3
Elane Egefelali
Hina Gode da Sainai Goumia Elane amola Mousesema sia:i. Amo esoga, ela sosogo fi da agoane galu. * Idisu 26:20Elane egefelali da biyaduyale galu. Ilia dio, magobo Na:ida:be. Amo baligia da Abaihiu, Elia:isa amola ufidafa da Idama. Ilia huluane da gobele salasu dunu hamoma:ne susuligi legele, momogili gagai dagoi ba:i. Gobele Salasu 10:1-2; Idisu 26:61Be Na:ida:be amola Abaihiu da sia: mae nabane, hame hadigi lalu amo Sainai hafoga:i sogega Hina Godema imunusa: dawa:beba:le, Hina Gode da ela medole legei. Ela da mano hame. Amaiba:le, Elane da esalea, Elia:isa amola Idama da eda Elane esalebeba:le, gobele salasu dunu hawa: hamonanu.
Lifai dunu amo Gobele Salasu Dunu ilia hawa: hamoma:ne Momogili Gagai
Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Lifai fi dunu oule misini, ilia da gobele salasu dunu Elane amo ea hawa: hamoma:ne, Lifai dunu momogili gagama. Ilia da Na Abula Diasu ouligima:ne hawa: hamomu amola gobele salasu dunu amola fi dunu huluane fidima:ne, ilelegema. Ilia da liligi huluane Na Abula Diasu ganodini sali amo huluane ouligimu. Amola Isala:ili dunu huluane fidima:ne, hawa: hamomu. Ilia da eno hawa: hamosu hame hamomu. Ilia da Elane amola ea mano fawane fidimu.
10 Be dia Elane amola ea mano amo elea gobele salasu hawa: hamosu fawane hamoma:ne ilegema. Be nowa dunu eno da ilia hawa: hamosu amo udigili hamomusa: dawa:sea, amo medole legema!
11 Hina Gode da Mousesema amane sia:i, 12-13  Gadili Asi 13:2“Na da wali Lifai fi amo Na dunu fi ilegei dagoi. Na da Idibidi dunu ilia mano magobo huluane medole legeiba:le, Na da Isala:ili mano magobo huluanedafa amola ohe fi mano magobo huluane, amo Na hawa: hamomusa:gini ilegele momogili gagai dagoi. Be Isala:ili magobo huluane mae lale, Na da wali Lifai fi dunu huluane lalegagumu. Ilia da Na fi dunu esalumu. Bai Na da Hina Gode.
Ilia da Lifai Dunu Idi
14-15 Sainai hafoga:i soge ganodini, Hina Gode da Mousese amola Lifai dunu huluane, dunu mano amo da oubi afae lalelegele esala, amola dunu eno huluane, ilia fi amola sosogo fi defele, idili, dedema:ne sia:i. 16 Mousese da Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i defele hamoi. 17-20 Lifai da dunu mano udiana galu. Ilia dio da Gesione, Gouha:de amola Milalai. Ilia da amo dio udiana ilia fi udiana ilima asuli. Gesione da dunu mano aduna galu. Elea dio da Libini amola Simiai. Gouha:de da dunu mano biyaduyale galu. Ilia dio da A:mala:me, Isiha, Hibalone amola Asaiele. Milalai da dunu mano aduna galu. Elea dio da Malai amola Musiai. Iligaga fi da amo dunu ilia dio lai dagoi.
21 Libini amola Simiai elea sosogo fi da Gesione fi hamoi galu. 22 Amo fi dunu huluane amo da lalelegele, oubi afae baligi, ilia idi da 7,500! 23 Amo fi ilia fisisu sogebi da Hina Gode Ea Abula Diasu amoga guma:dini ilegei galu. 24 Ilia ouligisudafa da Ilaiasa:fe (La:iele egefe) galu. 25-26 Ilia da Hina Gode Ea Abula Diasu liligi huluane ouligima:ne ilegei. Amo da ea ganodini dedebosu, ea gadili dedebosu abula amo ea logo holei dedebosu, gagoi amo Abula Diasu amola oloda sisiga:su amo ea abula liligi, amola gagoi logo holei amo ea abula dedebosu. Ilia da amo liligi hahamoma:ne, ouligisu.
27 A:mala:me, Isiha, Hibalone amola Asaiele, amo ilia sosogo fi da Gouha:de fi hamoi. 28 Amo fi ilia dunu mano huluane lalelegele, oubi afae baligi, ilia idi da 8,600.
29 Amo fi ilia fisisu sogebi da Hina Gode Ea Abula Diasu gadili (south) ilegei dagoi ba:i. 30 Ilia ouligisudafa da Elisa:ifa:ne (Asaiele egefe) galu. 31 Ilia da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili, fafai, gamali bai, oloda huluane, hawa: hamosu liligi amo gobele salasu dunu da Hadigi Malei Sesei amoga hamosu amola Hadigidafa Momei Sesei logo holei ea abula, amo huluane noga:le ouligima:ne ilegei.
32 Lifai fi dunu ilia bisilua da Elia:isa (Gobele salasu dunu Elane ea mano). E da dunu huluane amo da Hadigi Malei Sesei hawa: hamosu hamoma:ne ouligisu.
33 Malai amola Musiai ela sosogo fi da Milalai fi hamoi galu. 34 Amo fi dunu huluane lalelegele, oubi afae baligili, ilia idi da 6,200. 35 Amo fi ilia fisisu sogebi da Hina Gode Ea Abula diasuga ga (north) agoane, ilegei dagoi ba:i. Ilia ouligisudafa da Siuliele (A:biha:ile egefe) galu. 36 Mousese da amo fi dunu ilia Abula Diasu amo gagui liligi, golasu ifa, fa:i liligi amola disisili hahamomusa: liligi huluane amo ouligima:ne ilegei. 37 Amola ilia hawa: hamosu da gadili gagoi ea golasu ifa, amo ea bai, duni bugisu amola efe huluane ouligima:ne sia:i.
38 Mousese, Elane amola egefelali ilia fisisu da Hina Gode Ea Abula Diasu midadi, eso mabe gusudili ilegei. Ilisu da Isala:ili dunu fidima:ne, Hadigi Malei Sesei amo ganodini hawa: hamonanu. Be dunu eno da amo hawa: hamomusa: dawa:i ganiaba, ilia amo dunu medole legemusa: ilegei. 39 Hina Gode da ema sia:beba:le, Mousese da dunu huluane amo da lalelegele, oubi afae baligiba:le, ilia dunu momogi defele idili gagale dedei. Ilia idi huluane da 22,000.
Lifai Dunu da Isala:ili Mano Magobo Ilia Sogebi Lai
40-41 Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Isala:ili dunu ilia mano magobo huluanedafa da Na:. Amaiba:le, Isala:ili magobo dunu mano amo da oubi afae baligi, amo dedema. Be amo mae lale, Na da Lifai fi huluane amo lamu. Na da Hina Gode! Amola Isala:ili ohe fi mano magobo huluane mae lale, Na da Lifai fi dunu ilia ohe huluanedafa lamu.” 42-43 Mousese da Hina Gode Ea sia: nababeba:le, Isala:ili dunu ilia mano magobo huluane amo da lalelegele, oubi afae baligi galea, ilia dio huluane dedei. Ilia idi huluane da 22,273 agoane ba:i. 44 Hina Gode da Mousesema amane sia:i, 45 “Wali, Isala:ili magobo dunu mano huluane ilia sogebi lama:ne, Lifai fi dunu huluane ilegele, Nama ima. Amola Isala:ili dunu ilia ohe fofoi mano magobo ilia sogebi lama:ne, Lifai fi dunu ilia ohe fofoi mano magobo huluanedafa ilegele, Nama ima. 46 Be Isala:ili dunu ilia dunu mano magobo ilia idi da Lifai fi dunu huluane ilia idi273agoane baligisa. Amaiba:le, di amo 273 dunu bu bidi lama. 47 Bidi lasu ilegesu amo defele Isala:ili ilia dunu mano magobo amo silifa biyale gala amoga bu bidi lama.
48 Amo muni lale amo Elane amola egefelali ilima ima:mu.” 49 Mousese da Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i defele hamoi dagoi. 50-51 E da silifa fage 1,365 amo lale, Elane amola egefelali ilima i.

*3:2: Idisu 26:20

3:4: Gobele Salasu 10:1-2; Idisu 26:61

3:12-13: Gadili Asi 13:2