hina amo hahawane dogolegelewane bagade fidibiba:le, e da wali bagade gagui dunu esala. Gode da ema sibi, bulamagau, silifa, gouli, hawa: hamosu dunu, hawa: hamosu uda, ga:mele, amola dougi ema i dagoi.
36 Ea uda Sela da da:i hamoi be ema dunu mano da lalelegei. Na hina da amo manoma ea gagui huluane i dagoi. 37 Na hina da logeiba:le, na da Gode Ea Dioba:le gasa bagade ilegele sia:i. Na hina da amane sia:i, “Na da Ga:ina:ne fi amo ganodini esala. Be amoga nagofe uda lama:ne, uda mae sia:sima. 38 Be na ada ea sosogo fi amola na fidafa ilima nagofe ea uda lala masa.’ 39 Amalalu, na da na hinama amane adole ba:i, “Be amo uda da na amola bu sigi misunu hihi galea, na adi hamoma:bela:?” 40 E da nama bu adole i, ‘Hina Godedafa, amo Ea sia: na eso huluane naba, E di fidima:ne Ea a:igele dunu asunasimu. Di na fidafa, amola na ada ea sosogo fi amoga uda na mano ea lama:ne sia:sima. 41 Dia gasa bagade sia: amo mae hamoma:ne, logo afadafa fawane gala. Di da na fi ilima asili amola ilia amo uda dima imunu higasea, defea, yolema.’
42 Na da wali eso hano nasu uli dogoi amoga doaga:loba, na amane sia:ne gadoi, ‘Hina Gode! Na hina A:ibalaha:me ea Gode! Dia na wali hou hamobe fidima! 43 Na da hano nasu uli dogoiga esala. A:fini afae hano dimusa: masea, e da nama ea ganagu, hano dili ima:ne na da adole ba:mu. 44 E da amo iasea amola baligili na ga:mele ilima hano imunusa: sia:sea, amo da na hina ea mano lama:ne a:fini Di ilegei dagoi, na dawa:mu.’ 45 Na sia:ne gadoi da hame dagoloba, Lebega da hano ganagu gisa manebe ba:i. E hano nasu amoga hano dimusa: sa:i. Na ema amane sia:i, ‘Na da dima edegesa. Hano nama ima.’ 46 E hedolo ea ganagu gisi, amo osoba ligisili, amane sia:i, ‘Defea! Moma! Na da dia ga:mele amola ilima hano dili imunu.’ Amalalu, na hano mai, amola e da ga:mele ilima hano i. 47 Na ema amane adole ba:i, ‘Dia ada nowala:?’ E bu adole i, ‘Na ada da Bediuele amo Na:iho amola Miliga ela mano.’ Amalalu, na da ea mi amoga mi bione gala:su amola ea lobofasele fei. 48 Na muguni bugili Hina Godema nodone sia:ne gadoi. Na da Hina Godedafa, na hina A:ibalaha:me ea Gode, amo Ea Dio nodone gaguia gadoi. E da moloiwane na hina ea fi amoga doaga:musa: logo olelei dagoiba:le amola na hina ea mano uda lamu amo noga:le oleleiba:le, na nodoi. 49 Defea! Dilia da moloiwane na hina ea hanai hamomusa: dawa:i galea, nama adoma. Be higa:i galea, amo nama adoma. Amasea, na da fa:no hamomu, amo na da sia:mu.
50 La:iba:ne amola Bediuele da bu adole i, “Amo hou Hina Gode Hi hamoiba:le, ninia sia:mu da hamedei. 51 Lebega da amogai lela. Lale masa. Hina Godedafa Ea sia: defele, e da dia hina ea mano ema fimu da defea.” 52 A:ibalaha:me ea hawa: hamosu dunu da amo sia: nabaloba, beguduli, Hina Godema nodone sia:ne gadoi. 53 Amalalu, ea liligi amoga e da abula, silifa, gouli amola muni bagade igi lale, Lebegama i. E da muni bagade liligi Lebega ea ola amola ea:mema i.
54 Amalalu, A:ibalaha:me ea hawa: hamosu dunu amola ea fidisu dunu da ha:i amola hano nanu golai. Hahabe, nedigili, wa:legadole, e amane sia:i, “Dilia na hina ema na bu asunasima!”
55 Be Lebega ea ola amola ea:me da amane sia:i, “A:fini da hi afae o eso nabuane gala amo gui esalumu da defea. Amolalu masunu da defea.”
56 Be e da bu adole i, “Ninia ouesalumu mae sia:ma. Bai Hina Gode da na sofe ahoasu amola hamobe noga:le didili fidi. Na da na hina ema bu masunu da defea.”
57 Ilia da bu adole i, “Ninia da a:fini misa:ne sia:mu. Ea sia: nabimu da defea.”
58 Amaiba:le, ilia da Lebega misa:ne sia:i. Ilia da ema amane adole ba:i, “Di da amo dunu sigi masa:bela:?”
E bu adole i, “Ma!”
59 Amabeba:le, ilia da Lebega amola ea hawa: hamosu uda da:i, amo A:ibalaha:me ea hawa: hamosu dunu, amola ea fidisu dunu amo sigi masa:ne sia:i.
60 Amola ilia da Lebegama amo hahawane dogolegele sia:su sia:i,
“Di, ninia dalusi, dunu fi osea:idafa ilima ame esaloma!
Dima lalelegei fi da ilima ha lai dunu, ilima osa:le heda:mu da defea!”
61 Amalalu, Lebega amola ea a:fini fidisu huluane da liligi momagele, ga:mele da:iya fila heda:le, A:ibalaha:me ea hawa: hamosu dunu sigi asi. A:ibalaha:me ea hawa: hamosu dunu da Lebega oule asi.
62 Aisage da dunu hame esalebe hafoga:i soge amo ea dio da “Gode Esala da na Ba:lala amo Ea Hano Nasu Uli Dogoi.” amogai misini esalebe ba:i. Amo da Ga:ina:ne soge ga (south) la:idi dialu.
63 E da baloga amo odagiaba sogega ahoanoba, ga:mele manebe ba:i. 64 Lebega da Aisage ba:loba, ga:mele amoga esalu, gudu aligila sa:i. 65 E da A:ibalaha:me hawa: hamosu dunu ema amane adole ba:i, “Amo dunu ninima manebe da nowala:?”
A:ibalaha:me ea hawa: hamosu dunu da bu adole i, “E da na hina.”
Amaiba:le, Lebega da ea dialuma abula lale, ea odagi dedeboi.
66 Amalalu, hawa: hamosu dunu da ea hamoi huluane Aisagema olelei. 67 Amalalu, Aisage da Lebega lale, abula diasu amo ea:me Sela musa: esalu amoga oule misi. Aisage da Lebegama bagade asigi galu. Ea:me Sela da bogoi dagoiba:le e da da:i dioi galu. Be Lebega laiba:le ea dogo denesi.