9
Baligisu Lolo Nasu Ageyadu Gala
* Gadili Asi 12:1-13Oubi age amoga Isala:ili dunu da Idibidi soge fisili, gadili asili ode ageyadu amoga, Hina Gode da Sainai Hafoga:i Soge ganodini Mousesema amane sia:i,
2-3 “Wali oubi, eso 14amoga eso dabe galu, Isala:ili dunu da Baligisu Lolo Nasu amo sema huluane defele hamoma:ma.” Amaiba:le, Mousese da Isala:ili dunu huluane Baligisu Lolo Nasu hamoma:ne sia:i. Ilia da eso dabe amoga eso 14amola oubi age ganodini, Sainai Hafoga:i Soge ganodini, Baligisu Lolo Nasu hamoi. Ilia da Hina Gode Ea Mousesema hamoma:ne sia:i huluane defele hamoi.
Be dunu mogili da bogoi da:i hodo digili ba:i dagobeba:le, amo esoha Baligisu Lolo manu hamedei ba:i. Ilia da Mousese amola Elanema asili amane sia:i, “Ninia da bogoi da:i hodo digili ba:iba:le, ledo hamoi dagoi. Be abuliba:le, ninia Isala:ili dunu eno defele, Hina Godema gobele salasu hamomu defele hame ba:sala:?”
Mousese da bu adole i, “Waha aligima! Na da Hina Gode Ea sia: nabimu!”
Hina Gode da Mousesema, e da Isala:ili dunuma alofele sia:ma:ne sia:i, 10 “Dilia amola diligaga fi da bogoi digili ba:beba:le ledo hamoi ganiaba o ga sedaga sogega lala, be Baligisu Lolo manu hanai galea, 11 dilia da ilegei oubi fisili, oubi eno ageyadu amoga eso 14amoga daeya manu da defea. Amo nasea, agi yisidi hame sali fawane amola gamoga:i hedama:ne fodole nasu fawane gilisili moma. 12  Gadili Asi 12:46; Yone 19:36Ha:i manu aya manusa: mae yolesima. Amola ohe ea gasa afae maedafa fima. Baligisu Lolo Nasu ea sema huluane defele moma. 13 Be nowa dunu da ledo hamedei amola soge sedade amoga hame asi, be Baligisu Lolo Nasu hame hamobe ba:sea, di amo dunu Na fi ilima fadegale fasima. Bai e da Lolo Nasu esoha, Nama gobele salasu hame hamoi. E da hisu wadela:le hamoiba:le, se nabimu.
14 Ga fi dunu Isala:ili fi amo ganodini esalea da Baligisu Lolo Nasu hamomu hanai galea, e da amo Baligisu ea sema huluane hamoma:ne sia:ma. Dunu huluanedafa, Isala:ili dunu amola ga fi dunu, da amo sema huluane defele hamosea, Baligisu Lolo manu.
Lalu Mu Mobi Ganumu
(Gadili Asi 40:34-38)
15-16 Esoha amoga ilia da Hina Gode Ea Abula Diasu hiougi, mu mobi ganumu da misini, Abula Diasu dedeboi dagoi. Gasi ganodini, amo mu mobi ganumu da lalu agoane ba:i. 17 Mu mobi ganumu da gado heda:loba, Isala:ili dunu da ilia fisisu mugululi asili, amola mu mobi ganumu da bisili asili bu sa:i dagoi ba:loba, amo sogebiga ilia da fisisu bu gagusu. 18 Hina Gode Ea sia:beba:le, ilia da fisisu mugululi ahoasu, amola E da bu sia:beba:le, ilia da fisisu bu hiougisu. Mu mobi ganumu da ilia fisisu da:iya gadodili dialebeba:le, ilia da fisisu ganodini ouesalu. 19 Mu mobi ganumu da eso bagohame ilia fisisu da:iya gadodili dialebeba:le, ilia da Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i defele, ouesalu. 20 Eso enoga, mumobi ganumu da eso bagahame ilia fisisu da:iya gadodili dialebe ba:i. Be ilia da fisisu ganodini ouesaloba o fisisu mugululi ahoanoba, ilia da Hina Gode Ea olelei defele fawane hamoi. 21 Eso enoga, mumobi ganumu da daeya ilia fisisu da:iya gadodili dialu hahabe bu bisili asi ba:su. Be mumobi ganumu da gadodili heda:le, ahoanoba, ilia amola da ahoasu. 22 Mumobi ganumu da eso aduna o oubi afae o ode afae baligili, amo ea aligisu eso defele ilia da ouesalusu. Be mumobi ganumu da gadodili heda:be ba:loba, ilia da ahoasu. 23 Ilia da fisisu hiougisu amola fisisu mugulusu, amo Hina Gode da Mousese ea lafidili ilima hamoma:ne sia:i defele hamoi.

*9:1: Gadili Asi 12:1-13

9:12: Gadili Asi 12:46; Yone 19:36