29
Gaheabolo Odega Gilisisu (Dalabede Fulabosu Dusu Lolo Nasu) amo Gobele Salasu
(Gobele Salasu 23:23-25)
Oubi fesu amola eso age amoga dilia Hina Godema nodone sia:ne gadoma:ne gilisima. Hawa: hamosudafa mae hamoma. Amo esoha, dalabede duma. Hina Godema Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu (Gobei Iasu) ima, E da amo ea gabusiga: hahawane nabima:ne. Amo da bulamagau gawali waha debe afae, goudi gawali afae amola sibi mano gawali, ode afae lalelegei, fesuale gala. Huluane da noga:i, ledo hamedei ba:mu. Amola sia:i liligi Gala:ine Iasu, amo falaua amola olife susuligi gilisi ima. Bulamagau gawali amoga gilogala:me udiana gilisima amola sibi gawali amoga gilogala:me aduna gilisima, amola sibi mano afae afae amoga gilogala:me afadafa gilisima. Amola goudi gawali afae Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu hamoma:ne ima. Amo da Isala:ili dunu ilia ledo hamoi dodofema:ne hamosa.
Amo da gilisili eso huluane Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu Gobei (gala:ine iasu amola waini hano iasu amoga gilisi) amola hamoma. Amo ha:i manu iasu gabusiga: da Hina Gode Ea hahawane nabima:ne hamosa.
Bu Gousa:su Eso Gobele Salasu
(Gobele Salasu 23:26-32)
* Gobele Salasu 16:29-34Eso nabu amola oubi fesu amoga, Hina Godema nodone sia:ne gadomusa: gilisima. Amo esoha, ha:i mae moma amola hawa: hamosu mae hamoma. Hina Godema Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu Gobei ima. E da amo ea gabusiga: hahawane nabima:ne. Amo da bulamagau gawali waha debe afae, sibi gawali afae amola sibi mano ode afae lalelegei fesuale gala. Huluane da noga:i, ledo hamedei ba:mu.
Amola hamoma:ne sia:i liligi Gala:ine Iasu amo falaua amola olife susuligi gilisi ima. Bulamagau gawali afae afae amoga gilogala:me udiana gilisima. Sibi gawali amoga gilogala:me aduna gilisima, 10 amola sibi mano afae afae amoga gilogala:me afadafa gilisima. 11 Amola goudi gawali afae eno Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu hamoma:ne ima. Amo da gilisili goudi amo da dunu ilia ledo hamoi dodofema:ne hamoma. Amola eso huluane Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu Gobei (gala:ine iasu amola waini hano iasu amoga gilisi) amo huluane iasu hamoma.
Sogega Fasela Diasu Lolo Nasu Gilisisu
(Gobele Salasu 23:33-44)
12  Gobele Salasu 23:34; Mousese ea Malasu 16:13-15Oubi fesuga, eso 15 amoga, Hina Godema nodone sia:ne gadomusa: gilisima. Eso fesuale amoga, Hina Godema nodoma:ne gilisima, amola hawa: hamosu mae hamoma. 13 Amo gilisisuga eso age amoga Hina Godema ha:i manu iasu, ea gabusiga: E da hahawane nabima:ne, gobele salima. Amo da bulamagau gawali waha debe13 agoane, sibi gawali aduna amola sibi mano gawali ode afae lalelegei 14agoane. Huluane da noga:idafa, ledo hamedei ba:mu. 14 Amola hamoma:ne sia:i liligi Gala:ine Iasu, amo falaua amola olife susuligi gilisi ima. Bulamagau afae afae amoga gilogala:me udiana gilisima. Sibi gawali afae afae amoga gilogala:me aduna gilisima,
15 amola sibi mano afae afae amoga gilogala:me afadafa gilisima, amola waini hano ilegei iasu gilisima. 16 Amola goudi gawali afae amo Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu hamoma:ne ima. Amo da gilisili eso huluane Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu Gobei (gala:ine iasu amola waini hano iasu amoga gilisi) amola hamoma.
17 Eso ageyadu amoga bulamagau gawali waha debe fagoyale gala amola sibi gawali aduna amola sibi mano gawali ode afae lalelegei 14, huluane noga:i ledo hamedei, amo ima. 18-19 Iasu amo da eso age amoga gobele sali, amo defele amola gilisili ima.
20 Eso osoda amoga bulamagau gawali waha debe gidayale gala amola sibi gawali aduna amola sibi mano gawali ode afae lalelegei 14, huluane noga:i, ledo hamedei, amo ima. 21-22 Iasu amo da eso age amoga gobele sali, amo defele amola gilisili ima.
23 Eso biyadu amoga, bulamagau gawali waha debe nabuane gala, amola sibi gawali aduna, amola sibi mano gawali ode afae lalelegei 14, huluane noga:i, ledo hamedei, amo ima. 24-25 Iasu amo da eso age amoga gobele sali, amo defele amola gilisili ima.
26 Eso bi amoga, bulamagau gawali waha debe sesegeyale gala, sibi gawali aduna amola sibi mano gawali ode afae lalelegei geyale gala, huluane noga:i, ledo hamedei, amo ima. 27-28 Iasu huluane amo da eso age amoga gobele sali, amo defele amola gilisili ima. 29 Eso gafe amoga, bulamagau gawali waha debe godoane gala, sibi gawali aduna amola sibi mano gawali14 amo da ode afae lalelegei, huluane noga:i, ledo hamedei, amo ima. 30-31 Iasu huluane amo da eso age amoga gobele sali, amo defele gilisili ima. 32 Eso fesu amoga, bulamagau gawali waha debe fesuale gala, sibi gawali aduna amola sibi mano gawali14 amo da ode afae lalelegei, huluane noga:i ledo hamedei, amo ima. 33-34 Iasu huluane amo da eso age amoga gobele sali, amo defele gilisili ima. 35 Eso godo amoga, Hina Godema nodone sia:ne gadomusa: gilisili, hawa: hamosu mae hamoma. 36 Hina Godema Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu, ha:i manu iasu, E da amo ea gabusiga: hahawane nabima:ne, amo Ema ima. Amo da bulamagau gawali waha debe afae, sibi gawali afae amola sibi mano gawali ode afae lalelegei fesuale gala, huluane da noga:i, ledo hamedei, amo ima. 37-38 Iasu huluane amo da eso age amoga gobele sali, amo defele gilisili ima.
39 Amo huluane da malasu dilia da Gobei Iasu (Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu) amola Hina Godema Gala:ine Iasu, Waini Hano Iasu amola Hahawane Gilisili Olofole Iasu dilia da Lolo Nasu Gilisisu ilegei amoga hamoma:ne i. Amo iasu liligi dilia hahawane udigili Iasu amo dilia ilegele sia:i, o udigili imunusa: dawa:sa, amoma gilisima.
40 Amaiba:le, Mousese da Hina Gode ema hamoma:ne sia:i liligi huluane, amo Isala:ili dunu ilima alofele adole i.

*29:7: Gobele Salasu 16:29-34

29:12: Gobele Salasu 23:34; Mousese ea Malasu 16:13-15