16
Goula, Da:idia:ne amola Abaila:me
1-2  * Yude 1:11Goula (e da Aisiha ea mano amola ea fi da Lifai amola ea sosogo fi da Gouha:de), e da gasa fili, Mousesema odoga:i. Liubene fi dunu udiana (Ilaia:be ea mano aduna amo Da:idia:ne, Abaila:me amola Bilede ea mano amo One) amola Isala:ili fi ouligisu dunu 250 (Isala:ili fi dunuga ilegei ouligisu dunu) ilia da Goula gilisili Mousesema odoga:i. Ilia da Mousese amola Elane ela midadi gilisili, amane sia:i, “Alia hou da gasa fili, baligi dagoi! Ninia fi dunu huluane da Hina Gode Ea:! Amola Hina Gode da nini huluane gilisili esala! Amaiba:le, Mousese, di abuliba:le ninima hina agoane hamosala:?”
Mousese da amo sia: nababeba:le, hi osoboga gala:lasa:ili, Godema sia:ne gadoi.
Amasea, e da Goula amola ema fa:no bobogesu dunu ilima amane sia:i, “Aya hahabe, Hina Gode da nowa da Ea: fidafa, amo olelemu. E da Ea ilegei dunu, Ema oloda gadenene doaga:ma:ne logo doasimu. 6-7 Aya hahabe, dilia amola dilia fa:no bobogesu dunu, amo lalu gasa:le legesu ofodo lale, amo ganodini laluoso amola gabusiga: manoma salawane, oloda amoma gaguli misa. Amasea, ninia da Hina Gode Ea ilegei dunu dawa:mu. Dilia Lifai dunu, dilia fawane da gasa fili baligi dagoi!”
Mousese da bu Goula ema amane sia:i, “Dilia Lifai dunu! Nabima! Isala:ili Gode da dili eno Isala:ili fi amoga afafai dagoi. Bai dilia da Ema misini, Hina Gode Ea Abula Diasu ganodini hawa: hamoma:ne amola Isala:ili fi ilima fidisu hou hamoma:ne E da dilima ilegei. Dilia adi dawa:bela:? Amo da hamedei hou, dilia dawa:bela:?
10 Hina Gode da amo gadodafa nodoma:ne hou dilima i dagoi. Be amo mae dawa:le, dilia da gobele salasu hou amola lamusa: dawa:lala. 11 Dilia da Elanema egane sia:sea, dilia da ema hame egasa. Be dilia dafawane Hina Gode Ema egane odoga:sa.”
12 Amalalu, Mousese da Da:ida:ne amola Abaila:me ela ema misa:ne sia:si. Be ela da amane sia:i, “Ania da hame misunu! 13 Di da nini Idibidi nasegagi soge amoga fisili masa:ne, goeguda: wadela:i soge ganodini medole legema:ne oule misi. Amo da defeala:? Be amo baligili, di abuliba:le ninima hina agoane hamosala:? 14 Di da ninima nasegagi soge amola soge amola waini sagai ninia gaguma:ne hamedafa i. Amola wali di da ninima ogogomusa: dawa:lala. Ania da hamedafa misunu.”
15 Mousese da ougi bagade ba:i. E da Hina Godema amane sia:i “Amo dunu da Dima iasu gaguli masea, mae lama! Na da ilia dunu afae amoma wadela:le hamedafa hamoi. Na da ilia dougi afae hamedafa lai.”
16 Mousese da Goula ema amane sia:i, “Aya, di amola dia 250 fa:no bobogesu dunu amo Hina Gode Ea Abula Diasuga misa. Elane amola da amogawi esalebe ba:mu.
17 Dilia afae afae laluoso gasa:le legesu lale, gabusiga: manoma amoga ligisili, oloda amoga gaguli misini, olelema.” 18 Amaiba:le, ilia da dunu afae afae da ilia laluoso gasa:le legesu lale, amo ganodini laluoso amola gabusiga: manoma salawane, ilia amola Mousese amola Elane da Abula Diasu holeiga lelu. 19 Amalalu, Goula da Isala:ili fi huluane gilisili, ilia da Mousese amola Elane ela midadi Abula Diasu ea logo holeiga lelu. Amalalu, hedolowane, Hina Gode E esalagalebeia dawa:loma:ne sinenemegi hadigi da dunu huluane ba:ma:ne misi. 20 Hina Gode da Mousese amola Elanema amane sia:i, 21 “Masa! Amo dunuma mae gilisima! Na da wahadafa ili dafawanedafa wadela:lesimu!”
22 Be Mousese amola Elane da osoboga mi bugila sa:ili, beguduli, amane sia:i, “Gode! Di da esalusu huluane ea bai gala. Dunu afae fawane da wadela:le hamoiba:le, Di da fi dunu huluane ilima ougima:bela:?”
23 Hina Gode da Mousesema amane sia:i, 24 “Dunu huluane ilia da Goula, Da:ida:ne amola Abaila:me ilia abula diasu yolesili, sogebi enoga masa:ne sia:ma!”
25 Amalalu, Mousese, amola Isala:ili ouligisu dunu, ilia da Da:ida:ne amola Abaila:me elama asi. 26 Mousese da Isala:ili dunu ilima amane sia:i, “Amo wadela:i hamosu dunu ilia abula diasu yolesili, gadenene mae leloma! Ilia liligi huluanedafa mae digili ba:ma! Dilia agoane hame hamosea, dilia da ilia wadela:i hamoiba:le bogobe defele, dilia amola da bogomu.” 27 Amaiba:le, Isala:ili dunu da Goula, Da:ida:ne amola Abaila:me ilia abula diasu yolesili asi.
Da:ida:ne amola Abaila:me da ilia abula diasuga gadili asili, ela, elea uda amola mano da abula diasu logo holeiga lelebe ba:i. 28 Mousese da Isala:ili dunu ilima amane sia:i, “Dilia waha ba:mu liligi amoga, Hina Gode da na amo hou hamoma:ne asunasi amo dawa:mu. Amola na da na hanaiga hame hamoi amo dawa:mu. 29 Amo dunu da osobo bagade dunu ilia esalusu hou defele, Gode Ea se dabe mae lale, udigili bogosea, defea, Hina Gode da na hame asunasi dawa:ma. 30 Be Hina Gode da hou musa: hame ba:i hamosea, amola osobo ea lafi da dagale, dunu amola ilia liligi huluane amo mogo salasea, amola ilia esaleawane udigili bogoi sogega gudu dasea, amo dunu da Hina Gode da ilima higale yolesi dagoi dilia da dawa:mu.” 31 Mousese da sia:i dagoloba, hedolowane Da:ida:ne amola Abaila:me ela lelebe hagudu dialu osobo da lafi agoane dagale gai. 32 Osobo da ela amola elea sosogo fi amola Goula ea fa:no bobogesu dunu amola ilia liligi huluane amo mogosali dagoi. 33 Amaiba:le, ilia amola ilia liligi huluane da mae bogole, bogoi sogega gudu sa:i. Ilia gudu sa:i dagoloba, osobo ea lafi da bu ga:si. Ilia da bu hamedafa ba:i. 34 Isala:ili dunu huluane da disa wesu nababeba:le, hobea:i. Ilia da amane wei, “Hobea:ma! Osobo da nini amola mogosalasa:besa:le, hehenama!” 35 Amalalu, Hina Gode da lalu iasi. Amo da nene gadole, dunu250 amo da gabusiga: manoma i, amo huluane nei dagoi.
Laluoso Gasa:le Legesu
36 Amalalu, Hina Gode da Mousesema amane sia:i, 37 “Elia:isa (gobele salasu dunu Elane egefe) ema, e da balase laluoso gasa:le legesu amo dunu laluga nei ilia da:i hodo amo lale, laluoso amo da ilia laluoso gasa:le legesu ganodini diala amo soge enoga afagogoma:ne sia:ma! Bai amo laluoso gasa:le legesu da hadigi ilegei gala.
38 Ilia da Hina Gode Ea oloda amoga i dagoiba:le, hadigi hamoi dagoi. Amaiba:le, amo dunu (ilia da wadela:le hamoiba:le medole legei dagoi ba:i) amo ilia laluoso gasa:le legesu lale, dadabili, abenale da:fe hamone, amoga oloda dedebosu hamoma. Amo da Isala:ili dunuma sisasu dawa:loma:ne agoane ba:mu.” 39 Amaiba:le, gobele salasu dunu Elia:isa da laluoso gasa:le legesu lale, da:fe abenai hamoma:ne sia:i. Amalalu, ilia da amoga oloda dedeboi dagoi. 40 Amo da Isala:ili dunu ilima sisasu agoane ba:i. Sisasu da Elane egaga fi, ilia fawane da Hina Godema gabusiga: manoma ulagima:ne, oloda amoga doaga:mu da defea. Be eno dunu da amai hamonanu, e da Goula amola ea fa:no bobogesu dunu amo wadela:lesi dagoi ba:mu. Amo hou, Hina Gode da Mousesema, e da Elia:isama alofele sia:ma:ne sia:i.
Elane da Isala:ili Dunu Gaga:i
41 Eso eno aya amoga, Isala:ili fi dunu huluane da Mousese amola Elane elama egane sia:i, “Alia da Hina Gode Ea fi dunu mogili medole legei.” 42 Ilia da Mousese amola Elane elama egane sia:musa: gilisi dagoloba, ilia da Abula Diasu ba:musa: sinidigisia, Mu Mobi Ganumu da Abula Diasu dedeboi amola Hina Gode Esalebe dawa:digima:ne sinenemegi hadigi misi dialebe ba:i. 43 Mousese amola Elane da asili, Abula Diasu ea midadi lelu. 44 Amola Hina Gode da Mousesema amane sia:i,
45 “Masa! Amo dunu yolesima! Na da amogawi wahadafa ili wadela:lesimu!” Mousese amola Elane ela da odagi osoboa beguduli, 46 Mousese da Elanema amane sia:i, “Dia laluoso gasa:le legesu lale, oloda amoga laluoso lale, laluoso gasa:le legesu ganodini ligisili, gabusiga: manoma amo laluoso da:iya salima. Amasea hedolowane Isala:ili dunuma gaguli asili, dodofesu hou ilima hamomu. Hedolo! Hina Gode Ea ougi da heda:le, asi dagoi. Olo bagade da dunu fi ganodini mui dagoi.” 47 Elane da Mousese ea sia: nababeba:le, ea laluoso gasa:le legesu lale, Isala:ili dunu gilisisu dogoa amo gusu hehenaiya heda:i. E da olo bagade da mui dagoi ba:beba:le, gabusiga: manoma amo laluoso ligisili, dodofesu hou dunu ili dodofema:ne hamoi dagoi. 48 Amo hou da olo bagade madelai amo ea logo hedofai. Amalu, Elane da esala dunu la:idi amola bogoi dunu la:idi amoga dogoa lelebe ba:i. 49 Dunu da olo bagadeba:le bogogia:i ilia idi da 14,700. Eno da Goula ea lelesuba:le bogoi ili da gilisili hame idi. 50 Olo bagade da hedofai dagoi ba:loba, Elane da Mousese Abula Diasu logo holeiga esaloba amogai buhagi.

*16:1-2: Yude 1:11