25
Hina Gode da Dunu Ilia Hadigi Abula Diasu Hamoma:ne Liligi Ima:ne Sia:i
(Gadili Asi 35:4-9)
Hina Gode da Mousesema amane sia:i, Di Isala:ili dunuma ilia da Nama iasu hamoma:ne sia:ma. Ilia da Nama imunusa: dawa:lalu, amo iasu di lama. Ilia da Nama agoane liligi imunu da defea. Gouli, silifa, balase, abula, gobiaha:i (amo da mola:ya:i, yoi), abula goudi hinabo amoga hamoi, sibi gawali ea gadofo yoi amoga ulasi, bulamagau gadofo, aga:isia ifa, gamali hano amo gamali ganodini salimusa:, gabusiga: liligi amo sogadigisu susuligi ganodini salimusa:, laluga gobesimusa: gabusiga: liligi, igi noga:i gala (ganilia:ne) amola igi eno noga:i amo gobele salasu dunu ea ‘ifode’ (bidegiga salasu) amola bidegi gaga:su amo ganodini salimusa:.
Isala:ili dunuma ilia da Na ilia gilisisu ganodini esaloma:ne, amo hadigi Abula Diasu gaguma:ne sia:ma. Amo Abula Diasu amola Diasu ganodini liligi huluane amo Na da dima olelemu defele hamoma.
Gode Ea Gousa:su Sema Gagili
(Gadili Asi 37:1-9)
10 Dilia ‘aga:isia’ ifa amoga Gagili noga:i hamoma. Ea sedade fe defei amo110sedimida hamoma. Ea fe defei la:didili da 66 sedimida hamoma. Amola ea gadodili defei da 66 sedimida. 11 Amo Gagili ganodini amola gadili gouliga dedeboma.
12 Lobo sogo gasisalasu defele 4 agoane gouliga hamoma. Amo da Gagili ea emoga madelagimu. Ilia da amo Gagili gaguli masa:ne hamoma. 13 Gagili la:gili gaguli masa:ne, ‘aga:isia’ ifa amo hamone gouliga dedeboma. 14 Amo ifa dilia da gasisalasu amo Gagili la:didili salawane gaguli masa. 15 Be amo ifa da gasisalasu ganodini salalalu, maedafa duga:ma. 16 Na da igi gasui aduna amoga sema bagade dedemu. Amo Na da dima iasea, di amo Gode Ea Gousa:su Sema Gagili ganodini salima.
17  * Hibulu 9:5Gode Ea Gousa:su Sema Gagili amoga gouli ga:lu hamoma. Amo ga:lu ea fe defei da 110 sedimida ba:mu amola ea la:didili fe defei amo 66 sedimida hamoma. 18 Dilia ougia gala ‘sielabe’ aduna amo gouliga hamoma. 19 Ela da ga:lu la:didili leloma:ne amola ga:lu amoga madelagi leloma:ne hamoma. 20 Amo ougia gala ‘sielabe’ aduna da ga:lu da:iya sisima: hodole esala defele hamoma. Ela da ougia ligiagale ga:lu amo dedebomusa: dialebe ba:mu. 21 Di da igi gasui aduna amo Gode Ea Gousa:su Sema Gagili ganodini salimu. Amasea, ga:lu ga:sima. 22 Na da ga:lu da:iya amo dima gousa:musa: misunu. Amola Na da amo da:iya ougia gala ‘sielabe’ aduna la:didili lela amo dogoa Na da lelumu amola Na sema huluane di Isala:ili dunuma alofele olelema:ne, dima imunu.
Godema Imunu Agi Ea Fafai
(Gadili Asi 37:10-16)
23 Dilia aga:isia ifa lale, fafai hamoma. Amo ea defei da sedade fe da 88 sedimida hamoma. Dunumuni fe da 44 sedimida defema. Amola gado lelebe defei da 66 sedimida defema. 24 Dilia amo fafai gouli noga:i amoga dedeboma. Amola ea fe amoga gouli oulegesu legema. 25 Fafai ea fe amoga oulegesu gouli amo ea ba:de da 75 milimida hamoma. 26 Amo fafai gaguli masa:ne gasisalasu biyaduyale gouliga hamone amo fafai ea bada sagai ilia bai gadenene fafai amoga madelagima. 27 Amo gasisalasu da oulegesu ea fe amo gadenene hamoma. 28 Amo fafai gaguli masa:ne ea ifa aga:isia ifa amoga hamone, gouliga dedeboma. 29 Ofodo, faigelei amola hano buni amo waini iasu hou hamoma:ne, amo huluane gouliga hamoma. 30  Gobele Salasu 24:5-8Amo fafai, Gode Ea Gousa:su Sema Gagili amo ea midadi ligisima. Amola sema agi ga:gi dilia da Nama imunu liligi da eso huluane mae fisili fafai da:iya dialebe ba:mu.
Gamali amola ea Bai
(Gadili Asi 37:17-24)
31 Gamali bai amo gouliga hamoma. Ea bai amola ea damo da gouliga hamoma. Amo noga:i ba:ma:ne dilia sogea amola falegai liligi amo gouliga hamone, ilia da amo gamali bai amoga madelagi dagoi ba:mu. 32 Gamali ea bai da heda:le, sagulufale, amoda gafeyale gala, udiana da la:di, udiana eno da la:didili ba:mu. 33 Amo amoda gafeyale gala afae afae da falegai liligi, ‘alamode’ ea sogea defele amoga legei ba:mu.
34 Gamali damo gadodili da falegai biyaduyale gala ‘alamode’ agoane amoga legei ba:mu. 35 Sogea afadafa amo amoda ilia sagulufai hagudu damoga legemusa: hamoma. 36 Sogea, amoda amola gamali bai da mae afafane gouli liligi afadafa amoga hamoma. 37 Gamali damo amola amoda amoga ligisimusa:, gamali fesuale gala hamoma. Ilia ba:le gaidi hadigima:ne, gamali bai amoga ligisima. 38 Gamali ea dida amola bianoi ofodo amo gouliga hamoma. 39 Amo gamali amola ea liligi huluane hamoma:ne, gouli ea dioi defei 35 gilogala:me agoane, amo lama. 40  Asunasi Dunu Ilia Hou 7:44; Hibulu 8:5Amo liligi noga:le amola gebewane hamoma. Na da goumia dima hamoma:ne sia:i, amo defele hamoma.”

*25:17: Hibulu 9:5

25:30: Gobele Salasu 24:5-8

25:40: Asunasi Dunu Ilia Hou 7:44; Hibulu 8:5