8
Gamali Ilia Sogebiga Ligisi
* Gadili Asi 25:31-40, 37:17-224Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Elanema amane olelema. ‘E da gamali fesuale amo ilia baiga ligisisia, amo gamali ilia hadigi da midadi hadigima:ne, agoane bugima:ne sia:ma.’ ” Elane da amo sia: nababeba:le, gamali ea ba:le gaidi amodili gamali ea baiga amoi ilia midadi amoga bugi. Gadodili asili ea baiga, gamali bai da gouli amo ha:maga dabagala:i agoane ba:i. Bai Hina Gode da amo hamosu ilegei Mousesema olelei.
Ilia da Lifai dunu Ilia Wadela:i Hou Hahamonanu, Momogili Gagale Ilegei
Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Dia Lifai dunu amo Isala:ili dunu eno amoga afafama. Amola ilia ledo doga:ma:ne agoane hamoma. Ilia da:i hodo hinabo huluane waga:ma:ne amola abula huluane dodofema:ne sia:ma. Amasea, ilia da sema defele, ledo hamedei hamoi dagoi ba:mu. Amasea, ilia da bulamagau gawali waha debe amola Gala:ine Iasu (falaua amola olife susuligi gilisi) amo lama:ne sia:ma. Amola di bulamagau gawali eno Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu hamoma:ne lama. Amasea, Isala:ili dunu huluane gilisima:ne sia:ma. Amola Lifai dunu amo Na Abula Diasu midadi leloma:ne sia:ma. 10 Isala:ili dunu huluane da ilia lobo Lifai dunu ilia dialuma da:iya ligisima:mu. 11 Amasea, Lifai dunu da Nama hahawane iasu, Na hawa: hamosu hamoma:ne, Elane da ili momogili gagale ilegema:mu. 12 Amasea, Lifai dunu da ilia lobo bulamagau aduna ela dialuma da:iya ligisimu. Ilia da bulamagau afae amo Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu hamoma:ne imunu amola eno da Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu hamoma:mu.
13 Dia Lifai dunu amo Nama noga:idafa fi hamoma:ne momogili gagale ilegema. Amola Elane amola ea mano ilima ouligima:ne ilegema. 14 Lifai dunu ilia da Na fidafa esaloma:ne, Isala:ili fi ilima mogima. 15 Di da Lifai dunu ledo hamedei esaloma:ne ilegei dagosea, ilia da Na Abula diasu amo ganodini hawa: hamomu defele ba:mu.
16 Na da Lifai dunu amo Isala:ili mano magobo huluane ilia sogebi lama:ne ilegei dagoi. Ili da Na: fawane. 17  Gadili Asi 13:2Na da Idibidi fi ilia mano magobo huluane fane legeloba, Na da Isala:ili dunu fi amola ohe fi mano magobo huluane Na: fawane esaloma:ne ilegei dagoi. 18 Be wali Na da Isala:ili mano magobo mae lale, Lifai fi dunu huluane Na: fawane esaloma:ne ilegele laha. 19 Amola Isala:ili dunu ilia da Lifai dunu huluane amo Elane amola ea mano ilima ima:ne, Na da ilegesa. Ilia da Isala:ili dunu ilia hawa: hamosu Abula Diasu amo ganodini hamomu. Bai Isala:ili dunu eno da Hadigi Malei Sesei gadenene masea, ilia da gugunufinisi dagoi ba:sa:besa:le, agoane hamosa.”
20 Amaiba:le, Mousese, Elane amola Isala:ili dunu huluane da Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i defele, Lifai dunu momogili gagale ilegei. 21 Lifai dunu da ilia da:i hano ulalu, ilia abula dodofei. Amasea, Elane da ili Hina Godema iasu noga:i ima:ne, momogili gagale ilegei. E amola ledo hamedei hamoma:ne hou ilima hamoi.
22 Isala:ili dunu da hou huluane Hina Gode da Mousesema hamoma:ne sia:i, amo huluane Lifai dunuma hamoi. Amaiba:le, Lifai dunu da Elane amola ea mano ilia ouligisu hagudu amo Abula Diasu hawa: hamosu hamoma:ne defele ba:i.
23 Hina Gode da Mousesema amane sia:i, 24 “Lifai dunu da ode 25 baligisia, Na Abula Diasu ganodini hawa: hamoma:mu. 25 E da ode 50 gidigisia, ea hawa: hamosu fisima:mu. 26 Amo ode fa:no, e da ea Lifai sama amo Abula Diasu ganodini fidimu da defea, be hisu da hame hamomu. Di da Lifai dunu ilia hawa: hamosu amo defele ouligima.”

*8:1: Gadili Asi 25:31-40, 37:17-224

8:17: Gadili Asi 13:2