16
Bu Gousa:su Eso (Maga:mega Bidi Lai)
Elane egefe aduna da hadigi hame lalu amo Hina Godema iabeba:le, Hina Gode da ela medole legei dagoi. Amo fa:no, Hina Gode da Mousesema sia:i. * Hibulu 6:19E da amane sia:i, “Dia ola Elanema sia:ma. E da ea hanaiga Hadigidafa Momei Sesei ganodini udigili golili mae sa:ima:ne sia:ma. E da eso amo da Na ilegei, amoga fawane Abula Gosagisi amo baligili Hadigidafa Momei Sesei amo ganodini masa:ne sia:ma. Bai Na da amogawi mu mobi amo ganodini Gode Ea Gousa:su Sema Gagili ea ga:su gadodili esalebe ba:mu. Elane da amo sia: nabawane hame hamosea, e da medole legei dagoi ba:mu. Hibulu 9:7E da Hadigidafa Momei Sesei amo ganodini udigili hame sa:imu. Be e da hidadea bulamagau mano gawali, Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu gobele salasu hamoma:ne amola gawali sibi amo Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu hamoma:ne, gaguli misa:ne sia:ma.”
Amasea, Hina Gode da eno olelesu i, amane, “Elane da Hadigidafa Momei Sesei amo ganodini golili masunusa: dawa:sea, e da hidadea hano ulimu amola gobele salasu dunu abula (amo da ahea:iai abula, dunumuni selefa, bulu amola habuga abula) amo salima:ne sia:ma.
Isala:ili fi dunu da Elanema goudi gawali aduna Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu gobele salasu hamoma:ne amola sibi gawali afae Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu hamoma:ne ima:mu. E da ea wadela:i hou amola ea sosogo fi dunu ilia wadela:i hou fadegama:ne, bulamagau gawali gobele salimu.
Amasea, e da goudi aduna Hina Gode Ea Abula Diasu logo holeiga oule masunu.
Amogawi, e da igi aduna (afae da Hina Gode Ea: amola eno da Fadegamusa: Ahoasu Goudi amo ea:) amoga ululuasu ado ba:mu. Elane da goudi amo Hina Godema ilegei amo medole legele, Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu gobele salasu hamoma:mu. 10 Be goudi eno Fadegamusa: Ahoasu Goudi ema ilegei amo e da Hina Godema mae medole ima:mu. Amo goudi e da wadela:i hafoga:i soge Isala:ili dunu ilia wadela:i hou fadegama:ne asunasimu.
11 Elane amola ea sosogo fi ilia wadela:i hou fadegama:ne, bulamagau gawali amo Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu gobele salasu hamoma:ne, medole legema:mu 12 E da yaeya amo laluso amoga nabai oloda amoga lale amola lobo aduna gabusiga: manoma amoga nabai, Hadigidafa Momei Sesei amo ganodini gaguli misa:mu. 13 Amogawi, Hina Gode ba:ma:ne, e da gabusiga: manoma laluga gobesimu. Gabusiga: manoma ea mobi da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili ea ga:lu amo uligimu. Bai Elane da Gagili ga:lu amo ea ba:iaba, e da bogola:loba. 14 E da bulamagau gawali ea maga:me mogili lale, ea lobo sogo amoga Gode Ea Gousa:su Sema Gagili ga:lu ea midadi amoga fogaga:gala:mu. Amola fesuale agoane, e da maga:me Gode Ea Gousa:su Sema Gagili ea midadi fogaga:ga:la:mu.
15  Hibulu 9:12Amalalu, e da Isala:ili dunu ilia wadela:i hou fadegama:ne, goudi medole legele, ea maga:me amo Hadigidafa Momei Sesei ganodini gaguli misini, bulamagau ea maga:me defele, Gode Ea Gousa:su Sema Gagili ea ga:lu amola Gode Ea Gousa:su Sema Gagili midadi amoga foga:gala:mu. 16 E da agoane sema hamomu. Isala:ili dunu da ledo hamoi dagoiba:le, Hadigidafa Momei Sesei gugunufinisi. Be amo gobele salasu hamobeba:le, e da amo ledo amola Isala:ili fi dunu ilia wadela:i hou fadegasa. E da amo hou Hina Gode Ea Abula diasu ganodini hamomu. Bai Abula Diasu da diasu gilisisu dogoa amogawi dana. Amola Hina Gode da diasu gilisisu da ledo gala hamoi dagoi ba:sa. 17 Elane hisu da Hadigidafa Momei Sesei ledo fadegama:ne masunu. Eno dunu da hamedafa golili sa:imu. E, ea sosogo fi amola Isala:ili dunu huluane ilia wadela:i hou fadegama:ne hou hamoi dagosea, 18 e da gadili oloda amoga ilia ohe gobesisu amoga ledo fadegama:ne masunu. E da bulamagau gawali amola goudi ela maga:me mogili lale, oloda hegomai ea ‘hono’ amoga fogaga:ga:la:mu. 19 Ea lobo sogo amoga e da maga:me mogili fesuale agoane oloda da:iya fogaga:gala:mu. E da agoane oloda dodofemu. Isala:ili dunu ilia wadela:i hou hamobeba:le, oloda amo ledo hamoi dagoi. Be Elane da amo noga:lesimu amola bu hadigi agoane hamonesimu.
Fadegamusa: Ahoasu Goudi (Dawaloma:ne da hi wadela:i hame hamoi be dunu eno ilia wadela:i hou amomagai)
20 Elane da Hadigidafa Momei Sesei amola Hina Gode Ea Abula Diasu bu hahamoma:ne hou hamoi dagosea, e da Hina Godema amo hame medoi goudi (Fadegamusa: Ahoasu Goudi) ilegei imunu. 21 E da ea lobo aduna amo goudi ea dialuma amoga ligisili, Isala:ili dunu ilia wadela:i hou amola odoga:su hou huluane fofada:ma:ne olelemu. E da agoane amo wadela:i hou Isala:ili dunu ilima fadegale, bu goudi ea dialumaga ligisimu. Amasea, dunu amo ilia da ilegei, da amo goudi wadela:i hafoga:i sogega sefasima:mu. 22 Goudi da Isala:ili dunu ilia wadela:i hou huluane gaguli asili, dunu hame esalebe sogega gaguli masunu. 23  § Isigiele 44:19Amasea, Elane da Abula Diasuga golili sa:ili, ea gobele salasu abula (amo e da Hadigidafa Momei Sesei ganodini masunusa: hidadea sali) amo gigisa:le, amogawi yolesimu. 24 E da hadigi ledo hamedei sogebi amoga hano ulimu amola ea abuladafa gasisalimu. Amalalu, e da gadili asili, ea wadela:i hou amola ea fi dunu ilia wadela:i hou fadegama:ne, Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu hamomu. 25 E oloda da:iya Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu gobele salasu hamoma:ne, sefe amo gobesimu. 26 Dunu amo da Fadegamusa: Ahoasu Goudi amo wadela:i hafoga:i sogega sefasi, e da ea abula dodofelalu, hano ulimu. Amasea, e da diasu gilisisu amoga bu misunu. 27  ** Hibulu 13:11Ilia da bulamagau amola goudi (amo ela maga:me da wadela:i hou fadegama:ne, Elane da Hadigidafa Momei Sesei ganodini gaguli misi) amo diasu gilisisu gadili gaguli asili, gobesimu. Ilia da gadofo, hu amola iga huluane gobesimu.
28 Ilegei dunu da amo gobesu hou hamoi dagosea, e da ea abula dodofelalu, hano ulimu. Amasea, e da diasu gilisisu amoga buhagimu da defea.
Bu Gousa:su Eso Hou
29  †† Gobele Salasu 23:26-32; Idisu 29:7-11Wali eso amola hobea eso huluane amo sema noga:le ouligima. Oubi fesu amoga amola eso nabu, Isala:ili dunu amola ga fi ilia fi amo ganodini esalebe, da ha:i mae nawane helefima:ne sia:ma. 30 Amo eso afaega, hou amo da ilia wadela:i hou fadegama:ne, ilia da bu ledo hamedei ba:ma:ne, hamoma:mu. 31 Amo eso da hadigidafa eso ilegei. Amoga, ilia da ha:i hame manu amola hawa: hamosu hamedafa hamomu. Amo hamoma:ne sia:i dilia eso huluane mae yolesili hamonanoma.
32 Gobele salasu Ouligisu dunu (amo da noga:le mogili gagai amola ea ada ea sogebi lai dagoi) e da ledo fadegama:ne hou hamomu. E da ea gobele salasu abula gasisalili,
33 hou amo da Hadigidafa Momei Sesei, oloda, gobele salasu fi dunu amola Isala:ili dunu huluane, amo fofoloma:ne hamomu. 34 Amo hamoma:ne sia:i dilia mae yolesili, eso huluane hamonanoma. Ode huluane amoga amo hou Isala:ili dunu ilia wadela:i hou fadegama:ne, hamonanoma.” Amaiba:le, Mousese da Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i defele hamoi.

*16:2: Hibulu 6:19

16:3: Hibulu 9:7

16:15: Hibulu 9:12

§16:23: Isigiele 44:19

**16:27: Hibulu 13:11

††16:29: Gobele Salasu 23:26-32; Idisu 29:7-11