27
Hina Godema Iasu Liligi Sema
Hina Gode da Mousesema amane hamoma:ne sia:i, “Isala:ili dunu ilima amane sia:ma,” Nowa da Godema imunusa:, dunu ilegesea, e da amo dunu bu samogene lamu da defea. Be e da amo dunu ea dabe defele imunu. 3-7 Dabe lamu defei da hagudu dedei,
asigilai dunu amo da ode20 asili ode60 doaga:i, ea dabe lamu defei da silifa fage50agoane
asigilai uda ea dabe lamu defei da silifa fage30 agoane
goi amo da ode5 asili20 doaga:i, ea dabe lamu defei da silifa fage20agoane
uda mano ea dabe lamu defei da silifa fage10 agoane
dunu mano dudubu (ode oasili5) ea dabe lamu defei da silifa fage5agoane
uda mano dudubu ea dabe lamu defei da silifa fage3 agoane
asigilai dunu amo da ode60 baligi, ea dabe lamu defei da silifa fage15agoane
asigilai uda amo daode60baligi amo ea dabe lamu defei da silifa fage10agoane.
Be dunu da eno dunu ilegei amola hame gaguiba:le, bu defei amo defele lamu hamedei ba:sea, e da ea ilegei dunu o uda, gobele salasu dunu ema oule masa:ne sia:ma. Amasea, gobele salasu dunu da ilegei hamoi dunu ea gagui defele, dabe lamu defei haguduga ilegemu.
- 10 Be dunu da Hina Godema imunusa:, ohe noga:i ilegesea, e da amo ohe afadenene eno ohe imunu da hamedei. Bai Hina Godema ilegei iasu da sema gala. E da ohe afadenene, eno imunusa: dawa:sea, amo ohe aduna da Hina Gode Ea:. 11 Be ilegei liligi amo da ledo galebe ohe (Hina Gode da agoai liligi hame laha) amo galea, dunu da amo ohe gobele salasu dunuma gaguli masunu. 12 Gobele salasu dunu da amo ohe ea hou defele lamu defei ilegemu. Amo lamu defei afadenemu da hamedei galebe.
13 Iasu dunu da amo ohe bu bidi lamusa: dawa:sea, e da bidi lamu defei amola20% eno amola bidi lamusa: imunu.
14 Nowa dunu da ea diasu Hina Godema imunusa: ilegesea, gobele salasu dunu da amo diasu ea hou defele, bidi lamu defele ilegemu. Amo bidi lamu defei afadenemu da hamedei. 15 Be dunu amo diasu imunusa: ilegei da amo diasu bu bidi lamusa: dawa:sea, e da diasu ea bidi lamu defei amola20% eno amola amoga bu bidi lamu.
16 Dunu da Hina Godema imunusa: ea soge ilegesea, amo ea bidi lamu defei da fage hawa: amo sogea bugima:ne ea defei agoane ba:mu. Idi da bali hawa:20gilougala:me afae afae da silifa fage nabuane amoga lamu. 17 Be Bu Sagosu Ode doaga:sea, amolalu e da hedolo Hina Godema imunusa: ilegesea, amo ea bu lamusa: defei da huluanedafa.
18 Be e da fa:nowane ilegesea, gobele salasu dunu da ode asili, Bu Sagosu Ode doaga:mu, amo ode idilalu ea bu bidi lamu defei ilegemu. 19 Dunu amo da musa: amo soge Hina Godema ilegei, e da bu bidi lamusa: dawa:sea, e da amo ea bidi lamu defei amola eno20% amoga bu bidi lamu. 20 Be amo dunu da amo soge Hina Godema bu mae bidi lale, eno dunuma bidi lasea, e da amo soge bu hamedafa bidi lamu - sema gala.
21 Bu Sagosu Ode eno doaga:sea, amo soge da Hina Gode Ea: liligi, eso huluane enoga mae bidi lama:ne, hamoi dagoi ba:mu. Gobele salasu dunu ilia da amo soge gagumu. 22 Dunu da soge bidi lale, Hina Godema amo soge imunusa: ilegesea,
23 gobele salasu dunu da ode asili Bu Sagosu Ode amoga doaga:mu, amo ode idilalu, amo soge bidi lamu defei ilegemu. Amasea, amo dunu da defei amo defele amo esodafaga hedolo imunu. Bidi i amo da Hina Gode Ea:. 24 Bu Sagosu Ode amoga, soge da ea musa: eda o egaga fi ilima bu sinidigili ima:mu.
25 Bidi lamu defei da Isala:ili fi bidi lasu sema ilegei defele hamoi dagoi ba:mu.
26 Isala:ili sema amo ganodini, magobo lalelegei huluane da Hina Gode Ea:. Amaiba:le, dilia da magobo amo hahawane udigili iasu hamomu da hamedei. Bai amo da Hina Gode Ea: liligi. Bulamagau mano o sibi mano o goudi mano da Hina Gode Ea:.
27 Be ledo gala ohe amo da ilegei hame ohe ea bidi lasu defei defele amola eno20% amola amoga bu bidi lamu da defea. Be ea eda da bu hame bidi lasea, gobele salasu dunu da eno dunuma ea lamu defei ilegei amoga bidi lamu da defea.
28  * Idisu 18:14Be liligi o dunu o ohe o soge da bu hame lamusa: Hina Godema ilegesea, amo bu samogemu da hamedei. Bai amo liligi da eso huluane Hina Gode Ea:. 29 Dunu amola da medole legemusa: Hina Godema ilegei, amo bu lamu da hamedei. Amo da medole legemu fawane. 30  Idisu 18:21; Mousese ea Malasu14:22-29 (Hina Gode da Yeligou moilai bai bagade dunu medole legemusa: ilegei. Bai ilia wadela:i hou da nabaidafa ba:i. Amaiba:le, Isala:ili dunu da Yeligou dunu huluane medole legei dagoi. (Yosiua 6:17-18, 21.)Sogega heda:i ha:i manu huluane, (gala:ine amola ifa fage) amo nabuane momogili, afae da Hina Gode Ea:. 31 Nowa da Hina Gode Ea liligi bu lamusa: dawa:sea, e da amo ea bidi lamu defei defele amola eno20% amoga bu lamu. 32 Lai gebo ilia idi nabuane ganodini, afae da Hina Gode Ea:. 33 Amo ohe ea eda da amo nabuane idi amo ganodini, wadela:i ohe fawane Hina Godema imunu da sema bagade. Amola ohe noga:i amo da Hina Godema ilegei, amo afadenene eno imunu da sema bagade. Amai hamosea., amo ohe aduna da Hina Gode Ea: ba:mu, amola ela bu bidi lamu da hamedei.
34 Hina Gode da amo hamoma:ne sia:i huluane Sainai Goumia Mousesema i. E da Isala:ili fi dunu ilima alofele ima:ne, Mousesema sia:si.
Sia: Ama Dagoi

*27:28: Idisu 18:14

27:30: Idisu 18:21; Mousese ea Malasu14:22-29 (Hina Gode da Yeligou moilai bai bagade dunu medole legemusa: ilegei. Bai ilia wadela:i hou da nabaidafa ba:i. Amaiba:le, Isala:ili dunu da Yeligou dunu huluane medole legei dagoi. (Yosiua 6:17-18, 21.)