3
Hahawane Gilisili Olofole Iasu
Nowa dunu da ea ohe amo Godema Hahawane Gilisili Olofole Iasu imunusa: dawa:sea, e da bulamagau gawali o aseme ida:iwane, ledo hamedei ima:ne sia:ma.
Amo dunu da bulamagau Hina Gode Ea Abula Diasu amo holeiga oule ahoasea, bulamagau ea dialuma da:iya ea lobo ligisilalu, amo bulamagau medole legemu. Amasea, Elane gobele salasu dunu, ilia da bulamagau ea maga:me oloda ea la:idi biyaduyale gala amoga sogaga:la:gaganomu. - Ilia da amo ohe dasega:le, ea dialumagaisa, ea fogome, ea sefe amola ea habe la:idi ida:iwane gala, amo ha:i manu iasu Hina Godema ima:ne olelemu. Gobele salasu dunu da amo ha:i manu iasu liligi amola gobele salasu liligi huluane gilisili oloda da:iya gobesimu. Hina Gode da amo ha:i manu gobele salasu amo ea gabusiga: hahawane naba.
Dilia da sibi o goudi amo Hahawane Gilisili Olofole Iasu imunusa: dawa:sea, gawali o aseme amo ida:iwane gala amola ledo hamedafa gala ilegema. Dunu afae da sibi imunusa: dawa:sea, e da Abula Diasu ea midadi amo sibi ea dialuma da:iya ea lobo ligisili, medole legemu. Gobele salasu dunu ilia da ea maga:me amo oloda ea la:idi biyaduyale gala amoga sogaga:la:gaganomu. - 10 Amasea, ilia da sibi ea sefe, ea sefe la:go amola dialumagaisa, ea fogome ganumui amola sefe amoga gilisi, amola habe ea la:idi noga:i, amo huluane ha:i manu iasu agoane Hina Godema imunu. 11 Gobele salasu ouligisu dunu da amo liligi huluane amo Hina Godema ha:i manu gobele iasu ima:ne, oloda da:iya gobesimu.
12 Dunu afae da goudi Godema imunusa: dawa:sea, 13 e da amo goudi ea dialuma da:iya ea lobo ligisilalu, Abula Diasu ea midadi medole legemu. Gobele salasu dunu ilia da ea maga:me amo oloda ea la:idi biyaduyale gala amoga sogaga:la:gaganomu.
14 - 15 Amola e da dialumagaisa amola fogome ganumui amola sefe amoga dialebe, amola habe ea la:idi noga:i amo huluane ha:i manu iasu agoane, Hina Godema imunu.
16 Gobele salasu dunu da amo liligi huluane lale, oloda da:iya gobesima:mu. Amo da ha:i manu iasu amola Hina Gode da amo hahawane ba:sa. Sefe huluane da Hina Gode Ea:. 17 Isala:ili dunu da sefe amola maga:me hamedafa manu. Amo da sema bagade amola Isala:ili dunu huluane ilia habi esalea, amo sema noga:le ouligima:ne sia:ma.