7
Isala:ili Ouligisu Dunu Ilia Iabe
Eso amoga Mousese da Hina Gode Ea Abula Diasu amo gaguli dagoloba, e da Abula Diasu amola ea hawa: hamosu liligi amola oloda amola ea hawa: hamosu liligi amoga susuligi sogadigili, Hina Godema momodale ligiagale ilegei. Amalalu, fi ouligisu dunu (amo da Isala:ili fi amo ganodini ouligisu dunu esalu amola ilia da idili dedesu hou ouligisu), 3-4 ilia da Hina Godema ima:ne, liligi gaguli misi. Ilia da gaguli fula ahoasu gafeyale amola bulamagau fagoyale gaguli misi (amo da ouligisu dunu aduna da gaguli fula ahoasu afae amola ouligisu dunu afae afae da bulamagau afae afae gaguli misi). Ilia da amo liligi ianu, amola Hina Gode da Mousesema amane sia:i,
“Amo liligi lale, bu Lifai dunuma ima. Ilia Abula Diasu ganodini hawa: hamoi bidi lama:ne defele, ilima ima.” Amaiba:le, Mousese da gaguli fula ahoasu amola bulamagau amo Lifai dunuma i. E da gaguli fula ahoasu aduna amola bulamagau biyaduyale amo Gesione fi ilima i. E da gaguli fula ahoasu biyaduyale amola bulamagau godoane amo Milalai fi ilima i. E da Idama (Elane ea mano) amo hawa: hamosu huluane ouligima:ne sia:i. Be Mousese da Gouha:de fi ilima gaguli fula ahoasu amola bulamagau hame i. Bai sema liligi amo ilia da ouligisu, amo ilia da gisawane fawane gaguli ahoasu.
10 Amola Isala:ili ouligisu dunu da hahawane oloda modale ligiagama:ne, iasu liligi gaguli misi. Ilia da amo liligi oloda amoga ima:ne momagei dagoi ba:loba,
11 Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Ilima amane olelema, ‘Eso fagoyale gala amoga, eso afae afae, ouligisu dunu afae afae da ea iasu oloda modale ligiagale ilegema:ne’ sia:ma.” 12-83 Ilia da ilia iasu afae afae agoane i;
Eso Fi Ouligisu
1 Yuda Na:iasione (Aminida:be egefe)
2 Isaga Nida:niele (Sua egefe)
3 Sebiulane Ilaia:be (Hilone egefe)
4 Liubene Elaise (Siendiua egefe)
5 Simiane Sieliumiele (Siulisia:dai egefe)
6 Ga:de Ilaiasa:fe (Diuele egefe)
7 Ifala:ime Ilisiama (Aminihade egefe)
8 Ma:na:se Gama:iliele (Bedase egefe
9 Bediamini Abaida:ne (Gidiouni egefe)
10 Da:ne Ahaisa (Amisia:dai egefe)
11 A:sie Ba:idiele (Ogela:ne egefe)
12 Na:fadalai Ahaila (Ina:ne egefe)
Ilia huluane da iasu afae afae defele gaguli misi. Amo da,
Silifa ofodo fonobahadi afae - ea dioi defei da 1.5 gilogala:me amola silifa ofodo bagade afae - ea dioi defei da 800 gala:me - ela afae afae da falaua amola susuligi (Gala:ine Iasu) amoga nabai galu.
Gouliga hamoi ofodo afae - ea dioi defei da 110 gala:me. Amo da gabusiga: manoma amoga nabai galu.
Bulamagau gawali waha debe agoai afae amola ode afae lai sibi mano afae, amo da Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu hamoma:ne. Goudi afae amo da Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu hamoma:ne. Amola bulamagau gawali aduna, sibi gawali biyale, goudi biyale amola ode afae lai sibi mano biyale gala amo da Hahawane Gilisili Olofele Gobele Salasu hamoma:ne gaguli misi.
84-88 Ouligisu dunu fagoyale gala da amo liligi oloda ilegema:ne gaguli misi. Liligi huluane gilisili da agoane ba:i. Silifa ofodo fonobahadi fagoyale amola silifa ofodo bagade fagoyale gala. Gilisili, ilia dioi defei ba:su da 27.6 gilogala:me; Gouliga hamoi ofodo fagoyale gala gabusiga: manoma amoga nabai. Ilia dioi defei huluane da 1.32 gilogala:me; Bulamagau gawali fagoyale gala, amola gala:ine amoga ilia da gilisili Wadela:i Hou Dabe Ima:ne gobele salasu hamosu; Goudi fagoyale gala, amo Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne gobele salasu hamoma:ne. Bulamagau gawali 24 agoane, sibi gawali 60 agoane, goudi 60 agoane amola ode afae lalelegei sibi mano 60 agoane (amo da Hahawane Gilisili OlofeleGobele salasu hamoma:ne gaguli misi.)
89 Mousese da Hina Godema sia:musa:, Abula Diasu golili daloba, e da Hina Gode amo Ea Gousa:su Sema Gagili ea ga:lu gadodili liligi aduna ougia hamoi gala, amo elea dibidi amodili, ema dabe sia:neyabe nabi.