17
Elane ea Galiamo
Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Isala:ili dunuma ilia da dima galiamo fagoyale gala ima:ne sia:ma. Amo galiamo da afae afae Isala:ili fi ouligisu dunu fagoyale gala ilia galiamo agoane. Amo dunu ilia dio afae afae amo galiamo damana dedema. Amola galiamo amo da Lifai fi ilia galiamo amoga Elane ea dio dedema. Fi ouligisu dunu afae afae da galiamo afae dialebe ba:mu. Amo galiamo Na Abula Diasuga gaguli misini, Gode Ea Gousa:su Sema Gagili (amoga Na da di gousa:sa) amo midadi ligisima. Amasea Na ilegei dunu ea galiamo da fadagala:mu. Amo hamobeba:le, Na da Isala:ili dunu ilia mae fisili dima egane sia:su amo hedofamu.”
Amaiba:le, Mousese da Isala:ili dunuma sia:beba:le, ilia ouligisu dunu afae afae da ema galiamo i. Amo galiamo da fi fagoyale afae afae gala, ilia:. Amola ilia da Elane ea galiamo amo galiamo enoma gilisi. Amalalu, Mousese da galiamo huluane Abula Diasu amo Hina Gode Ea Sema Gousa:su Gagili midadi amoga ligisi.
* Hibulu 9:4Aya eso amoga, Mousese da Abula Diasu ganodini golili sa:ili, Elane ea galiamo (amo da Lifai fi ilia galiamo) amo da fadagala:i dagoi ba:i. Amo da yebese hamone, sogea hamone, ‘alamode’ fage legei dagoi ba:i. Mousese da galiamo huluane gaguli asili, Isala:ili dunuma olei. Ilia da hou doaga:i amo ba:lalu, ilia ouligisu dunu afae afae da ilia galiamo bu ili ladi.
10 Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Elane ea galiamo amo Gode Ea Gousa:su Sema Gagili ganodini bu salima. Amo da Isala:ili odoga:su dunuma sisasu agoane dialoma:mu. Sisasu da ilia da egasu sia: hame hedofasea, bogomu.”
11 Mousese da Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i defele hamoi dagoi.
12 Isala:ili dunu da Mousesema amane sia:i, “Ninia da gugunufinisi dagoi. 13 Nowa da Abula Diasu gadenene fawane masea, e da bogomu. Amaiba:le ninia huluane da bogogia:mu agoai galebe.”

*17:8: Hibulu 9:4