6
Na:salaide Dunu Ilia Sema
1-3  * Luge 1:15Hina Gode da Mousesema e da Isala:ili dunu ilima amane alofele sia:ma:ne sia:i, “Nowa dunu o uda da Na:salaide hamoma:ne amola Hina Godema fawane fa:no bobogema:ne dafawaneyale ilegesea, e da waini hano amola adini hamedafa manu. E da hano amo da waini fagega hamoi, waini fage amola hafoga:i waini fage huluane hamedafa manu. E da Na:salaide ilegei hou amo ganodini esalea, e da waini fage liligi, oso amola gadofo huluanedafa hame manu. Amo da ema sema gala.
E da Na:salaide ilegei hou amo ganodini esalea, e da ea dialuma hinabo luga hamedafa damumu amola ea maya:bo hame waga:mu. E da eso huluane Hina Godema ilegei esoga ea ilegesu amoga la:la:gi dagoi agoane ba:mu. Amola ea dialuma amola ea maya:bo da udigili agoane alemu. 6-7 Na:salaide dunu ea dialuma hinabo, e da Godema ilegei amo ilegesu olelesu agoane gala. Amaiba:le, e da ledo hamosa:besa:le, bogoi da:i hodo gadenene masunu da ema sema bagade. Dafawane! Amola ea ada o ame, yolalia o dalusilali bogosea, e da amo da:i hodo gadenene hamedafa masunu. E da Na:salaide dunu esalea, e da Hina Godema ilegele mogiligai dagoi ba:mu.
Be Na:salaide dunu da dunu amo da hedolo bogosea, amo gadenene lelebeba:le, e da eso fesuale ouesalu, amasea dialuma hinabo amola ea maya:bo waga:ma:mu. Amasea, ea ledo hamoi da fadegai dagoi ba:mu. 10 Eso godo amoga, e da ‘dafe’ sio aduna o musuni aduna amo Hina Gode Ea Abula Diasu logo holeiga gaguli misini, gobele salasu dunu ema imunu. 11 Gobele salasu dunu da sio afadafa amo Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu hamomu amola sio eno amo Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu agoane hamomu. Amo dunu da bogoi da:i hodo gadenene ahoabeba:le, ledo hamoi, amo dodofema:ne agoane hamosa. Amo esoga, amo dunu da ea dialuma hinabo bu Godema Na:salaide hou defele mogiligale ilegemu. 12 E da Hina Godema ea Na:salaide eso hamosu bu mogiligale ilegemu. E da musa: eso hamoi amo da bu hame dawa:mu. Bai ea dialuma hinabo mogili gagale ilegei da ledo hamoi dagoi. E da Dabe Iasu hamoma:ne, sibi mano ode afae lalelegei, amo gaguli misunu.
13  Asunasi Dunu Ilia Hou 21:23-24Na:salaide dunu da ea ilegei eso huluane hamoi dagosea, e da agoane hamomu. E da Hina Gode Ea Abula Diasu logo holeiga asili, 14 ohe udiana noga:i (ledo hamedei) amo Hina Godema imunu. Amo da ode afae lalelegele esala gawali sibi mano Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu hamoma:ne; amola ode afae lalelegei aseme sibi mano Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu hamoma:ne amola sibi gawali amo Hahawane Gilisili Olofole Iasu hamoma:ne. 15 Amola e da daba amo ganodini da agi ga:gini gagai (yisidi hame gala) imunu. Amo agi da gadugagi ba:mu amola falaua amola olife susuligi gilisili bibiagoi amoga hamoi. Amola ga:gi abenai amoga olife susuligi da unasi amola e da gala:ine amola waini hano ilegei iasu gaguli misa:mu. 16 Gobele salasu dunu da amo liligi huluane Hina Godema imunu. Amola e da Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu amola Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu amo gobele salimu. 17 E da Hahawane Gilisili Olofole Iasu hamoma:ne, sibi gawali amola agi sali daba amo gilisili imunu. Amola, e da gala:ine amola waini hano imunu. 18 Na:salaide dunu da Abula Diasu logo holeiga asili, ea dialuma hinabo waga:ne, lalu amoga Hahawane Gilisili Olofole Iasu da hamonanebe, amoga ligisima:mu. 19 Amasea, sibi gawali ea bea dagai da gobei dagosea, gobele salasu dunu da amo amola gadugagi agi ga:gi afae amola belowagi dabaga lale, Na:salaide dunu amo ea lobo ganodini ligisimu.
20 Amasea, gobele salasu dunu da amo liligi, Hina Godema imunu. Ilia da gobele salasu dunuma ima:ne, hadigi iasu agoane hamoi. E da amo liligi amola sibi gawali ea bidegi amola emo (Isala:ili sema ganodini, amo da gobele salasu dunu ea:) amo lamu. Amo fa:no, Na:salaide dunu da waini manu defea.
21 Amo dedei liligi da Na:salaide dunu ilia sema. Be Na:salaide dunu da Na:salaide sema amo baligimusa: ilegele sia:sea, amola baligili iasu imunusa:ilegesea, e da amo baligi ilegei defele noga:le hamoma:mu.
Gobele Salasu Dunu Ilia Hahawane Dogolegele Sia:
22-23 Hina Gode da Mousesema e da Elane amola egefelali ilima alofele sia:ma:ne sia:i, “Dilia da Isala:ili dunuma, ili hahawane esaloma:ne hahawane dogolegele sia:sea, amane sia:ma, 24 ‘Hina Gode da dilima hahawane dogolegele hamomu amola dili noga:le ouligimu da defea. 25 Hina Gode da dilima asigimu amola dilima gogolema:ne olofosu hou olelemu da defea. 26 Hina Gode da dili hahawane ba:mu amola dilima olofosu imunu da defea.’ ”
27 Amola, Hina Gode da amane sia:i, “Elane amola ea mano da Na Dioba:le, Isala:ili dunuma hahawane dogolegele hamoma:ne sia: iasea, Na amola da ilima hahawane dogolegele hamomu.”

*6:1-3: Luge 1:15

6:13: Asunasi Dunu Ilia Hou 21:23-24