13
Gode Hahawane Ba:ma:ne Ninia Habodane Hamoma:bela:?
Dilia da Yesu Ea fa:no bobogesu fi afadafa hamoi dagoiba:le, dilia enoma enoma asigiwane hamonanoma! * Mui 18:1-8, 19:1-3Dilia da ga fi dunu dilia diasuga aowamusa: mae gogolema! Bai mogili agoane hamobeba:le, mae dawa:iwane a:igele dunu aowai dagoi. Dilia se iasu diasu ganodini sali dunu dawa:sea, fedege agoane dilia se iasu diasu ganodini sali amo defele ilima asigima. Dunu da se nababeba:le, dilia ili se nabasu gilisili lai dagoi amo defele ilima asigima.
Dunu huluane da uda lasu houdafa amoma nodomu da defea. Dunu da ea uda fawane lamu amola uda da egoa ema fawane fima:mu. Be Gode da wadela:i uda lasu hamosu dunu amola inia uda adole lasu dunu, ilima se dabe iasu ima:ne fofada:mu.
Mousese ea Malasu 31:6, 31:8; Yosiua 1:5Muni hanai hou maedafa dawa:ma. Dilia lai liligi lai dagoiba:le, hahawane ba:ma. Eno lamusa: mae dawa:ma. Bai Gode da amane sia:i, “Na da di hamedafa yolesimu. Na da di hame yolemu!” Gesami Hea:su 118:6Amaiba:le, ninia da mae beda:iwane amane sia:mu da defea, amane,
“Hina Gode da na fidisu esala.
Na da hamedafa beda:mu.
Dunu eno da na gugunufinisimu hamedei!”
Dilia musa: Yesu Ea fa:no bobogesu fi ouligisu dunu, amo ilia Gode Ea Sia: dilima olelei, amo bu dawa:ma. Ilia esalusu hou amola ilia bogosu hou, amo bu dawa:le, ilia dafawaneyale dawa:su hou defele hamoma. Yesu Gelesu da aya, wali amola eso huluane, mae afadenene amaiwane musa: esalu amola wali esala amola hobea esalalalumu. Dilia da ogogosu hisu sia: nababeba:le, logodafa yolesisa:besa:le, dawa:ma. Dilia da ha:i manu Sema mae dawa:le, Gode Ea hahawane dogolegele iasu dawa:beba:le fawane, gasawane a:silibu hou hamomu da defea. Mogili da amo ha:i manu sema bagade nabawane hamosa. Be amo sema da ilia hou hame fidisa. 10 Yu Gobele salasu dunu da Yu sia:ne gadosu diasu amo ganodini hawa: hamosa, amo fedege agoane ninia gobele salasu liligi oloda da:iya ligisi, amo manusa: da ilima sema bagade.
11  § Gobele Salasu 16:27Yu gobele salasu Ouligisu dunu da ohe fi ilia maga:me Hadigidafa Momei Sesei amo ganodini gobele salasu agoane, Gode da wadela:i hou gogolema:ne olofomusa:, gaguli maha. Be ilia ohe fi da:i hodo, moilai gagoi amo gadili gobesisa. 12 Amo defele, Yesu da dunu ilia wadela:i hou nigima: agoane Ea maga:mega doga:ma:ne, moilai bai bagade gadili bogoi dagoi. 13 Amaiba:le, ninia fedege agoane, moilai yolesili, gadili asili, gilisili Ea gogosiasu dadawa:mu da defea. 14 Bai osobo bagade guiguda: ninia amo ganodini esaloma:ne, eso huluane dialalalumu moilai bai bagade hame ba:sa. Ninia da moilai bai bagade hobea misunu liligi hogolala. 15 Amaiba:le, ninia Yesu Ea Dioba:le Godema nodone gobele salasu hou hamomu da defea. Amo gobele salasu hou da ninia lafidili Gelesu da Hina Godedafa sia:sa, amola Godema nodosa. 16 Mae gogolema! Hou ida:iwane hamoma amola dunu eno dunu eno fidilaloma. Bai amo da fedege agoane, gobele salasu hou. Amola Gode da amo gobele salasu hou hahawane ba:sa.
17 Dilia ouligisu dunu ilia sia: nabawane hamoma. Ilia da Godema ilia hawa: hamoi amo fofada:muba:le, ilia mae helefili dilia a:silibu hou ouligisa. Dilia da ilia sia: nabasea, ilia da hahawane hamomu. Be dilia da ilia sia: hame nabasea, ilia da:i dioiwane hawa: hamomuba:le, dilia hou hame fidimu. 18 Dilia nini fidima:ne, Godema sia:ne gadolaloma! Ninia da eso huluane hou ida:iwane hamomu hanaiba:le, ninia asigi dawa:su da ledo hamedei amo dawa:.
19 Amola Gode da na dilima bu asunasima:ne, dilia baligiliwane sia:ne gadoma:ne, na dilima ha:giwane edegesa.
Dagomusa: Sia:ne Gadosu
20-21 Hina Gode Yesu da gobele salasu hamoma:ne bogobeba:le, eso huluane dialalalumu gousa:su Sema dafawane hamoi dagoi. Yesu da amo gobele salasu hou hamobeba:le, ninia Sibi Ouligisu Bagade hamoi dagoi. Gode da Yesu Ea bogoi wa:legadolesi. Gode, ninia Olofosu Iasu, E da dilima, Ea hawa: hamomusa: defele, dilima liligi huluane imunu amola ninia Yesu Gelesuma madelagiba:le, Ea hanai hou huluane ninia dogo ganodini hamomu, da defea. Yesu Gelesu da eso huluane hadigiwane esalumu. Amaiba:le Ema nodonanumu da defea. Ama.
Sia: Dagosu
22 Na fi dunu! Na dilima ha:giwane edegesa. Amo dogo denesisu sia: mae yolesili, gebewane nabima! Amo meloa na dilima dedene i da sedagadafa hame.
23 Louma gamane da ninia fi dunu, Dimodi, amo ea se iasu diasu logo doasi dagoi. E da hedolowane nama doaga:sea, na dili ba:la masea, e dili ba:ma:ne sigi misunu.
24 Dilia da ouligisu dunu amola Gode Ea fi dunu huluanema ninia asigi sia: adosima. Ninia fi dunu Idali soge ganodini da dilima asigi sia: adosisa.
25 Gode da Ea hahawane dogolegele iasu dilima ima:ne na dawa:lala.
Sia: Ama Dagoi

*13:2: Mui 18:1-8, 19:1-3

13:5: Mousese ea Malasu 31:6, 31:8; Yosiua 1:5

13:6: Gesami Hea:su 118:6

§13:11: Gobele Salasu 16:27