29
Debolo Diasu Gaguma:ne, Hahawane Udigili Iasu
* 1 Hou Olelesu 22:5Hina bagade Da:ibidi da Isala:ili dunu gilisi, ilima amane sia:i, “Hina Gode da nagofe Soloumane amo Ea Debolo Diasu gaguma:ne ilegei dagoi. Be e da ayeligidafa amola buludui dunu. Hawa: hamomu da gasa bagadedafa. Bai amo Debolo da osobo bagade dunu ilia diasu hame, be Hina Gode Ea Debolo Diasudafa. Na da gasa fili, gouli, silifa, balase, gula, ifa noga:i, igi noga:idafa, igi eno amola ‘mabolo’ igi, Debolo Diasu gagumusa: gilisi dagoi. Amola amo hou baligili, na da Gode Debolo Diasu amoma asigiba:le, na liligidafa amo silifa amola gouli hahawane udigili i. 4-5 Na da na liligidafa, amo gouli 90 danese amola silifa 220 danese, amo hahawane udigili i. Amo da Debolo dobea amola liligi amo medenegi hawa: hamosu dunu da fa:no hamomu, amo nina: hamoma:ne i dagoi. Amaiba:le, nowa eno dunu da mae hihini, Hina Godema bagadewane hahawane ima:bela:?”
6-7 Amalalu, sosogo fi ouligisu dunu, Isala:ili fi eagene ouligisu dunu, dadi gagui wa:i ouligisu dunu amola hina bagade ea soge amola liligi ouligisu dunu, ilia da Debolo Diasu gaguma:ne, amo liligi hahawane imunusa: agoane ilegele sia:i; gouli 160 danese, silifa 310 danese, balase 620 danese amola gula 3,400 danese. Dunu amo da igi noga:idafa gagui, ilia da amo Debolo Diasu muni salasu sesei amo ganodini ligisi. Lifai fi amola Gesione sosogo fi dunu ea dio amo Yihaiele da muni salasu sesei ouligi.
Isala:ili dunu da mae hihini, Hina Godema hahawane udigili i. Iasu liligi da bagadedafa, amola Isala:ili dunu da amo ba:beba:le, hahawane bagade ba:i. Hina bagade Da:ibidi amolawane da hahawane bagade ba:i.
Da:ibidi da Godema Nodoi
10 Amogawi, Da:ibidi da dunu gilisisu ilia midadi, Hina Godema amane nodone sia:i,
“Ninia aowa Ya:igobe ea Hina Gode!
Dunu da eso huluane, mae fisili, Dima nodonanumu da defea.
11  Ma:diu 6:13Hina Gode! Di da bagadedafa amola hadigidafa amola gasa bagadedafa!
Liligi huluane Hebene ganodini amola osobo bagadega da Dia: fawane.
Amola Di da fifi asi gala amola liligi huluane amoma Hina Bagade esala.
12 Liligi amola muni huluane da Dimadi maha.
Di da Dia gasa bagadega, liligi huluane ouligisa.
Di da osobo bagade dunu ilia hou gasa bagade hamonanoma:ne dawa:.
13 Ninia Gode! Wali ninia Dima nodosa
amola Dia hadigidafa Dio amo nodone gaguia gadosa.
14 Be na amola na fi dunu da Dima bu imunu hamedei ba:sa. Bai ninia gagui liligi huluane amo Di da hidadea ninima hahawane udigili i. Amola ninia Dima iasu amo da Dia liligi fawane ninia Dima bu iaha. 15 Hina Gode! Di dawa:! Ninia da ninia aowalali defele, mugululi asi dunu amola degabo misi dunu defele, osobo bagadega lala. Ninia esalebe eso da hedolowane alalolesisu baba defele ba:sa, amola ninia mae bogoma:ne hobeamu hamedei ba:sa. 16 Ninia Hina Gode! Ninia Dia Hadigi Dio amoma nodonanumusa:, Debolo Diasu gagumusa:, amo liligi noga:idafa gilisi dagoi. Be Dia da hidadea amo liligi huluane ninima i, amo huluane da Dia: fawane. 17 Na dawa:! Di da dunu huluane ilia dogo amola asigi dawa:su adoba:sa. Di da moloidafa hamobe dunu hahawane ba:sa. Na da moloiwane amola mae hihini, amo liligi huluane Dima i dagoi. Amola na ba:loba, Dia fi dunu goeguda: gilisi, ilia da hahawane udigili iasu Dima gaguli misi. 18 Ninia aowalali A:ibalaha:me, Aisage amola Ya:igobe, ilia Hina Gode! Dia fi dunu ilia dogo ganodini Dima mae fisili bagadewane asigima:ne, amola dafawaneyale dawa:su hou noga:le lalegaguma:ne, Dia ilima gasa ima.
19 Amola nagofe Soloumane da hanaiwane Dia hamoma:ne sia:be nabawane hamoma:ne amola Debolo Diasu amo na da ilegesu momagei, amo gaguma:ne, Dia ema gasa ima.”
20 Amalalu, Da:ibidi da dunu gilisi ilima amane hamoma:ne sia:i, “Dilia Hina Godema nodone sia:ma!” Amola dunu gilisi huluane da ilia aowalalia Hina Godema nodone wele sia:i. Amola ilia da osoba beguduli, Hina Gode amola hina bagade Da:ibidi elama nodoi.
21 Aya esoga, ilia da Hina Godema gobele salimusa:, ohe medole lelegele, dunu ilia moma:ne iligili i. Amola ilia da bulamagau 1,000, sibi gawali 1,000 amola sibi mano 1,000, amo medole lelegele, oloda da:iya gobele sasali. Ilia amolawane, da Godema imunusa:, waini hano gaguli misi. 22 Amaiba:le, amo esoga, dunu huluane da Gode Ea midadi ha:i manu amola waini hano maiba:le, hahawane bagade ba:i.
Ilia da Soloumane ema bu enowane hina bagade ilegele sia:i. Ilia da Hina Gode Ea Dioba:le, Soloumane ilia ouligisu dunu hamoma:ne, ea dialuma da:iya susuligi sogaga:la:le, e mogili gagai. Amola Sa:idoge ilia gobele salasu dunu mogili gai.
23  1 Hina bagade 2:12Amaiba:le, Soloumane da ea eda bagia, Isala:ili fi ilia hina bagade hamoi. E da hina bagade fi amo Hina Gode da hahamoi, amo ouligima:ne, hina bagade hamoi. Soloumane da didili hamosu hina bagade dunu galu. Amola Isala:ili fi dunu huluane da ea sia: nabawane hamosu. 24 Eagene ouligisu dunu, dadi gagui dunu amola Da:ibidi egefelali eno, ilia da Soloumanema mae hagale, hahawane madelagima:ne ilegele sia:i.
25 Hina Gode da hamobeba:le, Soloumane ea hadigi hou da eno Isala:ili ouligisu dunu ilia hadigi hou bagadewane baligi.
Da:ibidi ea Ouligisu Hou
26-27  § 2 Sa:miuele 5:4-5; 1 Hou Olelesu 3:4Da:ibidi da ode 40 agoanega, Isala:ili fi ouligilalusu. E da Hibalonega esala, ode fesualega ouligilalu. Amola Yelusaleme moilai bai bagadega esala, ode33agoanega ouligilalu. 28 E da da:idafa hamone bogoi. E da bagade gagui galu, amola dunu da ema nodosu. E bagia, egefe Soloumane da ea ouligisu sogebi lai dagoi.
29 Hina bagade Da:ibidi ea ouligibi hou, e da muni ouligilalu asili ea bogosu, amo huluane da balofede dunu udiana, (Sa:miuele, Na:ida:ne amola Ga:de) amo ilia meloa dedei ganodini dedene legei. 30 Amo dedene legesu da ea ouligisu hou, ea gasa bagade hou, ema doaga:i hou amola Isala:ili amola Isala:ili sisiga:i hina bagade fi ilima doaga:i hou, amo huluane olelesa.
Sia: ama dagoi

*29:1: 1 Hou Olelesu 22:5

29:11: Ma:diu 6:13

29:23: 1 Hina bagade 2:12

§29:26-27: 2 Sa:miuele 5:4-5; 1 Hou Olelesu 3:4