6
Yeligou Moilai Bai Bagade da Dafai
Yeligou dunu da Isala:ili fi dunu ilima beda:iba:le, ilia moilai bai bagade gagoi logo ga:su da noga:le ga:i dagoi ba:i. Dunu da gadili masunu o ganodini misunu da hamedei. Hina Gode da Yosiuama amane sia:i, “Na da Yeligou moilai bai bagade amola Yeligou hina bagade amola ea dadi gagui dunu huluane dima imunu. Di amola dia dadi gagui dunu amo sisiga:le masa. Eso gafeyale ganodini agoane hamoma.
Gobele salasu dunu fesuale amo afae afae dalabede gaguli da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili amoga bisili masunu. Eso fesuga dilia da Yeligou moilai bai bagade amo fesuale agoane sisiga:ma. Amola ahoasea, gobele salasu dunu da dalabede fulaboma:mu. Amasea, ilia da dalabede ha:giwane sedagawane afadafa fulaboma:mu. Amo nabasea, dunu huluane da gilisili ha:giwane wele sia:ma:mu. Amasea, Yeligou moilai bai bagade gagoi amo da mugululi dagoi ba:mu. Amasea, dilia dadi gagui dunu huluane da hedolo moilai bai bagade fane legemusa: masa:mu.”
Yosiua da gobele salasu dunu gilisili ilima amane sia:i, “Dilia Gode Ea Gousa:su Sema Gagili lale, dili dunu fesuale dalabede gaguiwane amoga bisili masa.”
Amalalu, e da dunu huluane ilima amane sia:i, “Defea! Gusuba:i masa! Ilegei dunu dadi gaguiwane Gode Ea Gousa:su Sema Gagili bisima. Eno dunu huluane fa:no bobogele moilai sisiga:ma.”
- Yosiua ea sia:i defele, ilegei sosodo aligisu dunu da bisili, fa:no gobele salasu dunu fesuale da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili gaguli amola dalabede fulabosa asi. Amola fa:no dunu huluane da asili, Yeligou moilai bai bagade sisiga:le asi. Dalabede sia: bagade nabi.
10 Be Yosiua da dunu huluane ilima ouiya:ma:ne sia:beba:le, e da ilima bu sia:beba:le fawane wele sia:ma:ne sia:i. 11 Dunu da Hina Gode Ea Gousa:su Sema Gagili gaguli afae fawane moilai bai bagade sisiga:mu sia:i. Amalalu, ilia da abula diasu gilisisuga bu misini, golai.
12 - 13 Yosiua da golale, hahabedafa wa:legadole, gobele salasu amola dadi gagui da ilia musa: hamoi defele, Yeligou moilai bai bagade sisiga:i. Ilegei dadi gagui bisili, amalalu gobele salasu fesuale dalabede fulabolala asi, amalu gobele salasu dunu Hina Gode Ea Gousa:su Sema Gagili gaguli asili, fa:no dunu huluane. Dalabede da fulabosa dalebe nabi. 14 Eso ageyaduga ilia da Yeligou moilai bai bagade afae fawane sisiga:le, abula diasuga buhagi. Ilia da eso gafeyale amoga agoane hou hamosu.
15 Eso fesuga ilia da hahabedafa wa:legadole, ilia musa: hou defele Yeligou moilai bai bagade amo fesuale agoane sisiga:i.
16 Amo esoha, ilia da fesuale sisiga:lala, Yosiua da dunu huluane wele sia:ma:ne sia:i. E da ilima amane sia:i, “Hina Gode da Yeligou moilai bai bagade dilima i dagoi.
17 Moilai bai bagade amola liligi huluane amo ganodini diala amo Godema gobele salasu agoane ima:ne, wadela:lesima. Be hina: da:i bidi lasu uda La:iha:be amola ea sosogo fi, amo fawane mae medole legema. Bai e da ninia desega ahoasu dunu ela wamolegei. 18 Be liligi huluane wadela:lesima. Dilia liligi mae lama. Agoane hamosea, Isala:ili dunu huluane da se bagade nabimu.
19 Be liligi eno amo da silifa, gouli o balasi amoga hamoi, amo huluane da Hina Godema ima:ne ilegei. Amo huluane dilia Hina Gode Ea muni ligisisu ganodini salima.
20  * Hibulu 11:30Amasea, gobele salasu dunu da dalabede fulaboi. Amo nababeba:le, dunu huluane da ha:giwane wele sia:i. Amalalu, Yeligou ea gagoi da mugululi sa:i dagoi. Amalalu, Isala:ili dadi gagui dunu huluane da moloiwane agoloba:le heda:le, Yeligou moilai bai bagade doagala:le lai dagoi. 21 Ilia da dunu, uda amola mano huluane moilai bai bagade ganodini esala, amo gobiheiga medole legei dagoi. Ilia da bulamagau, sibi amola dougi huluane medole legei.
22 Amalalu, Yosiua da musa: desega ahoasu dunu aduna elama amane sia:i, “Alia amo musa: wadela:i hamosu uda amo ea diasuga asili, e amola ea sosogo fi ali da ema sia:i defele, gadili oule misa.” 23 Amaiba:le, ela da asili, La:iha:be, ea eda, ame, yolalali amola sosogo fi gadili oule misi. Ili gaga:ma:ne, ela da sosogo fi amola ilia udigili hawa: hamosu dunu amo Isala:ili abula diasu gilisisuga oule asi. 24 Amalalu, Isala:ili dunu da Yeligou moilai bai bagade amola liligi huluane amo ganodini diala amo laluga gobesi dagoi. Be liligi amo gouli, silifa, balasi amola amoga hamoi huluane ilia da lale, Hina Gode Ea muni ligisisu ganodini sali. 25  Hibulu 11:31Be Yosiua da musa: wadela:le hamosu uda La:iha:be amola ea sosogo fi hame medole legei. Bai e da desega ahoasu dunu amo Yosiua da Yeligou moilai bai bagadega asunasi, amo wamoaligi. (La:iha:be egaga fi da Isala:ili soge ganodini esalu amola wali eso esalebe.)
26  1 Hina Bagade 16:34Amo esoha, Yosiua da sisasu olelei, amane, “Nowa dunu da Yeligou moilai bai bagade bu gagusia da Hina Gode Ea gagabusu aligima:ne ba:mu. Nowa da amo moilai bai bagade ea bai gagusia da ea magobo mano fisi dagoi ba:mu. Amola nowa da amo moilai bai bagade ea gagoi logo ga:su gagusia da ea ufi mano fisi dagoi ba:mu.”
27 Hina Gode da Yosiua fidimusa: sigi esalu. Soge huluane amo ganodini, dunu huluane da Yosiua ea gasa bagade hou nabi dagoi.

*6:20: Hibulu 11:30

6:25: Hibulu 11:31

6:26: 1 Hina Bagade 16:34