27
Siloufiha:de ea Idiwilali
Yousefe egefe da Ma:na:se. Ma:na:se egefe da Ma:ige. Ma:ige egefe da Gilia:de. Gilia:de egefe da Hife amola Hife egefe da Siloufiha:de. Siloufiha:de ea idiwilali ilia dio da Mala, Nowa, Hogola, Miliga amola Desa. Ilia da Hina Gode Ea Abula Diasu holeiga asili, Mousese amola gobele salasu dunu Elia:isa, amola Isala:ili ouligisu dunu amola Isala:ili dunu huluane, ilia midadi lelu, amane sia:i, “Ninia ada e da dunu mano mae lalelegele, wadela:i hafoga:i sogega bogoi dagoi. Goula amola ea fa:no bobogesu dunu da Hina Godema lelelaloba, ninia ada da ilima hame gilisi. E da hi wadela:i hou hamoiba:le fawane bogoi. Ninia ada ea dio da Isala:ili soge ganodini abuliba:le bu hame ba:mu, bai e da egefe hame. Ninia ada ea fi dunu defele, soge ninima ima!”
Mousese da ilia adole ba:su amo Hina Godema olelei. Amola, Hina Gode da ema amane sia:i, * Idisu 36:2“Defea! Siloufiha:de ea idiwilali ilia adole ba:su da moloi! Edalalia fi amo ganodini, soge ilima ima! Ea lamu liligi amo ilima imunu da defea.
Amola, Isala:ili dunuma amane olelema. Dunu da dunu mano mae lalelegele bogosea, idiwi da eda soge lama:ne sia:ma. Be e da idiwi hame galea, ea yolali da ea liligi lamu. 10 E da yolali hame galea, ea eda ea yolali da ea liligi lamu. 11 Be e da yolali amola eda yolali hame galea, ea gadenenedafa fi dunu da amo lale gagumu. Isala:ili dunu da amo hou sema hamoi dagoi noga:le dawa:ma:ne sia:ma. Na, Hina Gode, da dima hamoma:ne sia:i dagoi, amo defele hamoma.”
Hina Gode da Yosiua amo Mousese ea Sogebi Lama:ne Ilegei
(Mousese Ea Malasu 31:1-8)
12  Mousese ea Malasu 3:23-27,32:48-52Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Dia A:balime Goumiba:le heda:le, soge amo Na da Isala:ili dunuma iaha, amo huluane ba:ma! 13 Di da amo ba:lalu, dia ola Elane defele, di da bogomu. 14 Bai ali da Na Sini hafoga:i soge ganodini hamoma:ne sia:i amoma odoga:i. Isala:ili dunu huluane da Meliba sogega Nama egane sia:noba, di da Na hadigi gasa bagade hou ili dafawaneyale dawa:ma:ne hame olelei.” (Meliba da Ga:idesie gu hano Sini hafoga:i soge ganodini, amogawi diala)
15 Mousese da amane sia:ne gadoi, 16 “Hina Gode! Di da esalusu huluanedafa ea bai gala! Dunu amo da Isala:ili dunu noga:le ouligimusa: dawa:, amo ilegema!
17  1 Hina Bagade 22:17; Isigiele 34:5; Ma:diu 9:36, Maga 6:34Dunu amo da gegesu ganodini ilia bisili masunu dawa:, amo ilegema. Dia fidafa da sibi amo sibi ouligisu dunu hame, amo agoane ba:sa:besa:le, ouligisu dunu ilegema!”
18  § Gadili Asi 24:13Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Yosiua (Nane egefe) hawa: hamosu dawa: dunu, amo lale, dia lobo amo ea dialuma da:iya ligisima. 19 E da gobele salasu dunu Elia:isa amola Isala:ili fi dunu gilisisu amo ilia midadi leloma:ne sia:ma. Amasea ili huluane ba:ma:ne, e da dia sogebi lai dagoi amane wele sisia:ma.
20 Isala:ili fi dunu da ea sia: nabalu, noga:le hamoma:ne, dia gasa bagade ouligisu hou mogili ema ima. 21  ** Gadili Asi 28:30; 1 Sa:miuele 14:41, 28:6E da gobele salasu dunu Elia:isa ea fidisu hahawane dawa:mu. Amola Elia:isa da Iulimi amola Damimi amo ba:beba:le, Na hanai dawa:mu. Amane hamobeba:le, Elia:isa da hou huluane amo ganodini, Yosiua amola Isala:ili fi dunu huluane ilima olelemu.”
22 Mousese da Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i defele hamoi dagoi. Ea sia:beba:le, Yosiua da Elia:isa amola Isala:ili fi huluane ilia midadi lelu. 23  †† Mousese ea Malasu 31:23Hina Gode Ea sia:i defele, Mousese da ea lobo Yosiua ea dialuma da:iya ligisili, Yosiua da ea sogebi lai dagoi amane wele sisia:i.

*27:7: Idisu 36:2

27:12: Mousese ea Malasu 3:23-27,32:48-52

27:17: 1 Hina Bagade 22:17; Isigiele 34:5; Ma:diu 9:36, Maga 6:34

§27:18: Gadili Asi 24:13

**27:21: Gadili Asi 28:30; 1 Sa:miuele 14:41, 28:6

††27:23: Mousese ea Malasu 31:23