5
A:moulaide hina bagade dunu huluane Yodane Hano eso dabe na:iyadodili amola Ga:ina:naide hina bagade dunu Medidela:inia Wayabo bega: esalu da Hina Gode da Isala:ili dunu degemusa:, Yodane Hano hafoga:i dagoi amo nabi. Ilia da bagadewane beda:i amola ilia gasa da fisi dagoi ba:i.
Giliga:le Sogega, Isala:ili Dunu da Ilia Gadofo Damui
Amalalu, Hina Gode da Yosiuama amane sia:i, “Gasa bagade igi debele, gobihei hamone, Isala:ili dunu ilia gadofo damuma.” Amaiba:le, Yosiua da Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i defele hamoi. E da sogebi amoga ilia da Gadofo Damusu Agolo dio asuli, amoga Isala:ili dunu huluane ilia gadofo damui. 4-6  * Idisu 14:28-35Ilia gadofo damusu bai da agoane. Ilia da Idibidi soge fisili asi amo esoga, dunu huluane ilia gadofo damui dagoi ba:i. Be ilia da wadela:i hafoga:i soge ode 40 amoga udigili ahoanoba, dunu mano huluane da gadofo hame damusu. Amo ode 40 da gidigisia, gegesu dawa: dunu huluane amo da Idibidi fisili masa:ne asi, amo huluane da Hina Gode Ea sia: hame nababeba:le, bogogia:i dagoi. Hina Gode Ea sia:i defele, ilia da soge ida:iwane gala E da ilia aowalali ilima ilegele imunu sia:i, hamedafa ba:i. Amo dunu ilia mano da gadofo hame damusu. Yosiua da amo gaheabolo fi dunu ilia gadofo damui.
Ilia gadofo damui dagoloba, Isala:ili fi dunu huluane da abula diasu gilisisu amoga ilia fa:gi bahoma:ne ouesalu. Hina Gode da Yosiuama amane sia:i, “Dilia da Idibidi soge amo ganodini udigili se iasu hawa: hamobeba:le, gogosiasu lai. Na da wali eso amo gogosiasu bebesole, fadegai dagoi.” Amaiba:le, ilia amo sogebiga Giliga:le dio asuli. Amola amo dio da wali eso diala. (Giliga:le ea dawa:loma:ne da “bebesole fadegai dagoi”)
10  Gadili Asi 12:1-13Isala:ili dunu da Giliga:le sogebi, umi soge Yeligou moilai bai bagade gadenene amoga esalea, ilia da amo oubi ganodini eso14 amoga Baligisu Lolo mai. 11 Nanu, aya esoga ilia da degabo ha:i manu Ga:ina:ne soge ganodini lai amo mai. Amo da gagoma gobei amola yisidi hame sali agi ga:gi. 12  Gadili Asi 16:35“Ma:na” amo ea gudu dasu da fisi, amola Isala:ili dunu da “ma:na” bu hame ba:i. Amo eso amola fa:no ilia da ha:i manu amo da Ga:ina:ne soge ganodini gamini fawane nasu.
Yosiua amola Gegesu Gobihei Bagade Gagui Dunu
13 Yosiua da Yeligou moilai bai bagade gadenene lelea, e da dunu gegesu gobihei bagade gaguli ea midadi lelebe ba:i. Yosiua da Ema asili, amane sia:i, “Dia da ninimagale dadi gagui dunu o ninima ha lai esalabala?” 14 Dunu da bu adole i, “Hame mabu! Na da Hina Gode Ea gegesu dunu amo ilia Hina esalebe.” Yosiua da Hina Ema nodoma:ne osoboga diasa:ili, amane sia:i, “Hina! Na da dia hawa: hamosu dunu. Na da adi hamoma:bela:?”
15 Amasea, Hina Gode Ea gegesu dunu ilia Hina da ema amane sia:i, “Dia emo salasu fadegama. Di da hadigi sogebi amoga lela!” Yosiua da ea sia:i defele hamoi.

*5:4-6: Idisu 14:28-35

5:10: Gadili Asi 12:1-13

5:12: Gadili Asi 16:35