18
Gobele Salasu Dunu amola Lifai Dunu Ilia Hawa: Hamosu
Hina Gode da Elanema amane sia:i, “Dunu da Na Abula Diasu ganodini giadofale hawa: hamosea, di amola dia mano amola Lifai dunu da se dabe nabimu. Be dilia gobele salasu hawa: hamosu ganodini giadofale hamosea, di amola dia mano fawane da se dabe iasu ba:mu. Dia fi dunu, Lifai dunu, amo di amola dia mano, Abula Diasu hawa: hamosu fidima:ne oule misa. Ilia da dia hawa: hamosu noga:le hamoma:ne sia:ma, amola Abula Diasu hawa: hamosu noga:le hamoma:ne sia:ma. Be Hadigi liligi Hadigi Malei Sesei ganodini diala amola Oloda, ilia da hame digili ba:mu. Ilia da amo liligi digili ba:sea, ili amola di, gilisili medole legei dagoi ba:mu. Ilia da di amola gilisili hawa: hamomu, amola Abula Diasu hawa: hamosu huluane amo noga:le hamoma:ne sia:ma. Be hame dawa:su dunu da di gilisili mae hamoma:ne sia:ma. Amo da hamedei. Di amola diagefelali fawane da Hadigi Malei Sesei amola Oloda amo hawa: hamosu hamomu. Bai Na ougi da Isala:ili dunuma bu heda:sa:besa:le, dilisu fawane hamoma. Na da Isala:ili fi amo ganodini, dia fi Lifai dunu amo ilegele, dima hahawane iasu agoane, dima iaha. Ilia da Abula Diasu ganodini hawa: hamoma:ne, Nama momogili gagai dagoi. Be Na da di amola dia mano, dilisu da Oloda amola Hadigidafa Momei Sesei amoga gobele salasu hawa: hamosu hamoma:ne ilegei dagoi. Amo hawa: hamosu da dilia hawa: hamosu fawane. Bai gobele salasu hou Na da hahawane iasu fedege agoane dilima fawane i dagoi. Hame dawa:su amola hame ilegei dunu da hadigi liligi gadenene masea, amo dunu medole legema.”
Gobele Salasu Dunu ilia Ha:i Manu Iasu
Hina Gode da Elanema amane sia:i, “Dawa:ma! Na da ha:i manu liligi Nama i amo da gobele salimusa: hame gobele sali, amo huluane Na da dima iaha. Amo da di amola digaga fi mae fisili, eso huluane lamu. Hadigidafa iasu amo da oloda da:iya hame gobele sali, amo liligi haguduga dedei da dia: :- Gala:ine Iasu; Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu; Dabe Imunu Iasu. Liligi huluane Nama hadigi iasu hamoma:ne i, da di amola dia gofelali, dilia:. 10 Dilia amo liligi hadigi sogebi ganodini moma. Amo dunuga fawane manu. Amo liligi da hadigi gala dawa:ma.
11 Amola eno hahawane iasu liligi amo Isala:ili dunu da Nama iaha, amo di da lamu. Na da eso huluane, mae fisili di amola dia gofelali amola didiwilali ilima iaha. Dia sosogo fi huluane ledo dodofei dagoiba:le fawane amo manu da defea.
12 Na da baligili noga:i degabo fai ha:i manu amo Isala:ili dunu da Nama ode huluane amoga iaha, amo Na da dilima iaha. Amo da olife susuligi, waini hano amola gagoma.
13 Amo huluane da dia liligi ba:mu. Dia sosogo fi huluane ledo hamedei, da amo manu defea. 14  * Gobele Salasu 27:28Liligi huluane Isala:ili soge ganodini amo ilia da Nama udigili momodale ligiagale ilegei, amo da dia:.
15 Magobo dunu mano o magobo ohe mano amo Isala:ili dunu da Nama iaha, amo da dia:. Be dunu ilia da mano magobo bu bidi lamusa: dawa:sea, amo di bidiga lama:ne ilegema. Amola magobo ohe amo da sema ganodini ledo hamoi, amo amolawane bidiga lama:ne ilegema. 16 Mano lalelegele, oubi afae doaga:sea, Isala:ili ilia malasu defele, silifa fage biyale gala amoga bu bidiga lama:ne ilegema:ma! 17 Be magobo bulamagau, sibi amola goudi amo dunu ilia da bu bidi lamu da hamedei. Ilia da dafawane Na: liligi fawane amola amo dilia gobele salima. Ilia maga:me amo oloda la:idi amoga galagama amola ilia sefe amo gobesima. Na da amo gobei gabusiga: hahawane nabimu. 18 Ilia hu da dia:. Amola sogogea amola baligili noga:i iasu ea lobodafadi emo amola da dia:.
19 Na da di, dia gofelali amola didiwilali ilima baligili noga:i iasu Isala:ili dunu da Nama iaha, amo imunu. Amo da gousa:su (fimu da hamedei) Na da di amola digaga fi ilima hamoi dagoi.” 20 Hina Gode da Elanema amane sia:i, “Di da soge o diasu amo digaga fi ilima imunusa: hame lamu. Amola, soge afae Isala:ili soge ganodini da dima ilegei hame ba:mu. Bai Na, Hina Gode, da dia esaloma:ne liligi huluane defele esala.”
Lifai Dunu ilia Gagumu Liligi
21  Gobele Salasu 27:30-33; Mousese ea Malasu 14:22-29Hina Gode da amane sia:i “Na da Lifai fi dunu ilima ‘daide’ (lai liligi huluane nabuane mogili, afae) amo huluane Isala:ili dunu da Nama iaha, amo Lifai dunu ilima i dagoi. Ilia da Na Abula Diasu ouligima:ne hawa: hamobeba:le, Na da amo bidi ilima iaha. 22 Isala:ili dunu eno da Na Abula Diasu gadenene hamedafa misunu. Bai ilia da bogosu se dabe iasu lasa:besa:le. 23 Waha winini, Lifai dunu ilia fawane da Na Abula Diasu ouligimu. Amola, noga:le hame ouligisia, Na da ilima fawane sia:mu. Amo da eso huluane dialumu sema amola amo sema da digaga fi ilima dialumu. Lifai dunu da soge o diasu Isala:ili soge ganodini hame gagui dialumu. 24 Bai Na da ilima ‘daide’ amo Isala:ili dunu da Nama iaha, amo ilima i dagoi. Amaiba:le Na da ili da Isala:ili soge ganodini liligi hame gagui dialumu, ilima sia:i dagoi.
Lifai Dunu Ilia Daide
25 Hina Gode da Mousesema amane hamoma:ne sia:i, 26 “Lifai dunu ilima amane sia:ma, ‘Dilia da Isala:ili dunu ilima ‘daide’ amo Hina Gode da dili lama:ne sia:i, amo lasea, dilia amoga ‘daide’ amo bu Hina Godema ima. 27 Na da dilia iasu amo ifabi ouligisu dunu ea iasu (gagoma gaheabolo amola waini hano gaheabolo) amo defele ba:mu. 28 Amo iasu (Isala:ili dunu ilia ‘daide’ dilima i) da Hina Gode Ea:. Amola amoga dilia ‘daide’ lale, gobele salasu dunu Elanema ima:ma. 29 Amo liligi noga:idafa fawane, amoga amo ‘daide’ lama. 30 Ifabi ouligisu dunu da ‘daide’ ia dagosea, eno la:idi hi gagusa. Amo defele dilia ‘daide’ noga:idafa la:idi amo Hina Godema (amola Elanema) ia dagosea, eno la:idi dilisu lama. 31 Dilia amola dilia sosogo fi da nasu sogebi mae dawa:le, udigili manu da defea. Bai amo da dilia hawa: hamosu Abula Diasu ganodini, amo ea bidi lasu gala. 32 Dilia da amo huluane nasea, wadela:i hame hou hamosa. Be hidadea baligili noga:idafa ‘daide’ Hina Godema ima. Be Isala:ili dunu ilia hadigi sema iasu noga:le dawa:ma. Dilia da Hina Godema Ea baligili noga:idafa ‘daide’ hidadea mae iawane, amo liligi manu da sema bagade. Agoane hamosea, dilia da medole legei dagoi ba:mu.”

*18:14: Gobele Salasu 27:28

18:21: Gobele Salasu 27:30-33; Mousese ea Malasu 14:22-29