6
* Idisu 5:5-8Hina Gode da amo hagudu dedei hamoma:ne sia:i, amo Mousesema i. “Nowa dunu da ea Isala:ili na:iyado dunu ema wadela:le hamosea, e da amo hou hamobeba:le, Hina Godema wadela:le hamosa. Amola e da Hina Godema dabe imunu gala. Amo wadela:i hou da e da inia liligi wamolai o eno dunuma ogogoiba:le ea liligi lai, o eno dunu da hi bu lamusa: ema liligi iasea, e da amo liligi bu hame iaha, o eno dunu da liligi fisisia, e da amo liligi ba:sea be ogogole hame ba:i sia:sa. - Dunu da amo wadela:i hou afae hamosea, e da liligi wadela:le lai dagoiba:le, e da dabe imunu gala. Ilia da ema fofada:ne, ea giadofai ba:sea, amo esoga e da ea liligi lai eda ema ea wamolai liligi ea muni defei amola eno20% imunu gala. Amola ea wadela:i hou Hina Godema Dabe Ima:ne, gobele salasu hamoma:ne, e da gobele salasu dunuma sibi gawali o goudi gawali ledo hamedei gaguli misunu. Amo ea bidi lamu defei ilia da bidi lama:ne sema defele ilegemu. Gobele salasu dunu da amo dunu ea wadela:i hou hamoi ea dabe gobele salasu hamomu. Amasea, amo dunu ea wadela:i hou da gogolema:ne olofoi dagoi ba:mu.”
Ohe Mae Fifili Gobele Salasu (Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu)
8-9 Hina Gode da Mousesema e da Elane amola egefelalima amo gobele salasu sema olelema:ne sia:i. Ilia da gobele salasu liligi gasi amoga oloda da:iya yolesimu amola lalu da mae ha:ba:dole nenanebe ba:mu. 10 Amasea, gobele salasu dunu, ea abula amola selefa dunumuni salawane, sefe nasubu hamoi oloda da:iya diala amo fadegale, oloda ea bai la:idiga ligisimu. 11 Amasea, e da ea abula afadenene, amo nasubu lale, abula diasu gilisisu amoga gadili gaguli asili, ledo hame hamoi sema sogebi amoga ligisimu. 12 Lalu oloda da:iya diala da maedafa ha:ba:doma:ne sia:ma. Hahabe huluane, gobele salasu dunu da lalu ifa amoga ligisili, amo da:iya gobele salasu liligi ligisimu amola Hahawane Gilisili Olofole Iasu liligi ea sefe amo gobesimu.
13 Lalu oloda da:iya da maedafa haba:doma:ne sia:ma.
Hina Godema Gala:ine Iasu
14 Hina Godema Gala:ine Iasu ima:ne hamoma:ne sia:i da hagudu dedei. “Elane fi gobele salasu dunu da oloda midadi Hina Gode Ema Gala:ine Iasu imunu. 15 Amasea, e da lobo afaega falaua amola susuligi gasa:le, amoga gabusiga: manoma legele, amola huluanedafa da Hina Godema ia dagoi olelema:ne, amo lobo afaega gasa:i liligi oloda da:iya gobesimu. Hina Gode da amo iasu ea gabusiga: hahawane naba. 16 - 17 Gobele salasu dunu ilia da falaua amola susuligi hame gobei diala, amo manu. Ilia da amoga yisidi mae gilisili, agi ga:gi hamoma:ne gobemu. Amola ilia hadigi sogebi (Abula Diasu ea gagoi) amo ganodini, Hina Gode ba:ma:ne, manu. Bai Hina Gode da amo Ha:i Manu Iasu la:idi amo gobele salasu dunuma ia dagoi. Amo da Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne gobele iasu amola Dabe Ima:ne gobele iasu defele, hadigi dagoi ba:sa. 18 Wali amola eso huluanedafa, Elane ea dunu iligaga fi dunu da amo ha:i iasu da gasa bagade hadigi hamoiba:le, eno dunu da amo digili ba:sea, se bagade nabimu.
19 Hina Gode da Mousesema hagudu dedei hamoma:ne sia:i Elane gobele salasu dunu ilegema:ne olelei. 20 Elane gobele salasu dunu da ea ilegesu eso amoga Hina Godema falaua gilougala:me afae (eso huluane gala:ine iasu ea defei defele) amo ima:ne gaguli misa:ne sia:i. E da dogoa fifili, la:idi afae hahabe imunu amola la:idi eno daeya imunu. 21 E da falaua amoga susuligi gilisili agi gobesu agoai amoga gobele, goudale, gala:ine iasu defele Hina Godema imunu. Hina Gode da amo ea gabusiga: hahawane naba. 22 Hina Gode da amo hou mae yolesili hamonanumu sia:i. Elane egaga fi dunu huluane amo da gobele salasu hawa: hamoma:ne ilegeiba:le, da amo hou hamonanumu. Amo Gala:ine Iasu huludafa da Hina Godema gobele salimusa:, oloda da:iya gobesima:ne sia:i. 23 Gobele salasu dunu da Gala:ine Iasu iabeba:le, e da amo ea la:idi hamedafa manu. Huluanedafa da oloda da:iya, gobesi dagoi ba:mu.
Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu
24 Hina Gode da Mousesema, 25 e da Elane amola egefelalima Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu hamoma:ne sia:i hagudu dedei olelema:ne sia:i. Ilia da ohe amo Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu medole legesea, oloda ea gagoe (north) la:ididili (amoga ilia da gobeidafa gobele salasu ohe medole legesa) amoga medole legema:ne sia:i. Amo Iasu da hadigidafa iasu. 26 Amo ohe gobele salasu dunu da hadigi sogebi (Hina Gode Ea Abula Diasu gagoi) amo ganodini amo ohe manu.
27 Be nowa dunu o liligi da amo medole legei ohe ea hu digili ba:sea, e da se nabimu. Bai amo hu da gasa bagade hadigi hamoi dagoi. Be amo ea maga:me da abula amoga foga:gagala:be ba:sea, amo abula hadigi sogebi amo ganodini dodofema:mu. 28 Ilia da amo hu osoboga hamoi ofodo ganodini egesea, amo goudama:ne sia:ma. Amola gula ofodo ganodini egesea, amo noga:le dodofema:mu. 29 Nowa da gobele salasu fi dunu esalea da amo iasu manu defea. Amo iasu da hadigidafa. 30 Be amo ohe ea maga:me mogili Abula Diasu ganodini wadela:i hou fadegama:ne gaguli misi dagoi ba:sea, amo ohe ea hu manu da sema bagade. Huluane gobele salasu hamoma:ne sia:ma.

*6:1: Idisu 5:5-8