IDISU
(Da:i Sia: - Numbers; Modu - Numera; Bisini - Namba)
Hidadea Sia:
Isala:ili dunu ilia da Sainai Goumi soge fisili, ode 40 amoga wadela:i hafoga:i soge ganodini lalalu, soge amo Gode da ilima imunusa: ilegei amo ea eso mabadi gusudi alalo amoga doaga:i. Idisu Buga da ilia hou amo ode amoga hamoi olelesa.
Amo buga ea dio da Idisu. Bai amo ganodini, Mousese da Sainai Goumi sogega, Isala:ili dunu huluane idi. Amola ode 40 asili, ilia da Moua:be soge, Yodane Hano gusu la:idi amoga doaga:lalu, idisu eno hamoi. Isala:ili dunu da Sainai Goumi fisili, Ga:idesie Bania (amo da Ga:ina:ne soge ea ga (south) alalo bega: gala) amoga doaga:i. Be amo esoga ilia da Gode Ea ilegei sogega hame golili sa:i. Ilia da ode bagohame amo soge ganodini esalu, asili, Yodane Hano gusudili bega: doaga:i. Ilia fi mogili da amo sogega fi esalu. Eno huluane da Yodane Hano degele, Ga:ina:ne soge ganodini golili sa:imusa: momagei.
Idisu Buga da Isala:ili fi ilia hou olelesa. Eso bagohame ilia da da:i dioi galu amola logo gasa bagade ba:beba:le, beda:iwane esalu. Ilia da Godema amola Mousese (Gode da e Isala:ili dunu bisilua hamoma:ne ilegei dagoi) amoma eso bagohame odoga:su. Be Gode da ilia hame nabasu amola gasa hame hou mae dawa:le, ilima asigiwane hamosu. Eso enoga, E da ilima se iasu, be ilia da bu sinidigiba:le, E da ilia wadela:i hou gogolema:ne olofoi. Amola Idisu Buga ganodini, ninia Mousese da Godema asigisa amola ea fi dunuma asigisa, amo hou ba:sa.
Gobele Salasu afae afae ilia dio da agoane dedei
Gobei Iasu (Burnt Offering) ...Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu
Gala:ine Iasu (Grain Offering) ...Hina Godema Gala:ine Iasu
Gilisisu Iasu (Fellowship Offering) ...Hahawane Gilisili Olofole Iasu
Wadela:i Hou Iasu (Sin Offering) ...Wadela:i Hou Gogolema:ne
Olofoma:ne Iasu
Mae Dawa:le Wadela:i Hamoi Iasu...Mae Dawa:le Wadela:i Hamoi
(Guilt Offering - Offering for Unintentional Sin) Iasu
Eno Dunuma Wadela:le Hamoiba:le Iasu...Dabe Ima:ne Iasu
(Repayment Offering)
Sia: Dedei
1 Isala:ili fi Dunu da Sainai Goumi fisimusa: momagei...Sia:alalo 1:1-9:23
(a) Fi Idisu No. 1 hamoi...Sia:alalo 1:1-4:49
(b) Malasu amola Hamoma:ne sia:i...Sia:alalo 5:1-8:26
(c) Baligisu Lolo Nasu No. 2...Sia:alalo 9:1-23
2 Ilia da Sainai Goumi fisili,
Moua:be sogega Doaga:i...Sia:alalo 10:1-21:35
3 Ilia hou Moua:be soge ganodini Hahamosu...Sia:alalo 22:1-32:42
4 Isala:ili Dunu da Idibidi soge fisili,
Moua:be amoga Doaga:i...Sia:alalo 33:1-49
5 Isala:ili Dunu da Yodane Hano Degemusa: Momagei
Amaiba:le, Mousese da ilima Fada:i Sia: Sia:i...Sia:alalo 33:50-36:13
1
IDISU
Ilia da Isala:ili Fi Idisu No. 1 Hamoi
* Idisu 26:1-51Eso age amola oubi ageyadu amoga Isala:ili dunu ilia da Idibidi yolesi ode ageyadu ganodini, Hina Gode da Ea Abula Diasu, Sainai hafoga:i soge ganodini diala, amo ganodini Mousesema sia:i. 2-3 E da amane sia:i, “Di amola Elane amo Isala:ili dunu ilia sosogo fi amola fidafa amoga idisu hamoma. Dunu huluane amo da ode 20 lalelegele esalu, amola ode 20 baligi, amola ilia da dadi gagui hawa: hamomusa: defele esala, amo huluane ilia dio dedema. Fi huluane afae afae ilia bisilua ali fidima:ne sia:ma. 5-16 Fi amoga bisilua, amo hawa: hamomusa: ilia fi dunu amoga ilegei, ilia dio da haguduga dedei diala;
Fi ...Fi Bisilua
Liubene...Elaise (Siedia egefe)
Simiane... Sieliumiele (Siulisia:dai egefe)
Yuda...Na:iasione (Aminada:be egefe)
Isaga...Nida:niele (Sua egefe)
Sebiulane...Ilaia:be (Hilone egefe)
Ifala:ime...Ilisiama (Amihade egefe)
Ma:na:se...Ga:maliele (Bedase egefe)
Bediamini...Abaida:ne (Gidioni egefe)
Da:ne...Ahaise (Amisia:da:ia; egefe)
A:sie...Ba:igiele (Ogela:ne egefe)
Ga:de...Ilaiasa:fe (Diuele egefe)
Na:fadalai...Ahaila (Ina:ne egefe)
17 Amo dunu fagoyale gala, ilia da Mousese amola Elane fidi. Ilia, da 18 eso age amola oubi ageyadu amoga Isala:ili fi huluane gilisimusa: wele sia:i. Amalalu, ilia da ilia fi amola sosogo fi huluane afafane, ilia dio huluane dedei. Dunu amo da ode 20 lalelegele esalu amola amo baligi ilia da ilia dio dedene idi. 19 Hina Gode Ea sia:i defele, ilia da hamoi dagoi. Mousese da amo dunu idisu, Sainai hafoga:i soge ganodini hamoi. 20-46 Dunu amo da ode 20 lalelegele esalu, amola amo baligi, amo da dadi gagumu defele ba:loba, amo huluane ilia fi amola sosogo fi defele dedei dagoi ba:i. Ilia da Liubene (Ya:igobe ea mano magobo) hidadea dedei.
Idi huluane da agoane:-
Fi ...Idisu
Liubene ...46,500
Simiane ...59,300
Ga:de ...45,650
Yuda ...74,600
Isaga ...54,400
Sebiulane ...57,400
Ifala:ime ...40,500
Ma:na:se ...32,200
Bediamini ...35,400
Da:ne ...62,700
A:sie ...41,500
Na:fadalai ...53,400
Huluane gilisi idi da ...603,550
47 Lifai fi da eno dunu fi ilima gilisili hame dedei. 48 Bai Hina Gode da Mousesema amane sia:i dagoi, 49 “Di da dunu amo da dadi gagumu defele gala dedesea, Lifai fi dunu mae dedema. 50 Be Lifai fi dunu amo ilia Na abula diasu amola hawa: hamosu liligi ganodini sali amo huluane ouligima:ne sia:ma. Ilia da Na abula diasu amola liligi huluane gaguli masunu. Ilia da amo abula diasu ganodini hawa: hamomu amola ilia fisu diasu amoga sisiga:le gagumu. 51 Dilia fisisu mugululi masusa: dawa:sea, Lifai dunu da amo mugululi, gaguli ahoasea, gaheabolo sogebi amoga bu gagumu. Be eno dunu da abula diasuga gadenenewane doaga:sea, amo dunu medole legema. 52 Be Isala:ili fi dunu huluane da fisisu higagale gaguli gagamu. Ilia da fi afae afae amanewane ilia abula diasu ilisu eso gosa:gisu abula haguduga gagumu.
53 Be Lifai fi da Na Abula Diasu noga:le ouligima:ne, amogai sisiga:le fimu. Eno dunu da gadenene masea, Na ougi da Isala:ili fi fasa:besa:le, agoane noga:le ouligima.”
54 Amaiba:le, Isala:ili dunu da Hina Gode Ea Mousesema hamoma:ne sia:i huluane defele hamoi.

*1:1: Idisu 26:1-51