19
Yoi Bulamagau Aseme ea Nasubu
Hina Gode da Mousese amola Elane elama amane sia:i, “Isala:ili dunu ilima hamoma:ne sia: amane olelema, ‘Yoi bulamagau aseme amo da afae hame lologoi amola hawa: hamosu hame hamoi, amo oule misini, gobele salasu dunu Elia:isa ema ima. Amasea, amo bulamagau fisisu gadili oule asili, Elia:isa ba:ma:ne, medole legema. Amasea, Elia:isa da bulamagau ea maga:me mogili lale, amola ea lobo sogo amoga Abula Diasu midadi amodili fogaga:la:ma:ne sia:ma. Amo ohe ea da:i hodo huluane (amola gadofo, hu, maga:me amola gaisa) amo gobele salasu dunu ba:ma:ne, gobesima. Amasea, gobele salasu dunu da ‘dolo’ ifa, ‘hisobe’ amoda fili lai amola yoi efe amo lale, bulamagau yoi lalu ganodini amo da:iya galagamu. Amolalu, e da ea abula dodofele, hano hi da:i damana sogagala:le amalu e da bu fisisu amo ganodini golili sa:imu da defea. Be e da ledo hamoi dagoi ba:mu. Daeya doaga:beba:le fawane, bu dodofei dagoi ba:mu.
Dunu amo da bulamagau aseme gobele sali, e amola da ea abula dodofele, hano hi da:i amoga sogagala:mu. Be e da ledo hamoi dagoi ba:mu. Daeya doaga:beba:le fawane, bu dodofei dagoi ba:mu. * Hibulu 9:13Amasea, dunu eno (amo da sema ganodini dodofei dagoi dunu), e da bulamagau ea nasubu gagadole, ledo hamedei sogebi amoga gaguli masa:mu. Ilia da nasubu amogawi ouligimu, amasea Isala:ili dunu da amo lale, hano amo da sema ledo dodofema:ne hamosa, amoga gilisimu. Amo hou da wadela:i hou fadegama:ne hamosa. 10 Dunu amo da nasubu gagadoi, amo dunu da ea abula dodofemu. Be e da ledo hamoiba:le, daeya doaga:sea bu ledo hamedei ba:mu. Amo sema da eso huluane dialumu. Isala:ili dunu amola ga fi dunu ili gilisili esalebe, da amo sema defele dawa:laloma:mu.
Bogoi Da:i Hodo Digili Ba:sea
11 Nowa da bogoi da:i hodo digili basea da eso fesuale agoane ledo hamoi gala esalumu. 12 E da eso osodaga dodofesu hano amoga dodofemu, amola eso fesu amoga bu amoga dodofelalu, ledo hamedei agoane ba:mu. Be e da eso osoda amola eso fesu amoga hame dodofesea, e da ledo hamoi gala agoane esalumu. 13 Nowa da bogoi da:i hodo digili ba:sea amola sema dodofesu hou hame hamosea, e da ledo hamoi dagoi ba:mu. Bai sema dodofesu hano da ema hame sogagala:i. E da Hina Gode Ea Abula Diasu amo wadela:lesisa. Amola amo dunu ilia da Gode Ea fi dunu hame sia:mu.
14 Dunu afae da abula diasu ganodini bogosea, nowa dunu da e bogoloba amo abula diasu ganodini esalea, o nowa da amo abula diasu ganodini golili dasea, da eso fesuale amoga, ledo hamoi dagoi ba:mu. 15 Amola ofodo amola ganagu amo abula diasu ganodini gala, amo da ga:lu hame galea, amo da ledo hamoi dagoi ba:mu. 16 Nowa dunu amo da medole legei o hisu fawane da diasu gadili bogoi amo digili ba:sea, amola nowa da dunu ea gasa o bogoi uli dogosu amo digili ba:sea, amo dunu da ledo hamone, eso fesuale agoane esalumu.
17 Amo ledo hamoi hou fadegama:ne, yoi bulamagau (amo da wadela:i hou fadegama:ne medole legei) amo ea nasubu mogili lale, ofodo ganodini salawane, hano gaheabolo noga:i amoga gilisima. 18 Dunu amo da sema ganodini ledo hamedei, e da hidadea hisobe amoda fili lale, hano ganodini gele, amola amo hano ea abula diasu, amola amo ganodini liligi amola dunu huluane, amoga ilima fogaga:ga:la:mu. Amalalu, dunu amo da ledo hamedei, da amo hano, dunu afae amo da dunu gasa o dunu bogoi da:i hodo o bogoi uli dogosu amo digili ba:i, ema foga:ga:la:mu. 19 Eso osodoga amola eso fesu amoga, ledo hame hamoi dunu da hano amo ledo hamoi dunu amoga fogaga:ga:la:mu. Eso fesu amoga, ledo hame hamoi dunu da amo dunu dafawane dodofemu. E da ea abula dodofelalu, ea da:iga hano sogagala:le, eso dasea e da sema ganodini dafawane dodofei dagoi ba:mu. 20 Nowa dunu da sema ganodini ledo hamoi dagosea, be sema dodofesu hou hame hamosea, e da ledo hamoi dagoiba:le, amaiwane dialumu. Bai sema dodofesu hano da ea da:iga hame gufagagala:i. E da Hina Gode Ea Abula Diasu ledo hamoiba:le, wadela:sa. Amola amo dunu da Gode Ea fi dunu, maedafa sia:ma. 21 Amo sema dilia eso huluane mae fisili hamonanoma. Dunu amo da dodofesu hano eno ledo hamoi dunuma foga:ga:la:sa, amo amola da ea abula dodofema:ne sia:ma. Nowa da amo dodofesu hano digili ba:sea, da ledo hamoi dagoiba:le, daeya doaga:sea fawane bu dodofei dagoi ba:mu. 22 Adi liligi amo ledo hamoi dunu da digili ba:sea da ledo hamoi dialumu. Amola nowa da amo liligi digili ba:sea, e amola da ledo hamoi dagoi ba:mu, amola daeya doaga:sea fawane bu dodofei dagoi ba:mu.

*19:9: Hibulu 9:13