5
Dunu Ledo Hamoi
Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Di Isala:ili dunuma ilia da ilia fisisu amoga dunu huluane da gadofo oloi o ilia da:iga guhi gadili ahoa o bogoi da:i hodo digili ba:beba:le ledo hamoi, amo dunu gadili masa:ne sia:ma. Amo sema hamoi ledo gala dunu da fisisu amo ganodini Na da Na fi dunu gilisili esala, amo wadela:sa:besa:le, gadili asunasima.” Isala:ili dunu da Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i nababeba:le, ledo hamoi dunu huluane gadili fadegale fasi.
Wadela:i Hou Hamobeba:le, Dabe Iasu
* Gobele Salasu 6:1-7- Hina Gode da Mousesema, e da Isala:ili dunuma amane alofele sia:ma:ne sia:i, “Nowa dunu da Hina Gode Ea hou fisili, eno dunuma wadela:i hou hamosea, e da ea wadela:i hou fofada:lalu, liligi lai amo dunu amoma e da wadela:le hamoi ema bu imunu amola eno20% gilisili imunu. Be amo dunu da bogoi dagoi ba:sea, amola ea sosogo gadenenedafa dunu hame esalea, ea dabe iasu amo Hina Godema ima. Gobele salasu dunu da amo dabe lamu. Be dunu da wadela:le hamobeba:le, ledo hamoi galea, e bu dodofei dagoi ba:ma:ne, sibi gawali gobele salasu imunu amola waha dedei eno imunu. Amola Isala:ili dunu da eno liligi Godema iasea, ilia da gobele salasu dunu afae ema iasea, amo gobele salasu dunu da amo iasu lamu. 10 Gobele salasu dunu afae afae da iasu ema i, amo lamu.
Dunu da Ea Asigi Dawa:su Ganodini Ea Uda da Wadela:le Hamoi Dawa:sea
11-15 Hina Gode da Mousesema e da Isala:ili dunu ilima alofele sia:ma:ne sia:i, “Dunu afae da ea asigi dawa:su ganodini, ea uda da eno dunu gilisili wadela:le hamoi amo hihini dawa:sea be bai noga:le hame dawa: - bai ea uda da amo hou wamolegei amola ba:su dunu hame galu-o uda da wadela:le hame hamoi be egoa da udigili e da wadela:le hamobayale hihini dawa:sea, amo dunu da ea uda gobele salasu dunuma oule masa:ne sia:ma. Amola e da Godema ima:ne, amo bali falaua gilogala:me afae amo gaguli misa:mu. Be amoga e da olife susuligi o gabusiga: manoma hame sogagala:mu. Bai amo da egoa e da ea uda wadela:le hamoi dawa:beba:le, bu amo hou hadigi ganodini gaguli misa:ne dawa:su, amo ea iasu.
16 Gobele salasu dunu da amo uda oule asili, e da oloda midadi amoga leloma:ne sia:ma:mu. 17 E da hadigi hano lale, osoboga hamoi ofodo amo ganodini sogadigimu. Amasea, e da osobo gulu amo da Hina Gode Ea Abula Diasu ganodini diala amo lale, amo hano gamogama:ne salimu. 18 Amasea, e da amo uda ea dialumasa fesega:mu amola ea lobo ganodini falaua iasu ligisimu. Gobele salasu dunu da ofodo amo ganodini da gamoga:i gagabusu ilegesu hano amo ea lobo ganodini gagumu.
19 Amasea, gobele salasu dunu da amo udama, e da ema dafawaneyale ilegema:ne dabe sia:musa: sia:mu. E da amane sia:mu, “Di da wadela:le inia dunu adole lasu hame hamoi galea, gagabusu ilegesu amo hano da hamosea da dima se hame imunu. 20 Be di da wadela:le inia dunu adole lasu hamoi galea, 21 Hina Gode da di amo dia fi amo ganodini gagabui ilegei dagoi hamomu. E da dia sema liligi amo nonobomu amola dia hagomo didigagima:ne hamomu da defea. 22 Amo hano da dia hagomoga sa:ili, dia hagomo da didigagimu amola dia sema da nonobomu.”
Amasea, uda da amane sia:mu, “Defea! Hina Gode da amane hamomu da defea.”
23 Amasea, gobele salasu dunu da amo gagabui ilegesu dedene, e da amo dedei dodofele, gamoga:i hano faigelei amo ganodini salimu. 24 Gobele salasu dunu da amo uda da se ima:ne, gamoga:i hano amo moma:ne sia:mu. Be hidadea, 25 e da falaua iasu amo uda ea loboga lale, ea lobo iluale, oloda da:iya Hina Godema imunu. 26 Amasea, e da amo falaua lobo afaega gasa:le, oloda da:iya gobele salimu. Amasea, e da amo uda hano moma:ne sia:mu. 27 E da wadela:le hamoi galea, amo hano da ema se bagade imunu. Ea hagomo da didigagimu amola ea sema da nonobomu. Ea dio da ea fi ganodini gagabui ilegei dagoi ba:mu. 28 Be e da wadela:le hame hamoi galea, e da se hame nabimu, amola e da fa:no mano lalelegemu defele ba:mu.
29-30 Dunu da mudale, ea uda da eno dunu amola wadela:le hamoi giadofale dawa:sea, amo sema da gala. Ilia da uda amo oloda midadi leloma:ne sia:ne, gobele salasu dunu da amo hou huluane hamomu. 31 Egoa da fofada:su se iasu hame ba:mu, be uda da dafawane wadela:le hamoi dagoi ba:sea, fofada:ne, se lamu.

*5:5: Gobele Salasu 6:1-7