8
Yesu - Ninia Gobele Salasu Ouligisudafa
* Gesami Hea:su 110:1Ninia sia:su bai da agoane diala. Ninia Gobele Salasu Ouligisu Dunu da esala. E da Hadigi Hinadafa Hebene diasu ganodini esala, amo Ea lobodafa la:ididili fi esala.
E da Hadigidafa Momei Sesei, amo da abula diasudafa, dunuga hame gagui be Hina Gode Hi gagui, amo ganodini E da Gobele Salasu Ouligisu Dunu hawa: hamonana.
Osobo bagade dunu ilia da gobele salasu Ouligisu dunu, ohe fi gobele salasu Godema imunusa: ilegesa. Amola ninia Gobele Salasu Ouligisu Dunu da Godema liligi imunu defea. Yesu da osobo bagadega esala ganiaba, eno gobele salasu dunu da Yu Sema defele gobele salasu hamonanebeba:le, Yesu da gobele salasu dunu hamosu hame hamona:noba. Gadili Asi 25:40Osobo bagade gobele salasu dunu ilia hawa: hamosu da fedege agoane Gobele Salasu Dunu hawa: hamosudafa Hebene ganodini hamonanebe olelesa. Mousese ea hou defele. E da Abula Diasu gagumusa: dawa:laloba, Gode da amane sia:i “Dawa:ma! Liligi huluane amo Na da goumiba:le dima olelei, amo mae giadofale defele hamoma!” Be wali, Sema amo Yesu da Gode amola Ea fi, amo gousa:musa: hamoi amo da siba gousa:su baligi dagoi. Amo defele, Gobele Salasu Dunu hawa: hamosu amo Gode da Yesuma i, amo amola da musa: gobele salasu dunu hawa: hamosu baligi dagoi.
Musa: gousa:su Sema da ida:idafa ba:loba, Gode da eno gaheabolo imunu hamedeiwane ba:la:loba. Yelemaia 31:31-34Be Gode da Ea fi dunu ilia giadofai hamonanebe ba:i. E da amane sia:i, “Hinadafa da amane sia:sa,
‘Eso da misunu, amoga Na da gousa:su Sema eno,
Isala:ili fi dunu amola Yuda fi dunu, Nama gousa:musa: hamomu.
Amo gaheabolo gousa:su Sema da musa: Sema
Na da ilia aowalalima hamoi liligi agoai hame ba:mu.
Na da amo esoga, ilia aowalali Idibidi soge yolesimusa: gadili oule asi.
Be musa: gousa:su Sema ilia yolesibiba:le, ili da Na amola yolesi.
10 Be Na da hobea gousa:su Sema gaheabolo
Isala:ili dunu fi ilima imunu amane.
Na Sema Na da ilia asigi dawa:su amo ganodini salimu.
Na da Na Sema ilia dogo da:iya dedemu.
Amasea, Na da ilia Gode esalumu.
Amola ilia da Na fi dunu esalumu.
11 Ilia huluane, dunu fonobahadi amola dunu bagade, da Na dawa:mu.
Amaiba:le, ilia na:iyado amola ilia fi dunu, ilima,
‘Hinadafa Ea hou dawa:ma!’
amo sia:mu da bai hamedei ilia agoane ba:mu.
12 Ilia ledo hou Na da gogolema:ne olofomu
amola ilia wadela:i hou Na da gogolemu!’ ”
13 Gode da Sema gaheabolo imunu sia:beba:le, E da musa: i liligi da hea:i dagoi olelesa. Hea:i hamoi liligi da gufia:ne gala:iba:le, hedolo mugululi hamedafa ba:mu.

*8:1: Gesami Hea:su 110:1

8:5: Gadili Asi 25:40

8:8: Yelemaia 31:31-34