4
Lifai fi Gouha:de, amo ilia Hawa: Hamosu.
Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Lifai fi Gouha:de, amo ilia fi huluane amola sosogo fi huluane gilisili, afae afae idima. Dunu huluane da lalelegele, ode30baligi be ode50 hame baligi, amola ilia da Hina Gode Ea Abula Diasu amo ganodini hawa: hamomu defele ba:sea, amo dedema. Ilia hawa: hamosu da hadigidafa liligi ouligimusa: gala.”
Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Fisisu fisili, logoga masunu eso da doaga:sea, Elane amola egefelali da Na Abula Diasu ganodini golili sa:ili, abula amo da Sema Gagili midadi diala amo fadegale, amoga Sema Gagili dedeboma:ne sia:ma.
Ilia da bulamagau gadofo noga:i amoga dedebole, amola amo da:iya haisewe abula ligisilalu, gaguli ahoasu ifa salima:mu.
Ilia da Godema agi imunusa: fafai amo da:iya haisewe abula fadegale gale ligisimu. Amo da:iya ilia da ofodo, gabusiga: manoma ofodo, iasu faigelei amola ganagu amo ganodini ilia waini iaha, amo huluane ligisimu. Amo fafai da:iya, eso huluane mae fisili dilia da agi ligisi dialoma:ma. Amo huluane da:iya, ilia da yoi abula fadegale gale ligisilalu, bulamagau gadofo noga:i amoga dedebole, gaguli ahoasu ifa amo ilia salasu ganodini salimu. Ilia da haisewe abula lale, gamali bugisu bai, gamali, nasu dida, beanoi ofodo amola olife susuligi ofodo huluane amo dedebomu. 10 Ilia da amo liligi huluane bulamagau gadofo abenai noga:i amo ganodini sosone la:la:gili aloi da:iya ligisimu.
11 Amasea, ilia da gouliga hamoi oloda, amo da:iya haisewe abula amoga dedebomu amola bulamagau gadofoga dedebomu. Amola amo gaguli masa:ne, gaguli ahoasu ifa amo salimu. 12 Ilia da Hadigi Malei Sesei hawa: hamosu liligi huluane lale, haisewe abula amoga la:la:gili, bulamagau gadofo abenai noga:i amoga dedebomu. Amasea, ilia da amo liligi gaguli ahoasu fafai amoga ligisimu. 13 Ilia da sefe amola nasubu oloda da:iya diala amo gasa:le gale amola oloda da:iya ogaiya:i abula fadegale amoga dedebomu. 14 Ilia da amo da:iya, oloda hawa: hamosu liligi huluane ligisimu. Amo da lalu ofodo, ma:go, safala amola faigelei huluane. Amasea, ilia da amo huluane bulamagau gadofo amoga dedebole, gaguli ahoasu ifa salimu. 15 Fisisu fisili masunu eso da doaga:sea, Elane amola egefelali da hadigi liligi huluane dedeboi dagoiba:le fawane, Gouha:de fi dunu da amo liligi gaguli masunusa: misunu da defea. Be Gouha:de fi dunu da amo hadigi liligi digili ba:mu da sema bagade. Agoane hamosea, ilia da bogomu. Isala:ili dunu da Hina Gode Ea Abula Diasu eno sogega gaguli ahoasea, Gouha:de fi dunu ilia hawa: hamosu da agoaiwane gala.
16 Elia:isa (Elane, gobele salasu dunu amo ea mano) da Abula Diasu huluane, gamali ea susuligi, gabusiga: manoma, gala:ine iasu, ilegesu susuligi amola liligi huluane Abula Diasu ganodini Hina Godema ilegei amo huluane ouligimu.
17 Hina Gode da Mousese amola Elane elama amane sia:i, 18-19 “Gouha:de fi dunu da bogosa:besa:le, ilia da hadigidafa hamoi liligi amo gadenene mae misa:ne sia:ma. Be amo hou ilima mae doaga:ma:ne, Elane amola egefelali da Abula Diasu ganodini golili sa:ili, dunu afae afae ea hawa: hamosu ilegele sia:mu. 20 Be Gouha:de fi dunu da Abula diasu golili sa:ili, gobele salasu dunu ilia da amo hadigidafa liligi gaguli masa:ne momagelalebe ba:sea, ilia da bogomu.
Lifai fi Gesione amo Ilia Hawa: Hamosu.
21 Hina Gode da Mousesema amane sia:i, 22 “Lifai fi Gesione amo ilia fi amola sosogo fi gilisili idima. 23 Amola dunu huluane da lalelegele, ode 30baligi be ode 50hame baligi, amola ilia da Hina Gode Ea Abula Diasu ganodini hawa: hamomu defele ba:sea, amo dedema. 24 Ilia hawa: hamosu da hagudu dedei liligi amo gaguli masa:ne, sia:ma. 25 Abula Diasu amola ea ganodini dedebosu liligi; ea gadili dedebosu liligi; bulamagau gadofo noga:i gadodili diala amola Abula Diasu logo holei ga:su abula,
26 gagoi amo da Abula Diasu amola oloda sisiga:i amo ea abula amola efe, amola gagoi logo holei ga:su abula amola amo liligi huluane amola disisu liligi huluane. Ilia amo hawa: huluane hamoma:ne ilegema. 27 Mousese amola Elane da Gesione fi ilima amo hou ilia noga:le ouligisu hamoma:ne ilegei. 28 Gesione ilia hawa: hamosu Abula Diasu ganodini da agoaiwane galu. Idama (Gobele salasu dunu Elane egefe) da ilia hawa: hamosu ouligimu.”
Lifai Fi Milalai Ilia Hawa: Hamosu
29 Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Lifai fi Milalai amo ilia fi amola sosogo fi gilisili idima. 30 Amola dunu huluane da lalelegele, ode30 baligi be ode50hame baligisa, amola ilia da Hina Gode Ea Abula Diasu ganodini hawa: hamomu defele ba:sea, amo dedema. 31 Ilia hawa: hamosu da hagudu dedei liligi gaguli masa:ne, ilegema. Abula Diasu gagumusa: ifa, golasu ifa, golasu ifa ilia bai, amola Abula Diasu ea bai. 32 Abula Diasu ea sisiga:su gagoi ifa, ifa bai, duni bugisu huluane, efe amola liligi huluane amoga ilia da Abula Diasu amola gagoi gagusu. Milalai fi dunu afae afae hi liligi gaguli masa:ne ilegema.” 33 Milalai fi dunu ilia Abula Diasu ouligisu hou da agoaiwane gala. Idama (gobele salasu dunu, Elane egefe) da ilia hawa: hamosu ouligima:mu.”
Ilia da Lifai fi Dunu Idi
34-48 Hina Gode da hamoma:ne sia:beba:le, Mousese, Elane amola Isala:ili ouligisu dunu da Lifai fi udiana (Gouha:de, Gesione amola Milalai) amo ilia dunu idi. Ilia da fi huluane amola sosogo fi huluane gilisili idi. Dunu huluane da lalelegele, ode 30baligi be ode 50hame baligi, amo da Hina Gode Ea Abula Diasu ganodini hawa: hamomu defele ba:loba, ilia da idili dedei. Idi da agoane ba:i.
Fi Idi
Gouha:de 2,750
Gesione 2,630
Milalai 3,200
Idi huluane 8,580
49 Hina Gode da Mousesema hamoma:ne sia:i amo defele ilia dunu huluanedafa afae afae idili dedei. Amola Hina Gode da Mousesema hamoma:ne sia:i defele, ilia da dunu huluanedafa afae afae, amoma hi hawa: hamosu amola liligi gaguli masa:ne olelei dagoi.