12
Baligisu
* Gobele Salasu 23:5; Idisu 9:1-5, 28:16; Mousese ea Malasu 16:1-2Hina Gode da Idibidi soge ganodini, Mousese amola Elane elama amane sia:i,
“Wali oubi da dilima oubi age ode huluane amoga ganumu. Isala:ili dunu gilisisu amoma agoane olelema, ‘Wali oubi amoga eso nabuane amoga diasu afae afae esalebe sosogo fi eda da sibi mano o goudi mano afae ilegema:ma. Be ea sosogo fi da fonobahadi amola ohe afae huluane manu hamedei ba:sea, defea, e amola ea dafulisu na:iyado sosogo fi da amo ohe fifili, dunu ilia idi amola ilia manu defele, gilisili manu.
Sibi o goudi ilegema. Be gawali amo da noga:idafa, aiya amola nigima: amola wadela:i hame galu amo fawane ilegema. Amasea, eso 14 (ge), age oubiga, daeya, Isala:ili dunu huluane da amo ilegei ohe medole legema:mu.
Isala:ili dunu da maga:me mogili lale, diasu amo ganodini ohe ilia da manu, amo diasu logo holei mimogoa gadodili, la:ididili amola la:ididili maga:mega ulasima:mu.
Amo gasia, sibi o goudi ea hu amo gobele, mola: agoane amola agi (yisidi hame sali) gilisili moma. Hu da hame gobei (gahea) o hano ganodini egei mae moma. Be ohe mae dadega:le, dialuma, emo amola iga huluane gilisili gogo gobema. 10 Hahabe doaga:sea, hu huluane da na dagoi ba:ma:mu. Be fonobahadi hame mae dialebe ba:sea, amo laluga gobele salima. 11 Dilia amo hedolowane moma. Dilia gadili masa:ne defele, abula salawane, emo salasu salawane amola dagulu dilia lobo ganodini gaguiwane ouesaloma. Amo lolo nabe da Na Hina Godema nodoma:ne Baligisu (Gadodili Baligisu) Lolo Nabe.
12 Amo gasi ganodini Na da Idibidi soge huluane amo ganodini masunu. Na da dunu amola ohe fi magobo mano huluane fanelegemu. Amola Na da Idibidi ogogosu ‘gode’ huluanema se nabasu imunu. Na da Hina Godedafa!
13 Maga:me amo dilia logo holei mimogodiga ulasi da dilia Isala:ili dunu dilia esalebe diasu ilegei gala. Na da maga:me ba:sea, Na da dili gadodili baligimu amola Na da Idibidi dunuma se nabasu iasia Na da dilima se hame imunu. 14  Gadili Asi 23:15, 34:18; Gobele Salasu 23:6-8; Idisu 28:17-25; Mousese ea Malasu 16:3-8Dilia da amo Lolo Nasu amo da hadigi gilisisu hamoma:mu. Na, Hina Gode, da hou bagadedafa hamoi. Amo dilia mae gogolema:ne amo Baligisu Lolo Nasu ode huluane mae yolesili hamonanoma.”
Agi Yisidi Hame Sali Nasu
15 Hina Gode da amane sia:i, “Eso fesu ganodini dilia agi amo yisidi da ganodini sali, amo mae moma. Yisidi hame sali agi fawane moma. Eso agega, dilia yisidi huluane dilia diasu ganodini diala amo ha:digima. Amo eso fesuale ganodini nowa da yisidi sali agi nasea, e da Na fi amoga fadegai dagoi ba:mu. 16 Eso age amo ganodini dilia da nodone sia:ne gadomusa: gilisima. Amo eso fesuale amoga dilia mae hawa: hamoma. Be ha:i manu hahamomu da defea. 17 Amo gilisisu mae yolesili ode huluane amoga hamoma. Bai amo esoga, Na da dili Idibidi soge fisimusa:, gadili oule asi, amo dawa:ma.
18 Eso 14 oubi age amo daeya asili eso 21 daeya, amo eso fesualega, dilia da agi yisidi sali amo mae moma. 19-20 Amo eso fesualega, yisidi dilia diasu ganodini ba:mu da sema bagade. Bai nowa dunu amo Isala:ili o ga fi dunu da yisidi sali agi nasea, e da Na fi amoga fadegai dagoi ba:mu.”
Degabo Baligisu Lolo Nasu Hamoi
21 Mousese da Isala:ili ouligisu dunu huluane ema misa:ne sia:i. E da ilima amane sia:i, “Dilia huluane da sibi mano o goudi mano ilegele, amo medole legema. Dilia sosogo fi da Baligisu Lolo Nasu hamoma:ne, 22 dilia ohe medole legei amo ea maga:me ofodo ganodini salima. Amasea, hisobe lubi amo maga:me ganodini gele, dilia diasu logo holei amo gadodili amola mimogodi la:didili amola eno la:didili ulasima. Amola dilia da diasu ganodini gagili sali agoane esaloma. Dunu huluane da daeya asili hahabe, diasu mae yolesili amo ganodini ouesaloma:mu. 23  Hibulu 11:28Hina Gode da Idibidi sogega magobo mano fanelegemusa: ahoasea, E da maga:me dilia logo holei gadodili amola mimogodi la:didili la:didili ulasi ba:sea, E da Gugunufinisisu A:igele ema dilia diasu ganodini dili medoma:ne mae golili sa:ima:ne sia:mu. 24 Dilia amola dilia mano da amo hamoma:ne sia:i eso huluane nabawane hamoma. 25 Dilia da soge amo Hina Gode da dilima imunu ilegele sia:i, amoga golili dasea, dilia da Baligisu (Gadodili Baligisu) Lolo Nasu hamoma. 26 Dilia mano da dilima, amane adole ba:sea, ‘Amo hou ea bai da adi baila:?’ 27 Dilia bu adole ima, ‘Amo da Baligisu Lolo Nasu gobele salasu, Hina Godema nodomusa: nini hamosa. E da Idibidi soge ganodini, Isala:ili dunu diasu amo gadodili baligi dagoi. E da Idibidi dunu medole legei be E da nini gaga:i dagoi,’ ” Mousese da amane sia:i.
Isala:ili dunu da muguni bugili, Hina Godema nodone sia:ne gadoi. 28 Amalalu, ilia da asili, Hina Gode da Mousese amola Elane elama adoi defele hamoi dagoi.
Idibidi Magobo Mano da Bogogia:i
29  § Gadili Asi 4:22-32Gasimogoa, Hina Gode da magobo mano huluane Idibidi soge ganodini esalu, amo medole lelegei. Felou ea magobo mano (amo da hina bagade hamomu galu) amola se iasu diasu ganodini sali dunu ilia magobo mano huluane, E da medole lelegei. Amola ohe fi ilia magobo mano huluane da medole legei dagoi ba:i. 30 Amo gasia, Felou, ea eagene ouligisu dunu amola Idibidi dunu huluane da didilisi dagoi ba:i. Idibidi soge huluane amo ganodini da didigia:su bagade nabi. Bai diasu huluanedafa afae mae fisili, amo ganodini da dunu bogoi dagoi ba:i.
31 Amo gasia, Felou da Mousese amola Elane elama misa:ne sia:i. E elama amane sia:i, “Gadili masa! Ali amola Isala:ili fi masa! Na soge yolesili masa! Dilia adole ba:i defele, Hina Godema nodomusa: masa!
32 Dilia sibi, goudi amola bulamagau lale, gadili masa! Amola Gode da na hahawane dogolegema:ne, Ema sia:ne gadoma.”
33 Idibidi dunu da Isala:ili dunuma hedolowane masa:ne sia:i. Ilia amane sia:i, “Dilia ga hame ahoasea, ninia huluane da bogogia:i dagoi ba:mu.”
34 Amaiba:le, Isala:ili dunu da yisidi hame sali hame gobei agi amo ilia gobele nasu ofodo ganodini sali, amo abulaga dedebole gisa asi. 35  ** Gadili Asi 3:21-22Isala:ili dunu da Mousese ea sia: defele Idibidi dunuma gouli, silifa amola abula edegei dagoi.
36 Hina Gode da Idibidi dunu ilia hou afadeneiba:le, ilia da Isala:ili dunuma esega beda:i galu. Amaiba:le, ilia da Isala:ili dunuma ilia edegei liligi iasu. Amola Isala:ili dunu da Idibidi dunu ilia noga:i liligi huluane gaguli asi dagoi.
Isala:ili Fi da Idibidi Soge Yolesi
37 Isala:ili dunu da La:misisi moilai bai bagade yolesili, emoga asili, Sagode moilaiga doaga:musa: asi. Dunu ilia idi da 600,000 agoane. Amola uda amola mano bagohame gadili asi, be ilia defei hame idi. 38 Dunu eno bagohame, sibi, goudi amola bulamagau osea:idafa ilia da oule asi. 39 Ilia da yisidi hame sali agi amo logoga gobei. Ilia da Idibidi soge amoga hedolowane sefasiba:le, ilia Idibidi soge ganodini ha:i manu logoga manusa: hahamomu amola yisidi ilia falaua ganodini salimu hamedei ba:i.
40  †† Mui 15:13; Gala:isia 3:17Isala:ili dunu da Idibidi soge ganodini ode 430 esalu. 41 Eso amoga ode 430 da gidigi ba:loba, Hina Gode Ea fi huluane da Idibidi yolesili gadili asi. 42 Amo gasia, Hina Gode da mae golale, Ea fi dunu Idibidi soge amoga fadegale ga oule masa:ne sosodo aligi ba:i. Amo gasia, ode huluane ganodini Isala:ili dunu da Hina Godema nodone dawa:ma:ne, sosodo aligilalebe ligiagasa.
Baligisu Hamoma:ne Sia:i
43 Hina Gode da Mousese amola Elane elama amane sia:i, “Baligisu hamoma:ne sia: da amo:- Ga fi dunu da Baligisu Lolo hame manu. 44 Be dilia da udigili bidi hame lasu hawa: hamosu dunu lasea, e da Baligisu manu da defea. Be hidadea ea gadofo damuma:mu. 45 Sofe misi o bidi lamu hawa: hamosu dunu da hame manu. 46  ‡‡ Idisu 9:12; Yone 19:36Dilia Lolo Nasu ha:i manu amo huluanedafa da diasu afadafa fawane amo ganodini moma. Gadili mae gaguli masa. Amola, ohe gobei amo ea gasa mae fima. 47 Isala:ili fi huluane da gilisisu hamone, amo lolo manu. 48 Be gadofo hame damui dunu da hame manu. Be ga fi dunu da dilia soge ganodini esalea, amola e da Hina Godema nodomusa: Baligisu Lolo manu hanai galea, dilia hidadea dunu huluane ea sosogo fi amo ganodini ilia gadofo damuma. Amasea, amo dunu da Isala:ili dunu lalelegei defele ba:ma. Amasea, e da Baligisu lolo manu da defea. 49 Be Isala:ili dunudafa amola ga fi dunu dilima gilisi, amo huluane da defele Baligisu Lolo Nasu hamoma:ne sia:i nabawane hamoma:mu. 50 Isala:ili dunu huluane da nabasu hou hamosu. Ilia da Hina Gode Ea Mousese amola Elane elama adoi defele hamosu.
51 Amo esoga Hina Gode da Isala:ili fi huluane Idibidi sogega fisili masa:ne, gadili oule asi.

*12:1: Gobele Salasu 23:5; Idisu 9:1-5, 28:16; Mousese ea Malasu 16:1-2

12:14: Gadili Asi 23:15, 34:18; Gobele Salasu 23:6-8; Idisu 28:17-25; Mousese ea Malasu 16:3-8

12:23: Hibulu 11:28

§12:29: Gadili Asi 4:22-32

**12:35: Gadili Asi 3:21-22

††12:40: Mui 15:13; Gala:isia 3:17

‡‡12:46: Idisu 9:12; Yone 19:36