118
Ha Lai Hasalasuba:le, Nodone Sia:ne Gadosu
* 1 Hou Olelesu 16:34; 2 Hou Olelesu 5:13; 7:3; Esela 3:11; Gesami Hea:su 100:5; 106:1; 107:1; 136:1; Yelemaia 33:11Hina Gode da noga:idafa,
amola Ea asigidafa hou da eso huluane dialumu.
Amaiba:le, Ema nodone sia:ma!
Isala:ili fi dunu ilia amane sia:ma:ma,
“Ea asigidafa hou da eso huluane dialumu.”
Hina Gode Ea gobele salasu dunu ilia amane sia:ma:ma,
“Ea asigidafa hou da eso huluane dialumu.”
Ema nodone sia:ne gadobe dunu huluane, ilia amane sia:ma:ma.
“Ea asigidafa hou da eso huluane dialumu.”
Na da se nabalalu, Na da Hina Gode Ea fidima:ne wele sia:i.
E da na wele sia:be nababeba:le, na hahawane masa:ne asunasi.
Hibulu 13:6Hina Gode da namagaiba:le, na da hame beda:sa.
Dunu enoga da nama adi hamoma:bela:?
Hina Gode da na noga:le fidibiba:le,
Gode da nama ha lai dunu banenesibi ba:mu.
8-9 Ninia da osobo bagade dunuma dafawaneyale hamoma:beyale mae ouligili,
Godema fawane dafawaneyale hamoma:beyale dawa:mu da defea.
10 Nama ha lai dunu bagohamedafa da na eale disi.
Be Hina Gode Ea gasa bagade amoga na ili gugunufinisi.
11 Nama ha lai dunu da na eale disi.
Be Hina Gode Ea gasa bagade amoga na ili gugunufinisi.
12 Ilia da agime wa:i agoane na guba:le eale disi.
Be ili da laluga hedolodafa soge nene ahoanoba ha:ba:dobe agoane,
Hina Gode Ea gasa bagade amoga na ili gugunufinisi.
13 Na da ha lai dunu ilia nimiga banenesimu agoaiwane ba:i.
Be Hina Gode da na fidi.
14  Gadili Asi 15:2; Aisaia 12:2Hina Gode da na nimi filisili, gasa i.
Amola na gaga:i.
15 Gode Ea fi dunu ilia ha lai dunu banenesibiba:le,
abula diasua hahawane wele sia:be nabima,
“Hina Gode da Ea gasa bagadedafa amoga, ninia ha lai dunu hasalasi dagoi.”
16 Hina Gode Ea gasa bagade hou gegebe amo ganodini
da ninima hasalasisu hou i dagoi.
17 Na da hame bogomu.
Be amomane, na da esalawane Hina Gode Ea hamoi hou olelelalumu.
18 E da nama se bagade i dagoi.
Be amomane, E da na mae bogoma:ne fidi.
19 Na golili sa:ima:ne, Debolo diasu logo ga:i doasisima!
Na da golili sa:ili, Hina Godema nodone sia:mu.
20 Amo da Hina Gode Ea logo ga:su.
Moloidafa dunu ilia fawane golili sa:ima:ne, logo da doasi ba:sa.
Eno dunu hame.
21 Hina Gode! Di da na sia: nabalu, nama hasalasisu gasa iabeba:le,
na Dima nodosa.
22  § Luge 20:17; Asunasi Dunu Ilia Hou 4:11; 1 Bida 2:7Igi amo diasu gagusu dunu ilia higale yolesi,
amo da wali mimogodafa igi agoane hamoi dagoi.
23  ** Ma:diu 21:42; Maga 12:10-11Hina Gode Hi fawane da amo hou hamoi.
Amola amo hou, ninia fofogadigili, hahawane ba:sa.
24 Wali eso da Hina Gode Ea hasalasu eso.
Ninia da hahawaneba:le, gilisili Ema nodomu da defea.
25  †† Ma:diu 21:9; Maga 11:9; Yone 12:13Nini gaga:ma! Hina Gode! Nini gaga:ma!
Hina Gode, ninia noga:le didili hamoma:ne fidima.
26  ‡‡ Ma:diu 21:9; 23:39; Maga 11:9; Luge 13:35; 19:38; Yone 12:13Gode da Dunu amo da Hina Gode Ea Dioba:le mabe,
Ema hahawane dogolegele hamomu da defea.
Ninia da Hina Gode Ea Debolo Diasu
amoga Dima hahawane dogolegele hou ima:ne sia:sa.
27 Hina Gode da Godedafa.
E da ninima noga:idafa hamoi dagoi.
Dunu dilia! Ifa amoda gaguli, hahawane lolo manusa: muni gilisima.
Amola oloda sisiga:le mogodigili lafia:ma.
28 Di da na Gode.
Na Dima nodosa.
Na da Dia gasa bagade hou amo sisia: lamu.
29 Hina Godema nodone sia:ma!
Bai E da noga:idafa.
Amola Ea asigidafa hou da eso huluane mae fisili dialumu.

*118:1: 1 Hou Olelesu 16:34; 2 Hou Olelesu 5:13; 7:3; Esela 3:11; Gesami Hea:su 100:5; 106:1; 107:1; 136:1; Yelemaia 33:11

118:6: Hibulu 13:6

118:14: Gadili Asi 15:2; Aisaia 12:2

§118:22: Luge 20:17; Asunasi Dunu Ilia Hou 4:11; 1 Bida 2:7

**118:23: Ma:diu 21:42; Maga 12:10-11

††118:25: Ma:diu 21:9; Maga 11:9; Yone 12:13

‡‡118:26: Ma:diu 21:9; 23:39; Maga 11:9; Luge 13:35; 19:38; Yone 12:13