4
Mae Dawa:le Wadela:i Hamoi Iasu
Hina Gode da Mousesema e da Isala:ili dunuma amane alofele sia:ma:ne sia:i,
“Nowa da Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i hame dawa:beba:le giadofai galea, e da amane hamoma:mu,
Gobele salasu Ouligisu dunu da giadofabeba:le, fofada:su da Isala:ili dunu huluane ilima doaga:sea, e da bulamagau mano gawali (noga:idafa, ledo hamedei) ea giadofabeba:le dabe ima:ne, Hina Godema gobele salimu. E da bulamagau gawali amo Abula Diasu holeiga oule asili, ea dialuma da:iya ea lobo ligisili, Hina Gode ba:ma:ne amo bulamagau medole legemu. Amasea, gobele salasu hina dunu da bulamagau ea maga:me mogili lale, Abula Diasua golili gaguli masunu. E da ea lobo sogo maga:mega gele, amo maga:me hadigi Abula (amo da Abula Diasu afafaia) ea midadi fesuale agoane foga:gagala:mu. Amasea, e da maga:me eno amo hono da gabusiga: manoma oloda ea hegomaiga gala amoga foga:gagala:mu. E da maga:me eno diala amo oloda (Abula Diasu holeiga diala amola amoga ilia da gobele salasu liligi gobesisa) amo ea baiga sogadigimu. - E da amo bulamagau ea sefe, sefe da iga dedebosa (oso sefe), fogome ganumui amola ilia sefe amola habe ea la:idi noga:iwane, amo lale, 10 oloda (amoga ilia da gobele salasu liligi gobesisa) amo da:iya gobesimu. E da Hahawane Gilisili Olofole Iasu ohe ea sefe gobesisu amo defele gobesimu. 11 Be amo bulamagau ea gadofo, ea hu huluane, ea emo amola ea iga huluane, 12 e da abula diasu gilisisu amoga gadili gaguli asili, ledo hamedei sogebi (amoga ilia da nasubu duduli fasisu) amogai nema:ne gobesimu.
13 Be Isala:ili fi dunu huluane da hame dawa:beba:le Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i afae giadofasea, 14 ilia wadela:i hou hamoi ilia dawa:sea, ilia huluane da bulamagau mano gawali ilia Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu ima:ne, Hina Gode Ea Abula Diasu amoga oule masunu. 15 Isala:ili fi ilia ouligisu dunu da bulamagau ea dialuma da:iya ilia lobo ligisili, amogawi medole legemu. 16 Gobele Salasu hina dunu da bulamagau ea maga:me mogili lale, Abula Diasu ganodini gaguli misunu. 17 E da ea lobo sogo maga:me ganodini gele, hadigi Abula ea midadi fesuale agoane foga:gagala:mu. 18 Amasea, e da maga:me eno amo hono da gabusiga: manoma oloda ea hegomaiga gala, amoga foga:gagala:mu. E da maga:me eno diala amo oloda (Abula Diasu holeiga diala amola amoga ilia da gobele salasu liligi gobesisa) amo ea baiga sogadigimu. 19 Amasea, e da sefe huluane lale, oloda da:iya gobesimu. 20 E da Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu ima:ne gobele salasu defele, amo bulamagau gobele salimu. Amasea, Isala:ili fi dunu ilia wadela:i hou da gogolema:ne olofoi dagoi ba:mu. 21 Amasea, e da hi Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu ima:ne, bulamagau amo abula diasu gilisisu gadili gaguli asili gobesisa, amo defele e amo bulamagau gobesimu. Amo gobele salasu da Isala:ili fi dunu huluane ilia wadela:i hou dodofema:ne hamosa.
22 Be fi ouligisu dunu da hame hanaiba:le amola hame dawa:beba:le, Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i afae giadofasea, 23 dunu eno da e da giadofai ema olelesea, e da goudi gawali ida:iwane ledo hamedei, gaguli misa:ne sia:ma. 24 E da amo goudi ea dialuma da:iya ea lobo ligisili, oloda ea gagoe (north) la:idi, (amoga ohe gobele salasu hamoma:ne ilia medole legebe) amoga medole legemu. Amo gobele salasu iasu da ouligisu dunu ea wadela:i hou fadegale fasima:ne hamosa. 25 Gobele salasu dunu da ea lobo sogo maga:me ganodini gele, hono amo oloda hegomaiga gala amoga legelu amola maga:me eno diala amo oloda ea baiga sogadigimu. 26 Amasea, e da Hahawane Gilisili Olofole Iasu ohe ilia sefe gobesibi defele, amo goudi ea sefe huluane oloda da:iya gobesimu. Gobele salasu dunu da amomane fi ouligisu dunu ea Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu ima:ne, gobele salasu hamomu. Amasea, ea wadela:i hou da gogolema:ne olofoi dagoi ba:mu.
27 Be dunudafa da mae dawa:le, Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i afae giadofale, wadela:i hou hamosea, 28 dunu eno da ea giadofai amo ema olelesea, e da goudi aseme noga:idafa, ledo hamedei, amo Godema ima:ne gaguli misa:ne sia:ma. 29 E da amo goudi ea dialuma da:iya ea lobo ligisili, oloda ea gagoe (north) la:ididili (amoga ilia da gobele salasu ohe medole legesu) amoga medole legemu. 30 Gobele salasu dunu da ea lobo sogo amo goudi ea maga:me ganodini gele, hono amo oloda ea hegomaiga dialebe amo foga:gagala:mu. Amola maga:me eno diala amo oloda ea baiga sogadigimu.
31 Amasea, e da goudi aseme ea sefe huluane bosolimu (ilia da ohe Hahawane Gilisili Olofole Iasu hamoma:ne medole legei sefe fadegasu defele). Amasea, e da amo sefe oloda da:iya gobesimu. Hina Gode da amo gobele salasu gabusiga: hahawane naba. Gobele salasu dunu da agoane hamosea, e da amo dunu ea wadela:i hou hamoi dabe iaha. Amola amo dunu da gogolema:ne olofosu ba:mu.
32 Dunu da Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu imunusa:, sibi gaguli masea, e da sibi aseme ida:iwane ledo hamedei gaguli misunu da defea. 33 E da amo sibi ea dialuma da:iya ea lobo ligisili, oloda ea gagoe (north) la:ididili (amoga ilia da gobele salasu ohe medole lelegesu) amoga medole legemu. 34 Gobele salasu dunu da ea lobo sogo amo sibi ea maga:me ganodini gele, hono amo oloda ea hegomaiga diala amoga legemu. Amola maga:me eno diala amo oloda ea baiga sogadigimu.
35 Amasea, e da sibi aseme ea sefe huluane duga:le (ilia da sibi Hahawane Gilisili Olofole Iasu hamoma:ne medole legei ea sefe duga:su defele), amo sefe amola ha:i manu iasu Hina Godema i, amo gilisili gobesimu. Agoane hamobeba:le, gobele salasu dunu da amo dunu ea wadela:i hou hamoi ea dabe iaha. Amasea, amo dunu ea wadela:i hou da gogolema:ne olofoi dagoi ba:mu.