5
Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu
Dilia hou hagudu dedei diala ba:sea, Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu hamoma:- Fofada:su ouligisu dunu da dunu afae amo fofada:su diasuga hou e da ba:i o nabi amo olelemusa: misa:ne sia:sea, amola amo dunu da ea ba:i o nabi liligi noga:le hame olelesea, amo dunu da wadela:le hamoiba:le, fofada:mu gala. Dunu da mae dawa:le, Isala:ili sema ganodini ledo hamoi liligi digili ba:sea (ledo hamoi liligi afae da bogoi ohe, digili ba:su agoane) amo dunu da ea hamoi dawa:digisia, e da ledo hamoi dagole, fofada:mu gala.
Dunu da mae dawa:le, ledo hamoi liligi dunu ea da:i hodo amoga misi, amo digili ba:sea, amo dunu da hi hamoi dawa:sea, e da ledo hamoi dagoi ba:mu.
Nowa dunu da udigili dafawanedafa sia: ilegesea, e da ea giadofai dawa:sea, e da fofada:mu amola wadela:i hou gogolema:ne olofosu dabe imunu galebe ba:mu.
Dunu da wadela:i hou hamoi dagoiba:le, e da ea wadela:i hou sisane fofada:ma:ne sia:ma. Amasea, e da ea Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu ima:ne, e da Hina Gode Ema ima:ne, sibi o goudi aseme gaguli misa:ne sia:ma. Gobele salasu dunu da amo ohe, dunu ea wadela:i hou gogolema:ne olofomusa:, gobele salimu.
Be dunu da sibi o goudi bidi lamu hamedei ba:sea, e da ea Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu ima:ne, ‘dafe’ sio aduna o musuni sio aduna gaguli misunu da defea. Afae da Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu amola eno da Wadela:i Hou Dabe Ima:ne iasu agoane ba:mu. E da ela gobele salasu dunu ema gaguli misunu. Gobele salasu dunu da hidadea sio afae Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu ima:ne lale, ea asogoa dugimu. Be ea dialuma hame dugini fasimu.
E da ea maga:me mogili oloda ea la:ididili foga:gagala:mu. Maga:me eno diala, e da oloda baiga sogadigimu. Amo da wadela:i hou fadegama:ne iasu gala. 10 Amasea e da sio eno lale, sema defele, Wadela:i Hou Dabe Ima:ne gobele salasu hamomu. Gobele salasu dunu da agoai dunu ea wadela:i hou dedeboma:ne gobele salabeba:le, amo dunu da gogolema:ne olofoi dagoi ba:mu.
11 Be amo dunu da ‘dafe’ sio o musuni sio aduna bidi lamu hamedei ba:sea, e da falaua gilougala:me afae ea Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu ima:ne gaguli misunu. Amo da Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu, gala:ine iasu hame. Amaiba:le, e da amoga olife susuligi amola gabusiga: manoma hame legemu.
12 E da amo falaua, gobele salasu dunu ema gaguli misini, gobele salasu dunu da amo huluane da Hina Godema i dagoi olelema:ne, lobo gagui afadafa lale, oloda da:iya ha:i manu iasu agoane gobesimu. Amo da wadela:i hou fadegama:ne iasu. 13 Gobele salasu dunu da agoane amo dunu ea wadela:i hou fadegama:ne, gobele salasu hamomu. Amasea, amo dunu ea wadela:i hou da gogolema:ne olofoi dagoi ba:mu. Gala:ine Iasu defele, falaua eno hame gobei dialebe da gobele salasu dunu ea:.”
Dabe Ima:ne Iasu
14 Hina Gode da amo hagudu dedei hamoma:ne sia:i amo Mousesema i. 15 “Dunu da Hina Godema muni o liligi imunusa: ilegesea, be mae dawa:le, gogoleiwane amo dabe hame iasea, e da Dabe Ima:ne iasu gaguli misa:ne sia:ma. Amo da sibi o goudi gawali ida:iwane ledo hamedei. Ilia sema ilegei defele, amo ea muni defei sia:mu. 16 E da muni o liligi musa: imunusa: ilegei amo huluane imunu. Amola amoga e da 20% gilisimu. E da sibi o goudi amo gobele salasu dunu ema imunu. Amasea, gobele salasu dunu da amo ohe amo dunu ea Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu ima:ne gobele sanasimu. Amasea, amo dunu da gogolema:ne olofoi dagoi ba:mu.
17 Nowa dunu da mae dawa:le, Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i afae giadofasea, e da wadela:le hamoi dagoi ba:mu, amola e da dabe imunu gala. 18 E da ea Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu ima:ne, gobele salasu dunu ema sibi o goudi gawali ledo hamedei, amo gaguli misa:mu. Amo ea bidi lamu defei da Isala:ili fi ilia bidi lama:ne sema defele ilegemu. Gobele salasu dunu da wadela:i hou amo dunu da mae dawa:le hamoi amo fadegama:ne, amo ohe gobele salimu. Amasea, amo dunu ea wadela:i hou da gogolema:ne olofoi dagoi ba:mu. 19 Amo gobele salasu da amo dunu ea Hina Godema wadela:le hamoi Ema Dabe Ima:ne Iasu agoane ba:mu.”