2
Isala:ili Dunu Fi da agoane Fifi Lasu
Hina Gode da Mousese amola Elane elama amane hamoma:ne sia:i, “Isala:ili dunu da ilia abula diasu gilisisu hamosea, dunu huluane da ea fi gosa:gisu amo haguduga gaguli fima:mu. Ilia abula diasu huluane amo Na Abula Diasu sisiga:le gaguma:ne sia:ma. 3-9 Eso maba gusudili la:idi amoga Yuda fi ilia eso gosa:gisu hagudu, fi haguduga dedei ilia amola ilia ouligisu dunu da fima:mu.
Fi Ouligisu Dunu Idisu
Yuda Na:iasione (Aminada:be egefe) 74,600
Isaga Nida:niele (Sua egefe) 54,400
Sebiulane Ilaia:be (Hilone egefe) 57,400
Huluane da 186,400
Isala:ili dunu da mogodigili ahoasea, Yuda fi da bisili mogodigima:mu.
10-16 Ga (south) la:idi amoga Liubene fi dunu da fi afae afae ilia amola ilia ouligisu dunu ilia eso gosa:gisu haguduga fima:mu, agoane,
Fi Ouligisu Dunu Idisu
Liubene Elaise (Siedia egefe) 46,500
Simiane Sieliumiele (Siulisia:dai egefe) 59,300
Ga:de Ilaiasa:fe (Diuele egefe) 45,650
Huluane da 151,450
Liubene ea fi da No 2, Yuda bagia, mogodigili masunu.
17 Yuda amola Liubene ilima gilisili fi da bisili mogodigili masunu. Fa:nodafa, fi amo da Ifala:ime amola Ga:de gilisi da mogodigimu. Dogoa, Lifai fi dunu da Na Abula Diasu gaguli mogodigimu.
18-24 Eso dabe guma:dini la:idi, Ifala:ime fi dunu amola ilia ouligisu dunu da ilia gilisi mogi amo ganodini agoane fima:mu.
Fi Ouligisu Dunu Idisu
Ifala:ime Ilisiama (Amihade egefe) 40,500
Ma:na:se Ga:maliele (Bedase egefe) 32,200
Bediamini Abaida:ne (Gidioni egefe) 35,400
Huluane da 108,100
Ifala:ime fi da No 3 agoane, Lifai dunu ili baligia mogodigima:mu.
25-31 Ga (north) la:idi amoga, Da:ne fi dunu amola ilia ouligisu dunu da ilia gilisisu mogi amo ganodini agoane fima:mu.
Fi Ouligisu Dunu Idisu
Da:ne Ahaise (Amisia:da:iai egefe) 62,700
A:sie Ba:igiele (Ogela:ne egefe) 41,500
Na:fadalai Ahaila (Ina:ne egefe) 53,400
Huluane da 157,600
Da:ne ea fi gilisisu da fa:nodafa mogodigima:mu.
32 Isala:ili dunu huluane amo da ilia fi afae afae amo ganodini gilisili dedei, ilia idi da 603,550 ba:i. 33 Be Hina Gode da Mousesema hamoma:ne sia:i defele, ilia da Isala:ili dunu idisia, Lifai dunu gilisili hame idili dedei.
34 Amaiba:le, Isala:ili dunu da Hina Gode Ea Mousesema hamoma:ne sia:i liligi huluane hamoi. Ilia da fisia, ilia eso gosa:gisu hagudu fi. Amola ilia da mogodigisia, dunu huluane da hi fi amo gilisili mogodigisu