28
Gobele Salasu amo Eso Huluane Iaha
(Gadili Asi 29:38-46)
Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Isala:ili dunu ilima ilia da sema defele, ha:i manu iasu amo Na da hahawane ba:sa, amo Nama ima:ne sia:ma. Ha:i manu iasu agoane Hina Godema ima. Eso huluane, dilia da sibi mano gawali aduna ledo hamedei amo da ode afadafa esalu, amo gobele salima. Hahabe, sibi mano afae amo gobele salima. Eno da daeya gobele salima. Amo sibi mano gobesea, gilisili widi falaua1gilogala:me amola1lida olife susuligi noga:i amo ima. Amo da eso huluane iasu liligi. Dafawanedafa gogo gobesima. Isala:ili dunu da musa: degabo amo iasu Sainai Goumia ha:i manu iasu agoane i. Na da amo ea gabusiga: hahawane nabi.
Hahabe sibi mano gobele salasea, waini hano 1lida amo oloda amoga soga:sima. Amo da waini hano iasu. Daeya eno sibi mano amo hahabe hamoi defele hamoma. Amola waini hano defele ima. Amo amola da ha:i manu iasu. Hina Gode da amo ea gabusiga: hahawane naba.
Sa:bade Iasu
Sa:bade eso amoga sibi mano gawali aduna ode afae lalelegei, ledo hamedei amo ima. Amoga2 gilogala:me widi falaua (olife susuligi bibiogoi) amola waini iasu gilisima. 10 Amo Gobei Iasu (Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu), dilia Sa:bade eso huluane hamoma. Amola amo esoha, eso huluane hamosu iasu amola ea waini hano iasu amo gilisili hamoma.
Eso Age Oubi Huluane ganodini Iasu
11 Eso age oubi huluane ganodini, Hina Godema Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu hamoma. Amo da bulamagau gawali waha debe aduna, sibi gawali afae amola sibi mano gawali ode afae lalelegei fesuale, huluane da ledo hamedei noga:i fawane, amo ima. 12 Gala:ine Iasu da falaua amola olife susuligi gilisi. Bulamagau gawali afae afae amoga widi falaua3 gilogala:me gilisima. Sibi gawali amoga 2 gilogala:me falaua gilisima. 13 Sibi mano gawali afae afae amoga1 gilogala:me falaua gilisima. Amo Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu da ha:i manu iasu, amola amoga ea gabusiga: Hina Gode da hahawane naba. 14 Waini iasu da agoane imunu. Bulamagau gawali afae afae amoga2lida waini hano. Sibi gawali amoga1 1/2lida waini hano. Amola sibi mano afae afae amoga 1 lida waini hano ima. Malasu da agoane gala. Oubi huluane eso age amoga, Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu gobei agoane hamoma:mu. 15 Amola eso huluane Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu amola waini hano iasu amoga goudi gawali afae amo Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu amo hamoma.
Agi Yisidi Hame Sali Lolo Nasu amo ea Gobele Iasu
(Gobele Salasu 23:5-14)
16  * Gadili Asi 12:1-13; Mousese ea Malasu 16:1-2Baligisu Lolo Nasu amo da Hina Godema nodoma:ne hamosa, amo da eso 14oubi age amoga hamoma. 17  Gadili Asi 12: 14-20, 23:15, 34:18; Mousese ea Malasu 16:3-8Eso 15 amoga, Hina Godema dawa:ma:ne gilisisu hamoma. Amo gilisisu eso fesuale hamoma, amola amoga dilia agi da yisidi hame sali liligi fawane manu. 18 Eso age amoga gilisisu da, Hina Godema nodone sia:ne gadomusa: gilisima. Amo esoha, hawa: hamosu mae hamoma. 19 Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu gobele salima. Amo da Hina Godema ha:i manu iasu. Amo iasu da bulamagau gawali waha debe aduna, sibi gawali afae amola ode afae lalelegei sibi mano gawali. Amo liligi da noga:idafa ledo hamedei liligi fawane. 20 Amola sia:i liligi gala:ine iasu amo falaua amola olife susuligi gilisi ima. Bulamagau gawali amoga gilogala:me udiana gilisima amola sibi gawali amoga gilogala:me aduna gilisima,
21 amola sibi mano afae afae amoga gilogala:me afadafa gilisima.
22 Amola goudi gawali afae, Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu hamoma:ne, ima. Amo da Isala:ili dunu ilia ledo hamoi dodofema:ne hamosa. 23 Amo da gilisili eso huluane Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu (Gobei Iasu) amola hamoma.
24 Amo defele, Hina Godema ha:i manu iasu ima! Amo ea gabusiga:, E da hahawane naba. Amola eso huluane Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu amola waini iasu gilisili hamoma. 25 Eso fesu ganodini, Hina Godema nodone sia:ne gadomusa: gilisima. Amola amo esoga hawa: hamosu mae hamoma.
Ha:i Manu Gaheabolo Fai Gilisisu amo Gobele Iasu
(Gobele Salasu 23:15-22)
26  Gadili Asi 23:16, 34:22; Mousese ea Malasu 16:9-12Ha:i Manu Gaheabolo Fai Lolo Nasu gilisisu amoga, eso agega, dilia da gagoma gaheabolo iasu Hina Godema iasea, Ema nodone sia:ne gadomusa: gilisima. Hawa: hamosudafa mae hamoma. 27 Hina Gode amo gabusiga: hahawane nabima:ne, Ema Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu (gobei) agoane ima amo bulamagau gawali waha debe aduna, sibi gawali afae amola sibi mano gawali ode afae lalelegei fesuale gala, amo huluane da noga:i ledo hamedei fawane ima. 28 Amola sia:i liligi Gala:ine Iasu, amo falaua amola olife susuligi gilisili ima. Bulamagau gawali amoga gilogala:me udiana gilisima amola sibi gawali amoga gilogala:me aduna gilisima, 29 amola sibi mano afae afae amoga gilogala:me afadafa gilisima. 30 Amola goudi gawali afae Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu hamoma:ne, ima. Amo da Isala:ili dunu ilia ledo hamoi dodofema:ne hamosa. 31 Amo amola waini hano iasu, amola eso huluane Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu (Gobei Iasu) amola Gala:ine Iasu amo gilisili ima.

*28:16: Gadili Asi 12:1-13; Mousese ea Malasu 16:1-2

28:17: Gadili Asi 12: 14-20, 23:15, 34:18; Mousese ea Malasu 16:3-8

28:26: Gadili Asi 23:16, 34:22; Mousese ea Malasu 16:9-12